Inviterer til samspillskontrakt på VA-fornying

Tromsø kommune skal i gang med et stort VVA-arbeid. Tre av fem delområder settes ut som samspillskontrakter. Her er en mulig nøkkel til fordeling av pluss og minus i gjennomføringen.

TROMSØ: Tromsø kommune inviterer til samspillskontrakt for fornyelser av vann- og avløpsledninger i 2017-2020.

I boligområdet Mortensnes er Tromsø kommune i gang med å separere avløpsnettet og fornye rør, kabler og veier.

Annonse

Tre av fem områder

Tromsø kommunes eget kart (klikk for større)

Området er delt inn i fem delområder. Intensjonen er at tre av disse områdene skal gjennomføres som samspillskontrakter, opplyser Tromsø kommune.

Samspillskontrakt innebærer at entreprenøren som vinner anbudet inviteres til å delta i planlegging av gjennomføringen. Dette for at entreprenørens kompetanse skal utnyttes i samarbeidet mellom byggherren, konsulenten og entreprenøren.

Felles forhold til risiko

En viktig komponent i dette er at de tre partene i fellesskap skal identifiserer og kostnadsberegne risikoelementer i anlegget.

– For eksempel grunnforhold, hva som ligger av rør og kabler og andre faktorer som kan vanskeliggjøre og forsinke anleggsdriften, sier prosjektleder VA Heidi Pallin Aaring i Tromsø kommune.

Planleggingen i fellesskap skal lede fram til en «målpris» for arbeidet.

Eksempel fra Danmark

I forberedelsene til denne kontrakten har Tromsø kommune sett til Danmark.

Der er samspillskontrakt – også kalt partnering – benyttet til tre store anleggsarbeider i Odense med rammer på 50-300 millioner kroner.

Danskene fordelte ansvaret for gevinsten eller avviket fra målprisen slik:

  • Entreprenøren dekket 60 prosent av overskridelsene og fikk 60 prosent av innsparingene
  • Byggherren dekket 30 prosent av overskridelsene og fikk 30 prosent av innsparingene
  • Konsulenten dekket 10 prosent av overskridelsene og fikk 10 prosent av innsparingene

Om Tromsø kommune har bestemt seg for at fordelingsnøkkelen blir akkurat slik sier meldingen ikke noe om.

Felles økonomisk interesse

Men det er ingen tvil om at kommunen liker effekten som ligger i erfaringene fra Danmark på VA-kontrakter og fra bruk av samspillskontrakter på andre typer bygg og anlegg.

– Kontraktsmodellen gjør at alle parter har en felles økonomisk interesse i at det ikke blir kostnadsoverskridelser. Gjennomføringen og kostnadene blir mer forutsigbare og risikoen for entreprenøren og de øvrige partene reduseres, sier Aaring.

Fra konflikt til samarbeid

På godt fungerende samspillskontrakter er endringsmeldinger og tilleggsregninger minimalisert.

Tendenser til konfliktfylt gjennomføring i tradisjonelle kontrakter er erstattet med samarbeid basert på at alle parter tjener på at målprisen ikke overskrides.

Hva vil Tromsø kommune legge vekt på i valg av entreprenør?

– Tildelingskriterier der samlet pris, netto enhetspriser og dekningsbidragets størrelse legges til grunn. Men motivasjonen og drøfting av vilkårene i en samspillskontrakt inngår også. Her må entreprenøren presentere sin planlagte anleggsleder, sier Heidi Pallin Aaring i meldingen fra Tromsø kommune.

Prosjektleder inn i planlegging

Byggherren vil at den valgte entreprenøren stiller med en ingeniør som prosjektleder, som kan sette av mye tid i planleggingsfasen.

Her foreslås det rett ut at entreprenørfirmaer tenker i retning arbeidsfellesskap eller tilsvarende.

– Det er viktig for prosjektet at entreprenøren har en ingeniør som prosjektleder som kan sette av betydelig med tid i planleggingsarbeidet, etter at entreprenøren er valgt. Dette kan gjøre det nødvendig at entreprenørfirmaer vurderer et samarbeid mellom flere firmaer, og at stillingen som prosjektleder eventuelt lyses ut tidligst mulig, sier Aaring.

Samarbeid med MEF

Samarbeid med MEF Kommunen har drøftet dette med MEF region nord. Der er man positive til ideen, og tror det kan være en god måte å arbeide på. Dersom kommunen gjennomfører slik det er tenkt.

– Her kommer entreprenørenes praktiske kompetanse inn mye tidligere i prosjektet, mens man ennå har mulighet til å justere på metoder og løsninger. I tillegg er tanken at man i fellesskap skal gå gjennom så mange risikoelementer som mulig. Det skjer før man setter skuffen i bakken, på et stadium der alle har størst mulig interesse av å løse utfordringene i minnelighet og kanskje unngå langtekkelige tvister i ettertid, sier regionsjef Randi Pedersen i MEF region nord.

MEF-medlemmene i området er stort sett positive til forsøket, særlig dette med å få komme inn i prosjektet tidlig og få mulighet til å påvirke utførelsen.

Samme gamle press-metode

Men noen er redd for at dette skal bli den samme gamle «presse prisen ned» metoden.

– Noen lurer på hvordan de som entreprenører skal få tid til å delta skikkelig i forperioden når de har begrenset kapasitet på prosjektledersiden. Det er ganske nytt og det er mye usikkerhet rundt denne kontraktsformen. Men prosjektet vil nok gi oss mange av svarene underveis, og vi skal følge godt med etter hvert som man begynner å se hvordan dette fungerer, sier Pedersen.

I februar blir det invitert til et generelt orienteringsmøte om prosjektet og kontraktsformen i samarbeid mellom MEF og Tromsø kommune. Tromsø kommune vil også gi mer detaljert informasjon når planleggingen er kommet så langt at det nærmer seg anbudsutlysing.