Krav om maskinstyring

Alle NVE Anlegg sine maskiner bruker maskinstyring. Det er også et krav som stilles til underentreprenører.

I fjor var Flåmselva i Flåm i Sogn og Fjordane endelig ferdigsikret etter lengre tids arbeid som følge av store flomskader. Umiddelbart etter flommen i 2014 satte Aurland kommune i gang krisetiltak. Ansvaret for prosjektering av elva ble etter hvert tatt over av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), med NVE Anlegg som hovedentreprenør.

NVE har ansvaret for å forvalte Norges vann- og energiressurser. De skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. Sikringstiltak mot flom og skred er en betydelig del av NVEs kompetanse- og ansvarsområde.

Annonse

I dette prosjekteringsarbeidet ble Gemini Terreng et viktig verktøy. Løsningen har vært NVEs hovedverktøy for prosjektering siden 2007 og i dag er alle som jobber med prosjektering i NVE aktive brukere av løsningen. I tillegg har NVE en egen anleggsenhet som utfører byggingen. Alle NVE Anlegg sine maskiner bruker maskinstyring, og det er også et krav som stilles til underentreprenører. Prosjekterte modelldata fra Gemini brukes direkte i maskinstyringssystemene. Dette skriver Powel AS i en pressemelding.

Prosjektering og sikringstiltak

– Jeg lærte meg å bruke Gemini Terreng tidlig og synes det var spennende, ikke minst det med maskinstyring gjør jo at man effektiviserer arbeidet. Personlig er jeg veldig fornøyd med å ha Gemini Terreng som vårt hoved-prosjekteringsverktøy og vår anleggsenhet er også veldig fornøyde med dataflyten til maskinstyringen fra Gemini, sier senioringeniør Geir Bendik Hagen i pressemeldingen. Han har jobbet i NVE siden 2001.

Hagen er prosjektleder og jobber i dag med prosjektering og sikringstiltak mot flom og skred i NVE region Midt-Norge. I 2014 var han prosjektleder for prosjekteringen av sikringsarbeidene for Flåmselva, som under flommen gikk langt over sine bredder og rammet lokalsamfunnet hardt.

Skadene etter flommen var svært store, seks bolighus og to bruer ble revet bort, store landbruksarealer erodert vekk og seks hus langs elva ble undervasket. Elvesidene var preget av kraftig erosjon som førte til stor massetransport, og på enkelte steder var erosjonskantene opp til 14 meter høye.

– Flommen førte til totalødeleggelse av hele vassdraget, en strekning på fem kilometer. Elva lå rett og slett ikke der den skulle ligge lengre og området måtte sikres og dimensjoneres for å tåle en 200-årsflom. Laserskanning fra fly av området ble satt i gang ni dager etter flommen. Slik fikk vi tidlig et godt kartgrunnlag, noe som var helt avgjørende for arbeidet, sier Hagen.

Effektiv sikring med gode IT-verktøy

For å kunne gjøre vannlinjeberegning måtte de ha oversikt over flommen som var og den dimensjonerte flommen. NVE har full kompetanse på et svært bredt felt innad og utarbeidet selv flomrapporten. Etter oppdatert flomberegning ble «ny elv» prosjektert i Gemini Terreng og alle tiltak ble kontrollert i en hydraulisk vannlinjeberegning. Flommen i oktober 2014 var «bare» en 50-100 års flom, og tiltakene skulle holde 200-årsflommen innenfor ny prosjektert elv.

Hagen og hans kollegaer jobbet intenst i to-tre måneder med prosjekteringen av flomsikringen. Elva skulle flere plasser utvides med 5-15 meter, bunnen skulle senkes og elvebreddene skulle sikres med stein. Tiltakene ble bygd etter hvert som de prosjekterte. Store snømengder i fjellene betydde at det var fare for en vårflom og det var viktig å sikre elva til et minimumsnivå før den eventuelt ville komme.
Med et slikt tidspress var det helt nødvendig å ha teknologi man kunne utnytte til det fulle. Hovedentreprenør NVE Anlegg hadde i tillegg hjelp av to underentreprenører. På prosjektet ble alle tiltak prosjektert i Gemini og kontrollert i hydraulisk vannlinjeberegning.

– Det som var veldig spesielt var at vi jobbet med krisetiltak og prosjektering parallelt, det vil si at vi prosjektere samtidig som vi bygde. Jeg kunne prosjektere torsdag og fredag og data ble overført fra Gemini på mandag slik at entreprenøren kunne sette i gang med byggingen. En forutsetning for at vi kunne jobbe slik var direktekontakt med formennene. På et slikt omfattende prosjekt er man helt avhengig både av gode verktøy og entreprenører som er vant til teknologien og alle tre entreprenørene på denne jobben hadde maskinstyring, sier Hagen.

Prosjektering for fiskehabitat

I de aller fleste byggeprosjekter er det andre hensyn som må tas enn selve prosjekteringen og byggingen.

– I tillegg til situasjonen med mye snø i fjellet og det tidspresset det medførte hadde vi også andre miljøhensyn som måtte ivaretas. Det var fisk i vassdraget som måtte beskyttes, og gytegroper og fiskekulper som måtte gjenskapes. Vi hadde en miljørapport fra UNI Miljø med helt tydelige miljømål og tiltak som vi måtte ta hensyn til, sier Hagen.

De siste årene har det vært en del store, kostbare prosjekter for NVE, spesielt i forhold til flom og kvikkleire. Når en slik flom som den i Flåmselva kommer er det bare å sette i gang med prosjektering og sikring, men målet og mesteparten av jobben til NVE er forebyggende arbeid.

– Vi ønsker jo at de pengene vi får tildelt skal gå til mest mulig samfunnsnyttige prosjekter og forebyggende tiltak er jo absolutt å foretrekke, sier Hagen som nå jobber med flere prosjekter i Midt Norge med forebyggende arbeid i områder med mye kvikkleire.