Kan bygge 30 prosent billigere

Det er muligheter for store kostnadskutt i norsk veibygging. Tidlig involvering av entreprenør er en vesentlig faktor.

– Innspill fra Statens vegvesen og Nye Veier AS om utbyggingen av E6 Ringebu-Otta viser at kan det være mulig å redusere kostnadene med så mye som 30 prosent. Dette er gode tall. Det er viktig å bygge ut nye motorveistrekninger for å bedre framkommeligheten og styrke trafikksikkerheten. Samtidig er vi i er opptatt av å få mest mulig vei for pengene. Derfor skal vi fortsette arbeidet med veireform, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Sparer milliardbeløp

I august sendte Samferdselsdepartementet en bestilling til Statens vegvesen og Nye Veier AS for å se på mulighetene for å redusere kostnadene tilknyttet utbyggingen av E6 Ringebu-Otta. Nå har fagmiljøene kommet med sine tilbakemeldinger.

Annonse

Kostnadsanslaget for E6 Ringebu-Otta er i dag på om lag 4,3 milliarder kroner. Innspillene fra Statens vegvesen og Nye Veier AS ligger på 2,9-3 milliarder kroner, altså en besparelse på 1,3-1,4 milliarder kroner, eller 30-33 prosent.

– Dette er interessante tall og vi vil jobbe videre med disse innspillene framover. Både når det gjelder dette konkrete prosjektet, men også med tanke på hvordan man kan få til mer kostnadseffektive utbyggingsprosjekt i samferdselssektoren generelt, sier samferdselsministeren.

Tidlig involvering

Både Statens vegvesen og Nye Veier AS påpeker at tidlig involvering av entreprenør vil være avgjørende for en reduksjon. Statens vegvesens vurdering er at tidig involvering vil gi et besparingspotensiale i størrelsesorden 10-15 prosent. Dette utgjør omtrent halvparten av deres forslag.

Nye Veier AS foreslår å benytte én totalentreprise for hele strekningen, altså at entreprenøren står for både prosjekteringen og utførelsen av prosjektet. Dette innebærer tidlig involvering av entreprenører og påfølgende samspill mellom byggherre og entreprenør.

– Nye Veier AS har i sine prosjekter så langt vist at tidlig involvering av entreprenør gir mulighet for redusere kostnadene på veiutbygging betydelig. I tillegg mener selskapet metodikken gir raskere ferdigstillelse, redusert konfliktnivå og mer forutsigbar sluttkostnad, uten å redusere kvaliteten og den samfunnsøkonomiske nytten, sier Solvik-Olsen.

Vil endre rammebetingelsene

I innspillene foreslås det å forenkle trasealternativ og kryssløsning i Ringebu. Til grunn for kostnadsreduksjonen ligger også en del reduksjoner i tiltak, blant annet på sideveier tilknyttet E6.

– Nå vil vi se på mulighetene for å endre Statens vegvesens rammebetingelser slik at de får større frihet i valg av gjennomføringsmodell, basert på erfaringene vi nå har gjort oss med Nye Veier AS, sier Solvik-Olsen.