Skal forske på nye gjennomføringsmodeller

Et nyopprettet professorat skal bidra til mer effektive metoder for gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter. En samlet bransje står bak ønsket om ny og kreativ forskning.

– Mer forskningsbasert kunnskap om hvilke gjennomføringsmodeller som er best egnet, mest målrettet og hensiktsmessig er viktig for bransjen og for samfunnet. Det er behov for ny og kreativ tenkning på dette området, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding fra Statens Vegvesen.

Et nytt professorat ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) skal gi forskningsbasert kunnskap om slike modeller. Professoratet opprettes ved Institutt for bygg- og miljøteknikk og vil ha Ph.d.-kandidater og masterstudenter knyttet til seg.

Annonse

Ser på modeller

– Måten vi planlegger, gjennomfører og organiserer enkelte prosjekter på kan utvilsomt gjøres bedre. Dagens gjennomføringsmodeller legger ikke i tilstrekkelig grad opp til at vi utnytter involverte parters samlede kompetanse og erfaring for å gjøre produktet bedre, prisen lavere eller å sørge for at vi bygger mer effektivt. Modellene er heller ikke gode nok for å fremme innovasjon og som insentiv for å ta i bruk ny teknologi. Det er behov for ny og kreativ tenkning og en felles faglig arena for deling av kunnskap på tvers, sier veidirektøren.

Nasjonalt og internasjonalt foregår det utvikling og utprøving av ulike nye gjennomføringsmodeller, men det finnes ingen systematisk oversikt over arbeidet og det utveksles ikke erfaringer på en systematisk måte.

– Vi skal ikke forkaste modellene vi har i dag. Men få økt kunnskap om hvilke modeller som egner seg best for hvert enkelt prosjekt for deretter å kunne velge rett modell.

Viktig modellvalg

Som offentlig byggherre har Statens vegvesen et stort prosjektomfang som skal gjennomføres i årene som kommer.

– Valget av gjennomføringsmodell er blant de viktige strategiske valgene vi står ovenfor i disse prosjektene. Vi vil bruke utvalgte prosjekter som forskningsarena, og ønsker å bidra med ressurser inn i arbeidet, sier veidirektøren.

Statens vegvesen bruker årlig 100 millioner kroner på å finansiere forskning, som foregår i tett samspill med utførende forskningsinstitutt eller universitet.

Initiativtakerne:

Byggenæringens landsforening (BNL) er initiativtaker for opprettelsen av professoratet.

Deltakere er:

 • Veidekke Entreprenør AS
 • BI Senter for byggenæringen
 • Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Statens vegvesen
 • Nye Veier AS
 • Bane Nor
 • Statsbygg
 • Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)
 • Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
 • Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
 • Arkitektbedriftene
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)