Stor interesse for OPS-prosjekter

Tre OPS-prosjekter skal igangsettes i løpet av få år, og interessen er stor i både inn- og utland for å ta på seg oppdragene.

Statens vegvesen inviterte nylig entreprenører og finansmarkedet til informasjonsmøte om tre kommende OPS-prosjekter (offentlig-privat-samarbeid).  Skal man bedømme ut fra oppmøtet, vil konkurransen om kontraktene bli knivskarp. Rundt 250 var påmeldt til møtet, men enda flere var nok tilstede, for lokalet var så fullt at enkelte måtte stå. Mange var også kommet langveis fra og svensk, tysk, engelsk, spansk og japansk(!) kunne høres i salen. Hele møtet ble simultanoversatt ved hjelp av to innleide tolker som kunne høres via hodetelefoner.

Kvalitet og pris

Veidirektør Terje Moe Gustavsen var førstemann på talerstolen. Han var for øvrig samferdselsminister da de tre første OPS-prosjektene ble lansert i 2001. De tre kommende OPS-prosjektene (rv. 3/rv. 25 i Hedmark, E10/rv. 85 i Hålogaland og rv. 555 Sotra-forbindelsen) er beregnet å koste ca. 23 mrd. kroner. Først ut er Hedmark-prosjektet, med stortingsbehandling i februar i år og prekvalifisering til våren.

Annonse
Det ble trangt om plassen da bransjeaktører fra fjern og nær møtte opp på markedsmøte. (Foto: Runar F. Daler).

Det ble trangt om plassen da bransjeaktører fra fjern og nær møtte opp på markedsmøte. (Foto: Runar F. Daler).

– Jeg er svært glad for å se så mange her i dag. Vi er opptatt av to ting når vi nå skal arbeide videre med dette; god kvalitet og god pris. Da vet vi av erfaring at et nært samarbeid fra en veldig tidlig fase er helt avgjørende. Vi ser fram til å samarbeide med flere av dere.  Hvem det blir vil tiden vise, sa veidirektøren.

Arbeidsmiljøkriminalitet

Gustavsen benyttet anledningen til å presisere hvilken vekt som legges på HMS og bekjempelse av arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping.

– De to foregående år ble ett menneske drept hvert år på våre anlegg og om lag 100 arbeidere fikk en skade som medførte fravær fra arbeidet. Det er ikke vanskelig å finne områder og land med helt andre tall, men vi er likevel ikke fornøyde, for vi har og skal ha en nullvisjon, slo han fast.

OPS-leverandøren får et stort kontanttilskudd ved trafikkåpning, og deretter årlige vederlag gjennom hele driftsperioden, forklarte direktør Lars Aksnes til forsamlingen. (Foto: Runar F. Daler).

OPS-leverandøren får et stort kontanttilskudd ved trafikkåpning, og deretter årlige vederlag gjennom hele driftsperioden, forklarte direktør Lars Aksnes til forsamlingen. (Foto: Runar F. Daler).

– Det er en realitet at sosial dumping i stor grad knyttes til selskaper som er hjemmehørende utenfor Norge. Men det er heller ikke et ukjent fenomen i norske selskaper, ikke minst når det gjelder innleid arbeidskraft. Vi ønsker å være klare på at vi som oppdragsgiver til enhver tid vil følge opp og styrke innsatsen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, sa han.

Vederlag til OPS-leverandøren

OPS-leverandøren får totalansvar for å prosjektere, finansiere og bygge, samt drifte og vedlikeholde veistrekningene i 20 år. Hva prosjektene vil koste å gjennomføre, vil den kommende konkurransen gi svar på, men Vegvesenet har kommet fram til en antatt pris.

– Det første prosjektet (rv. 3/rv. 25 i Hedmark) vil ha en beregnet totalkostnad på 5,1 milliarder 2016-kroner, sa direktør Lars Aksnes til en lydhør forsamling.

– Når det gjelder vederlag, blir det ingen utbetaling før veien åpner, men det vil bli en milepælsutbetaling ved veiåpningen, som er antatt å ligge på om lag 50 prosent av byggekostnadene. I tillegg til og samtidig med denne milepælsutbetalingen, skal merverdiavgiften for hele byggekostnaden utbetales, forklarte han. Videre vil det bli utbetalt jevnlige vederlag i hele driftsperioden når veien er åpen, tilgjengelig og oppfyller avtalt driftsstandard.

Strenge kvalifikasjonskrav

For å bli tatt opp til vurdering i disse konkurransene, stilles det strenge krav om økonomi, erfaring, kapasitet, kompetanse, HMS og samfunnsansvar. Blant annet kreves en årlig omsetning på minst 3,5 mrd. kroner (samlet for entreprenørene i kontrakten), og det stilles krav om likviditet, gjeldsgrad og rentedekning.

Avdelingsdirektør for byggherreseksjonen i Vegdirektoratet, Bettina Sandvin, fortalte i detalj om alle kravene som stilles av en OPS-leverandør. (Foto: Runar F. Daler).

Avdelingsdirektør for byggherreseksjonen i Vegdirektoratet, Bettina Sandvin, fortalte i detalj om alle kravene som stilles av en OPS-leverandør. (Foto: Runar F. Daler).

– Leverandøren skal dokumentere meget god erfaring fra samferdselsprosjekter med tilsvarende art og vanskelighetsgrad. Det legges særlig vekt på overholdelse av lønns- og arbeidsvilkår, og hvordan man jobber for å forebygge korrupsjon, økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet, sa Bettina Sandvin, avdelingsdirektør for byggherreseksjonen i Vegdirektoratet.

Prekvalifisering og kontrakt

Når all dokumentasjon har kommet inn, skal aktørene som får være med i konkurransen velges ut.

– Vi ønsker å kvalifisere tre aktører som skal være med gjennom hele konkurransen. Dersom flere enn tre er kvalifisert – og det håper vi jo at det er – så vil vi velge de tre som er best kvalifisert, sa Sandvin.

– Til slutt skal vi velge et tilbud, og det gjøres på bakgrunn av det beste forholdet mellom pris og kvalitet. Pris vil veie tyngst, men vi kommer også til å legge vekt på plan for gjennomføring, teknisk kvalitet og helse, miljø og sikkerhet. Så signerer vi kontrakten på vårparten 2018 og arbeidene kan starte. Vi antar at åpning av veistrekningen kan skje i 2020-2021, avsluttet hun.

Les mer om de tre OPS-prosjektene på Vegvesenets nettsider.