Nå gjelder kun én versjon av NS 8141

Det har i en periode vært to gyldige versjoner av standarden NS 8141, som gir veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet. Det er det nå slutt på.

– Vi har nå trukket tilbake NS 8141-1:2013, slik at kun NS 8141:2001 er gyldig, skriver Standard Norge i en pressemelding.

Tre deler

Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk i NS 8141 har vært gjennom en omfattende revisjon, og en ny versjon av standarden i tre deler ble utgitt i 2012 til 2014.

Annonse

Det ble innført frekvensveid vibrasjonsmåling, som innebærer at den viste måleverdien av lavfrekvente vibrasjoner forsterkes og tilsvarende reduseres høyfrekvente vibrasjoner. Tanken bak dette var at det skal benyttes samme vibrasjonsgrense på bygninger uavhengig av grunnforhold og fundamenteringsmåte.

De tre delene er:

Del 1: Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt fra sprengning på byggverk, inkludert tunneler og bergrom. Denne ble utgitt i 2012 med endringer i 2013.
Del 2: Virkning av vibrasjoner på byggverk fra annen anleggsvirksomhet enn sprengning, og fra trafikk. Denne ble utgitt i 2013.
Del 3: Virkning av vibrasjoner fra sprengning på utløsning av skred i kvikkleire. Denne ble utgitt i 2014.

Skjerping av vibrasjonsgrenser

Det ble også innført triaksial måling (måling i tre retninger, to horisontalt og én vertikalt) når avstanden mellom sprengningssted og målepunkt er under 10 m.
Kort tid etter at del 1 av NS 8141 ble tatt i bruk, kom det tilbakemeldinger på at resultatene fra frekvensveide målinger av vibrasjoner fra sprengning ikke var som forventet under alle forhold. Spesielt ved sprengning nær byggverk fundamentert på berggrunn ble det målt vesentlig høyere vibrasjoner enn det var naturlig å forvente.

Dette innebar en skjerping av vibrasjonsgrensene i forhold til forrige utgave av standarden fra 2001, noe som ikke var tiltenkt, ifølge Standard Norge.

For del 2 og 3 av standarden har filterløsningen fungert som forutsatt slik at disse delene ikke påvirkes av disse utfordringene.

Overgangsperiode

Etter sterke oppfordringer fra bransjen om at den gamle standarden fra 2001 ble tatt i bruk igjen, vedtok Standard Norge i samråd med standardiseringskomiteen i 2015 at både utgaven fra 2001 og del 1 fra 2013 skulle være gyldige i en overgangsperiode på tre år. Bruken av standarder er frivillig så lenge de ikke er knyttet til regelverk, og bransjens aktører sto fritt til å velge hvilken versjon av standarden (2001 eller 2013) som legges til grunn ved fastsettelse av grenseverdier og målemetode.

Revisjonen gjenopptas

Samtidig bestemte Standard Norge at revisjonsarbeidet gjenopptas for å se på grenseverdier og filterløsningen på nytt. Komiteen ble gjenopprettet med et nytt mandat og seksjonsleder Nils Ramstad fra Multiconsult ASA som komitéleder.
Komitéleder Nils Ramstad opplyser at komiteen er enig i at revisjonsarbeidet skal fortsette, og at det er en målsetting å få revidert standarden og utgi en ny versjon av del 1 med reviderte grenseverdier og frekvensveide målinger slik at den fungerer som opprinnelig planlagt. Det er også innledet et tett samarbeid med Sverige hvor de arbeider med en tilsvarende filterløsning.

Overgangsperioden avsluttet

I løpet av året som komiteen har vært i funksjon, har det kommet mange tilbakemeldinger fra bransjen, spesielt fra sprengningsentreprenører om et økende konfliktnivå. Mange oppdragsgivere benytter utgaven fra 2013 på prosjekter der den ikke fungerer som tiltenkt. Det var derfor et sterkt ønske fra sprengningsbransjen om å trekke tilbake del 1 av NS 8141 fra 2013. Dette ble tatt opp til vurdering i komiteen som anbefalte Standard Norge å trekke tilbake del 1 fra 2013.

Standard Norge har fulgt rådet og trakk NS 8141-1 tilbake med virkning fra 1. oktober 2016. NS 8141 fra 2001 er fortsatt gyldig.

Gyldige versjoner av NS 8141 er dermed:

• NS 8141:2001 Vibrasjoner og støt – Måling av svingehastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk
• NS 8141-2:2013 Vibrasjoner og støt – Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk – Del 2: Virkning av vibrasjoner på byggverk fra annen anleggsvirksomhet enn sprengning, og fra trafikk
• NS 8141-3:2014 Vibrasjoner og støt – Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk – Del 3: Virkning av vibrasjoner fra sprengning på utløsning av skred i kvikkleire

Anbefalinger

Standard Norge anbefaler å bruke NS 8141:2001 når nye avtaler og kontrakter for sprengningsarbeider skal inngås. På steder hvor det er kvikkleire i grunnen, bør derimot NS 8141-3 benyttes. For kontrakter der NS 8141-1:2013 er lagt til grunn, er det den kontraktsfestede versjonen av standarden som gjelder selv om den er trukket tilbake. I de tilfeller hvor bruken av NS 8141-1:2013 vil medføre en utilsiktet merkostnad, anbefaler vi å endre utgave av standarden ved sprengningsarbeider. Dette medfører en endring av avtaleforutsetningene i en kontrakt, og utbygger og bergsprenger må bli enige om en slik endring.

For anleggsarbeider som ikke innebærer sprengning, anbefaler Standard Norge å benytte NS 8141-2:2013, selv om utgaven fra 2001 også kan brukes. Vibrasjonsmålerne håndterer måling både med og uten filterløsning slik at dette medfører ingen praktiske problemer knyttet til selve målingen.