Vil øke effektiviteten i skogen

En mer effektiv datahåndtering i skogen kan gi en kostnadsbesparelse på 5000 kroner per gjennomsnittsdrift.

Skogavdelingen i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), som teller ca. 100 medlemsbedrifter og står for om lag halvparten av all skogsavvirkning i Norge, har en rekke spennende prosjekter på gang.

Datahåndtering

Det kanskje mest omfattende og ambisiøse går på datahåndtering. Formålet er å øke effektiviteten og verdiskapningen i skogsdrift ved hjelp av nye metoder, først og fremst ved utveksling og analyse av data fra skogsmaskiner og andre relevante kilder.

Annonse

Blant prosjektets viktigste delmål er:
1) Å legge til rette for ulike metoder for trådløs overføring av data fra skogsmaskiner; 2) å utvikle en datastruktur for lagring, organisering, og videresending av overførte data; og 3) å utvikle en portal – «Entreprenør-web» – for innsyn og analyse.

Beregninger viser at en mer effektiv datahåndtering kan gi en innsparing på 5000 kroner per gjennomsnittsdrift, estimert ut fra en innsparing på om lag seks timer i redusert administrasjon.

Vi har store forhåpninger til dette prosjektet, som er et samarbeid mellom NIBIO, Skogdata, Skogkurs, FeltGis og prosjekteier MEF.

Råte

Et annet viktig prosjekt, som har en økonomisk ramme på hele 30 millioner kroner og som et samlet skogbruk står bak, er det såkalte «precision-prosjektet». Det handler om å redusere tap forårsaket av råte. Det skal oppnås ved hjelp av bedre informasjonstilgang og skogforvaltning. Metoden omfatter bruk av data fra hogstmaskiner for å registrere skog med råte.

Videre skal prosjektet utvikle metoder som kan benyttes i andre sammenhenger innenfor norsk skogbruk. De viktigste områdene er å bedre utnyttelsen av data fra hogstmaskiner, forbedre takseringsmetoder og utarbeide et rammeverk for hvordan optimal hogstalder fastsettes gitt risiko for råte, vindskader etc.

Klima i endring

Et samarbeidsprosjekt mellom skogbruket i Norge og Sverige er også på trappene. Hensikten er å sikre en jevn og bærekraftig råvaretilgang til industrien som er tilpasset et endret klima. Hovedfokuset vil være reduserte kjøreskader i et våtere klima og mindre avrenning til vassdrag.

Biodrivstoff

MEF støtter i tillegg et prosjekt med det formålet å gjøre leveranser av skogsvirke klimanøytralt ved bruk av avansert skogbasert biodrivstoff i alle maskiner og kjøretøy. MEF vil være en samarbeidspartner sammen med NIBIO, og Energigården – Senter for bioenergi AS er hovedsøker og prosjekteier.

Næringspolitiske saker

I tillegg til disse prosjektene har MEFs skogavdeling fokus på medlemsoppfølging samt å fronte skogsentreprenørene næringspolitisk.

Bjørn Lauritzen, fagsjef skog i MEF. (Foto: Kari Druglimo-Nygaard).

Bjørn Lauritzen, fagsjef skog i MEF. (Foto: Kari Druglimo-Nygaard).

Prioriterte saker frem mot ny regjeringsplattform vil bl.a. være å etablere en kompensasjonsordning for skogsentreprenører som tar inn elever under ordningen med yrkesfaglig fordypning. Ordningen skal kompensere for redusert produksjon hos entreprenørene.
Vi ønsker også at det stilles minimumskrav til maskiner og utstyr på de videregående skolene – og at det iverksettes et oppgraderingsprogram for fagopplæringen, slik at det tas i bruk mer moderne maskiner og utstyr i utdanningen.

Videre ønsker vi at investeringene i utbygging og modernisering av skogsbilveinettet videreføres, og vi vil at all offentlig geografisk miljø- og ressursinformasjon som er av betydning for skogbruket, oppdateres og gjøres tilgjengelig gjennom innsynsløsningen Kilden.

I tillegg ønsker vi at formueskatten på arbeidende kapital reduseres ut fra at et prinsipp om at det er bedriftenes overskudd som skal beskattes, ikke produksjonsmidlene.

Ønsker flere medlemmer

Vi i MEFs skogavdeling ønsker oss gjerne flere medlemmer. Vi har i dag en medlemsgrad på om lag 40 prosent. Flere medlemmer vil gi oss større næringspolitisk gjennomslagskraft og vi vil også kunne gjøre våre allerede gunstige medlemsfordeler enda bedre.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom du har lyst til å bli med på MEF-laget!


Av: Bjørn Lauritzen, fagsjef skog Maskinentreprenørenes Forbund