Nye Veier i motbakke

Det statlige veiselskapet Nye Veier har vært i hardt vær den siste tiden, med negative oppslag i en rekke aviser. Nå slår selskapet tilbake.

En rekke medier (blant annet Dagsavisen og Dagens Næringsliv) har den siste tiden publisert artikler om rapporten «Privatisering på ville veier» fra De Facto. Rapporten er svært kritisk til Nye Veier, og flere aktører krever at hele selskapet må avvikles.

Ifølge Nye Veier inneholder rapporten, og dermed også nyhetsartiklene, «grunnløse påstander og faktafeil, som ikke bør stå uimotsagt».

Annonse

Nedenfor kan du lese Nye Veiers svar på De Facto-rapporten, som også er publisert på Nye Veiers nettsider:

Om overlappende, delvis uavklarte ansvarsforhold og mer byråkrati

Nye Veier har både en annen oppgave og en annen arbeidsmodell enn Statens vegvesen. Vår oppgave er utelukkende å bygge firefelts motorveier, og vi er følgelig organisert for å kunne løse denne spesialiserte oppgaven så effektivt som mulig. Vi opplever ikke at det er uavklarte ansvarsforhold. Nye Veier er en slank og effektiv byggherreorganisasjon satt opp for å kunne gjennomføre helhetlig planlegging og utbygging raskere og mer kostnadseffektivt enn det som tidligere har vært tilfellet for norsk veiutbygging. Dermed blir det mindre byråkrati.

Ingrid Dahl Hovland er adm. dir. for det statlige veiselskapet, Nye Veier AS. (Foto: C.F. Wesenberg).

Ingrid Dahl Hovland er adm. dir. for det statlige veiselskapet, Nye Veier AS. (Foto: C.F. Wesenberg).

Ved å bygge lengre og sammenhengende strekninger reduseres utgifter til opp- og nedrigging av anlegg og utstyr. Gjennom standardisering av løsninger, eksempelvis broer og kulverter, samt å ta entreprenørenes kompetanse tidlig inn i prosjektene, kutter vi kostnader samtidig som vi øker innovasjonen.

I tillegg vil vi i planleggingsfasen legge mye vekt på hva som er god nok standard, spesielt på strekninger med lavere trafikk.

Det blir kortere beslutningsveier i utbyggingen med Nye Veier – ikke lengre.

I noen av artiklene (og i rapporten) heter det at «Regjeringen legger blant annet opp til at Statens vegvesen må gjøre ferdig et forslag til reguleringsplan før ansvaret for veistrekningen overføres til Nye Veier.

Resultatet er ifølge rapporten lengre behandlingstid.

De to organisasjonene vil også være inne i ulike deler av samme prosjekt, men fordi det kun er vegvesenet som kan gjøre vedtak om ekspropriasjon, må staten dekke disse kostnadene for selskapet.

Dermed framstår Nye Veier som billigere enn vegvesenet, selv om store kostnader allerede er dekket av staten.»

Dette er feil. Nye Veier skal lage reguleringsplan. I en overgangsfase har vi fått hjelp av Statens vegvesen til å gjøre ferdig planene, slik at forsinkelser ikke skulle oppstå. Når det gjelder grunnerverv, er dette også feil. Nye Veier skal dekke alle kostnader til grunnerverv.

Om prekvalifiseringen av Hochtief

Gjennom prekvalifisering er det stilt både skal- og bør-krav relatert til samfunnsansvar og helse, miljø og sikkerhet. Alle som blir prekvalifisert har tilfredsstilt samtlige skal-krav. Vi snakker her om over 100 krav. Noen av disse kravene går på plikt og rett til avvisning. Plikt til avvisning er knyttet til rettskraftige dommer for korrupsjon og organisert kriminalitet. Her har vi som oppdragsgiver en plikt til å avvise. Ingen av dem som er prekvalifisert har slike dommer på seg.

