Kampen om avfallet skjerpes

Klima- og miljødepartementet la i juni frem stortingsmeldingen «Avfall som ressurs».
– Vel og bra, men vi ønsker mer konkurranse om avfallet enn det regjeringen legger opp til, sier MEFs fagsjef for avfall og gjenvinning, Sverre Huse-Fagerlie.

Stortingsmeldingen fokuserer bl.a. på at avfallet må sorteres bedre enn det gjøres i dag, og at ressursene som finnes i avfallet må utnyttes bedre. Departementet ønsker åpenbart en grønnere og mer effektiv fremtid. Spørsmålet er hvordan dette skal oppnås.

Sentralsortering

– EU har som mål at 50 prosent av husholdningsavfallet, og næringsavfall som ligner, skal materialgjenvinnes. Vi i MEF mener at dette målet kun kan nås gjennom økt konkurranse om alt avfall, fremfor å tildele enerett etter enerett for interkommunale sorteringsanlegg, som bygges uten forankring i en lønnsomhetskalkyle, slik situasjonen er i dag. MEF-bedriftene utgjør en stor del av det private avfallsmarkedet og er allerede ansvarlig for at en vesentlig del av avfallet allerede blir utnyttet mer effektivt enn hva alternativet er gjennom forbrenning eller deponering, sier Huse-Fagerlie.

Annonse
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ønsker mer konkurranse om avfallet. (Foto: Runar F. Daler).

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ønsker mer konkurranse om avfallet. (Foto: Runar F. Daler).

– Det er verken naturlig eller nødvendig at sorteringsanlegg skal eies og driftes av kommunene uten forutgående konkurranse. Kommunen beholder sitt lovpålagte ansvar med å sørge for at husholdningsavfallet blir samlet inn og sortert, men bør la et fritt marked konkurrere om å løse disse utfordringene, utdyper han.

Bygg og anlegg

Bygg- og anleggsavfall er også et sentralt satsingsområde i stortingsmeldingen.

– Det finnes allerede strenge krav til utøvende aktører, samt ambisiøse mål for bransjen, men målene skjerpes nå ytterligere. Vi forventer at gjenvinningsmålsettingen på 70 prosent materialgjenvinning innen 2020 kan bli økt på sikt, sier Huse-Fagerlie.

– Fokuset rettes mer og mer inn mot nøye kartlegging av farlig avfall og gjenvinnbare fraksjoner i forkant av rive- eller rehabiliteringsprosjekter. Livsløpstanken tvinges i stadig større grad inn i bransjen og kravene skjerpes for hva man kan putte inn i et bygg. Nå må arkitektene og rådgivende ingeniører ta inn over seg deres rolle i fremtidig avfall.

Valgkamp

– Alt i alt er vi positive til denne stortingsmeldingen, men vi i MEF vil arbeide videre og stå på gjennom valgkampen for å få regjeringen til å forstå at konkurranse på alle områder gir bedre løsninger og billigere håndtering av de fleste avfallstyper. MEF vil også komme med et tilsvar på stortingsmeldingen tidlig i høst, avslutter Huse-Fagerlie.