Skal bygge E18 Varoddbrua

PORR Norge Infrastructure leverte det laveste tilbudet på ca. 542 mill. kroner på byggingen av E18 Varoddbrua.

Statens vegvesen Region sør innstiller dermed på at PORR Norge Infrastructure tildeles kontrakten.

Oppstart vinter/vår 2017

Ifølge en pressemelding fra byggeherren, vil byggingen av ny Varoddbru igangsettes denne vinteren, og brua skal stå ferdig innen våren 2020. Brua vil være av typen fritt frambyggbru og har en lengde på 654 meter. Den skal erstatte den gamle Varoddbrua, som er en hengebru fra 1956. Når den nye brua står ferdig, vil det totalt være seks kjørefelt på E18 over Tofdalsfjorden i Kristiansand. I tillegg blir det gang- og sykkelvei med ekspresstandard.

Annonse

Prosjektet skal forbedre trafikkavviklingen på E18 for gjennomgangstrafikken og for
trafikken mellom Kristiansand sentrum og de østlige bydeler. Prosjektet skal gi hinderfri fremføring av kollektivtrafikken, og gang- sykkelveien skal inngå i det gjennomgående gang-/sykkelveisystemet i Kristiansand med ekspresstandard.

Stor trafikk

Gjennomsnittlig trafikk på strekningen er ca. 50 000 kjøretøy i døgnet. Det er også en
betydelig sykkeltrafikk over Varoddbrua. Den nye brua skal bygges mellom de to
eksisterende bruene. Der er det lite plass, noe som gir mange utfordringer. Brua er en stor og komplisert konstruksjon, som er krevende å bygge. Gjennomføring av anlegget vil til tider medføre støy for omgivelsene.

Trafikkavvikling prioriteres

Gang- sykkelvei gjennom anleggsomradet skal opprettholdes i byggeperioden. I hovedsak skal det opprettholdes to kjørefelt i hver retning i byggeperioden, men det vil bli unntak fra dette. Vegvesenet ønsker at trafikkavviklingen og sikkerheten skal være god gjennom anleggsområdet, men kan ikke gjennomføre et slikt stort prosjekt uten at det blir konsekvenser for trafikantene, ifølge pressemeldingen. Det vil derfor bli redusert hastighet på strekningen, og både kjørefelt og gang- og sykkelvei vil bli noe smalere mens arbeidene pågår. Kort sagt vil anleggsarbeidene gjøre at det på strekningen blir verre for trafikantene før det blir bedre.

Seks tilbydere

Seks selskaper leverte tilbud på kontrakten:

  • PORR Norge Infrastructure Kr. 542 340 040
  • TOTO SPA Construzioni Kr. 543 347 597
  • Kruse Smith Entreprenor AS Kr. 546 316 999
  • Implenia Norge AS Kr. 554 329 708
  • Skanska Norge AS Kr. 628 943 589
  • Sichuan Road & Bridge Co. Kr. 714 039 902