Fristilt statlig veitilsyn fra 2017

– Som en del av regjeringens reform av veisektoren fristiller vi Vegtilsynet fra Statens vegvesen og får på plass nye lovbestemmelser som skal styrke tilsynet.

– Dette vil bidra til klarere roller og bedre trafikksikkerhet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Direkte underlagt Samferdselsdept.

Det uavhengige Vegtilsynet skal føre tilsyn med både Statens vegvesen og det statlige utbyggingsselskapet Nye Veier AS. Vegtilsynet vil fra årsskiftet være direkte underlagt Samferdselsdepartementet.

Annonse

Vegtilsynet ble etablert i 2012 som Samferdselsdepartementets fagenhet som skal kontrollere og føre tilsyn med at krav til trafikksikkerhet knyttet til riksvei er ivaretatt av Statens vegvesen.

– Ved å være en aktiv pådriver for et sikkert og godt veinett, skal Vegtilsynet bidra til våre overordnede mål i transportpolitikken, sier Solvik-Olsen.

Prioriterer ulykkesbelastede strekninger

Vegtilsynet er bygd opp som et risikobasert systemtilsyn. For å få et trygt veinett, som forebygger skade på liv og helse og de materielle og økonomiske verdier som transport på vei representerer, skal Vegtilsynet prioritere tilsynsvirksomheten sin der risikoen for ulykker er størst.

Vegtilsynet har siden oppstart vært direkte underlagt veidirektøren, med et organisatorisk og styringsmessig skille mellom Vegtilsynet og resten av Statens vegvesen sin virksomhet.

I arbeidet med Transportreformen ble organiseringen av Vegtilsynet vurdert, og i Prop. 117 S (2014-2015) går det fram at det er ønskelig at Vegtilsynet løsrives fra Statens vegvesen og etableres som et eget forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet.