Lærlinger får ikke jobbe

Personer under 18 år kan ikke jobbe mer enn 8 timer i døgnet iht. Arbeidsmiljøloven. Det passer dårlig i anleggsbransjen, hvor innarbeidingsordninger er vanlig.

Nå har Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) i fellesskap sendt brev til Arbeids- og sosialdepartementet, hvor de oppfordrer til at det etableres en dispensasjonsordning.

«Det oppstår i dag en utfordring for anleggsbedriftene i de tilfellene hvor man ønsker å ta inn lærlinger under 18 år på prosjekter hvor det benyttes innarbeidingsordninger. Dette skyldes at personer under 18 år ikke har mulighet til å jobbe mer enn 8 timer i døgnet i henhold til Arbeidsmiljøloven §11-2. Dette skaper praktiske utfordringer for både lærling og bedrift», skriver NAF og MEF i brevet.

Annonse

Går utover faglig utvikling

«Dersom det er kontinuerlig drift på anlegget hver uke er det et alternativ at lærlingen jobber 7,5 timer fem dager i uka, uavhengig av den rotasjonsordningen som øvrige ansatte benytter. Den negative siden ved dette er at lærlingen må forholde seg til ulike kontaktpersoner/«faddere» i bedriften, avhengig av hvilken rotasjonsperiode man befinner seg i. Det at flere ansatte involveres i oppfølgingen av lærlingen kan også gjøre det vanskeligere for lærebedriften å følge den faglige utviklingen hos lærlingen,» uttales det i brevet.

Med dette som bakgrunn har NAF og MEF tatt initiativ til at det etableres en ordning der bedrifter å søke om dispensasjon for at lærlinger under 18 år kan jobbe utover dagens grense på 8 timer daglig for å kunne ta del i lærebedriftens eksisterende innarbeidingsordning.

Mer forutsigbare rammer

«I søkeprosessen må bedriften kunne begrunne nødvendigheten av en slik dispensasjon, og synliggjøre at lærlingens sikkerhet og velferd vil bli ivaretatt på en god måte. En dispensasjonsordning vil skape bedre samsvar mellom regelverket for arbeidstid som omfatter lærlingene og dagens organisering av større anleggsprosjekter. Trolig vil dette også skape mer forutsigbare rammer for lærlingene», heter det i brevet fra forbundene.

Annonse