Strengere sprengstoff-krav

Vi har fått nye, strengere regler for håndtering av eksplosiver. Har ditt firma vakttelefon, lokal lageransvarlig og bergsprengningsleder i 100 prosent stilling? Se nyhetene i Eksplosivforskriften her.

Den nye forskriften om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer – Eksplosivforskriften blant venner – tok til å gjelde fra 1. juli 2017.

Lovdata: Forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften)

Annonse

Blant nyhetene er regler for mobil produksjon av eksplosiver, og at gamle tillatelser uten utløpsdato oppheves 1. januar 2019. Fra neste sommer må alle virksomheter som driver sprengningsarbeid ha minst én bergsprengningsleder fulltidsansatt.

Endringer etter høring

– Forskriften var på høring frem til 1. mai og det ble som følge av kommentarene fra høringsinstansene gjort noen endringer og presiseringer, skriver DSB i omtalen av den nye forskriften.

Den nye forskriften gjennomfører EUs direktiv om eksplosiver til sivilt bruk. Dessuten trekker den opp flere grenser og rammer enn tidligere. Den regulerer mobil produksjon av eksplosiver, tydeliggjør de grunnleggende kravene alle virksomheter som håndterer eksplosiver må oppfylle og klargjør grensesnittet mellom våpenlovgivningen og eksplosivlovgivningen

Ny Eksplosivforskrift

I den nye Eksplosivforskriften er det klart og tydelig forbudt å håndtere eksplosiver dersom man ikke er en virksomhet som har en tillatelse.

– For å få en tillatelse må virksomheten ha et yrkesmessig behov for det, og den må være skikket og ha kunnskap, erfaring og ferdigheter, slik at eksplosivene blir håndtert på en sikker måte. Ledelsen i virksomheten skal ha god vandel, og DSB kan kreve at de må legge frem en tilfredsstillende politiattest som viser dette, skriver DSB.

Tre trinns innføring

Endringene i Eksplosivforskriften innføres i tre omganger. Henholdsvis nå i juli, ved kommende årsskifte og neste sommer.

Endringer som gjelder fra 1. juli 2017

 • Etter uhell eller ulykker med bruk av eksplosiver eller ved mobil tilvirkning skal skadestedet ikke ryddes før det er avtalt med politiet.
 • Tyveri eller svinn mm. av eksplosiver skal meldes til lokalt politi, som igjen skal varsle Kripos.
 • Krav om tillatelse til eksport av eksplosiver.
 • Politiet skal gi tillatelse til privatpersoners erverv av krutt og tennmidler til ammunisjon.
 • Saluttering kan kun foretas som del av et offentlig arrangement. Skjerpede krav til hvem som kan saluttere.
 • Strengere krav dersom en kandidat stryker flere ganger på prøvene for å få sertifikater.
 • Adgangen til å dispensere fra forskriften er skjerpet.

Endringer som gjelder fra 1. januar 2018:

 • Produsent/leverandør må dekke kostnaden med henting og tilintetgjøring av sivile eksplosiver, dersom det er privatpersoner som finner eksplosivene og eksplosivene ikke kan spores tilbake til siste lovlige eier.
 • Kommunen gir tillatelse til oppbevaring av røyksvakt krutt, for inntil 50 kg
 • Krav om vakttelefon og lokal lageransvarlig ved oppbevaring av eksplosiver for tillatelser gitt før 1. juli 2017
 • Krav til oppbevaring av ammoniumnitratholdige stoffer og stoffblandinger i klasse 5.1 i forskriftens kapittel 6
 • Mobil enhet for produksjon skal innmeldes elektronisk.

Endringer som gjelder fra 1. juli 2018:

 • Virksomheter som driver sprengningsarbeid skal som et minimum ha én bergsprengningsleder fulltidsansatt.

Gamle tillatelser oppheves

Har du en ervervstillatelse fra gammelt av, uten utløpsdato? Den kan du snart kaste eller ramme inn og henge på veggen som et minne fra gamle dager. Du får i alle fall ikke kjøpt sprengstoff på den.

Fra 1. januar 2019 er nemlig alle gamle tillatelser uten utløpsdato opphevet. Dette framgår av overgangsbestemmelsene i eksplosivforskriftens § 144.

Men det er en ting her som er viktig å understreke: Ervervstillatelser utstedt av politiet før 1. januar 2010 er ugyldige for mange år siden.

– I artikkelen står det at alle gamle tillatelser uten utløpsdato oppheves 1. januar 2019, herunder alle ervervstillatelser uten utløpsdato. Dette medfører ikke riktighet. Tillatelse til erverv av eksplosiv vare som er gitt av politiet før 1. januar 2010 var kun gyldig til og med 31. desember 2010. Dersom virksomheter skulle være i besittelse av en slik ervervstillatelse er denne følgelig allerede utløpt og således ikke lenger gyldig, presiserer pressevakta i DSB.

Dette følger av forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (tidligere eksplosivforskrift) § 17-7 fjerde ledd.