Hochtief er dømt for prissamarbeid i Sør-Afrika, og datterselskapet Leighton er blitt anklaget for korrupsjon i Australia. Prissamarbeidet gir rett til avvisning, ikke plikt, mens anklager om korrupsjon gir hverken plikt eller rett. Samtidig er selskaper som NCC, Veidekke og Skanska dømt for prissamarbeid, uten at disse er avvist i konkurranser hos Statens vegvesen. Nye Veier kan ikke avvise selskaper på annet grunnlag enn rettskraftige dommer for korrupsjon eller prissamarbeid – om de er tyske eller norske spiller ingen rolle. Vi praktiserer avvisning i saker vedr. korrupsjon og organisert kriminalitet, dersom det er rettskraftige dommer som er tre år eller nyere.

Likebehandling er et sentralt prinsipp i rettspleien, vi synes det er et bra prinsipp også i behandling av tilbydere.

E18 Tvedestrand – Arendal

Nye Veier har tro på totalentreprise som kontraktsform. Det gir byggherren god oversikt samtidig som det sikrer at entreprenøren får fleksibilitet og handlingsrom i gjennomføringsfasen. Når det gjelder strekningen E18 Tvedestrand-Arendal er det riktig at det blir en noe seinere oppstart enn om prosjektet hadde vært gjennomført i regi av Statens Vegvesen. Det er imidlertid misvisende å hevde at prosjektet som helhet blir forsinket. Nye Veier kommer til å ferdigstille denne traseen til samme tid som Vegvesenet hadde planlagt. Det det siktes til i oppslaget er antakeligvis at det var planlagt en delåpning av traseen i 2018. Etter at Nye Veier overtok prosjektet har det vært den endelige sluttdatoen for hele prosjektet, oktober 2019, som har vært viktigst.

Påstander om svekket samfunnsansvar:

De Facto-rapporten fremstiller det som om Nye Veier allerede er godt i gang med utbygging, og praktiserer brudd på arbeidsmiljøloven i stor skala. Nye Veier har inntatt alle seriøsitetskrav som bransjen og fagbevegelsen har stilt seg bak. I tillegg har vi gått lenger og stilt strengere krav, blant annet til andelen fagarbeidere. Vi har stilt krav om 50 prosent, ikke 40 prosent, som er bransjekravene. Årsaken er at vi ønsker å styrke kompetansenivået innenfor veibygging. Vi har også stilt krav om syv prosent lærlinger i prosjektene. Nye Veier har store ambisjoner for utøvelse av samfunnsansvar.

Andre krav vi stiller:

  • Nye Veier arbeider med avtale om LO-koordinator i alle våre prosjekter.
  • Rapporteringsplikt til sentralskattekontor for utenlandssaker
  • Krav til lønns- og arbeidsvilkår
  • Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft
  • Krav om betaling til bank
  • Revisjon underveis
  • ISO 26000 eller tilsvarende for samfunnsansvar (CSR)
  • Krav om politiattest for tilbydere.
  • Språkkrav
  • Krav til at totalentreprenør skal sikre at alle arbeidstakere har fått opplæring i samfunnsansvar, HMS og risikoforståelse

I tillegg støtter vi HMS-charteret for en skadefri bygg- og anleggsnæring. Vi har inngått samarbeid med Arbeidstilsynet i flere regioner. Vi har spesielt fokus på lønns- og arbeidsvilkår, og aktivitetene sammen med Arbeidstilsynet vil omfatte jevnlige revisjoner, inspeksjoner og forbedringsprosesser.

I artikkelen om De Facto-rapporten hevdes det at Nye Veier legge opp til lengre kontraktskjeder, med dårligere kontroll som et av resultatene. Har Rogalands Avis undersøkt hvordan Nye Veier forholder seg til dette?

Faktum er at vi setter grensen ved to ledd under totalentreprenør, og bemanningsselskap regnes som et ledd.

Dersom vi i Nye veier ble forelagt alle anklagene som rapporten fra De Facto fremsetter, ville vi forklart og dokumentert at vi har en rekke krav til leverandører som er strengere enn det som er vanlig – blant annet fra Statens vegvesens side. Hadde noen fra De Facto kontaktet Nye Veier i arbeidet med rapporten, kunne vi utvilsomt tilført rapporten en del, både metodisk og innholdsmessig.