Tre grep for flere lærlinger i skogfaget

Kun 20 lærlinger kommer inn i skogfaget hvert år. Det trengs dobbelt så mange. Skogsentreprenører vegrer seg for å ta inn flere. MEF foreslår tre tiltak.

Skogsentreprenørene ser behov for stor økning i antall lærlinger i årene framover.

– Det vil kreve felles innsats fra entreprenører, skogeiere, omsetningsorganisasjoner og politikere, sier MEF i en pressemelding.

Annonse

Styrke skogfaget

Eva Skagestad

Eva Skagestad er bransjerådgiver skog i MEF. (Foto: MEF)

– Det har sjelden vært større oppmerksomhet rundt fagarbeideren og lærlinger i norsk arbeidsliv enn nå. Vi i skogbruket må la oss inspirere av dette og styrke vår egen satsing på fagarbeideren, sier Eva Skagestad, bransjerådgiver skog i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Hogstaktiviteten øker. Kravene til miljøhensyn og effektivitet i skogsdrift  blir flere og strengere.

Det fører til at behovet for flere maskinførere med fagbrev er stigende.

Kvalitet viktigere enn lokalisering

– De videregående skolene eies stort sett av fylkeskommunene. I stedet for dragkamper om hvor skoleplassene skal ligge, må politikerne bli mer opptatt av utdanningskvalitet. En god utdanning vil øke attraktiviteten til faget, både blant de unge søkerne og arbeidsgiverne som skal ta elevene inn som lærlinger, sier Eva Skagestad.

Vegrer seg

MEF er kjent med at enkelte skogsentreprenører vegrer seg for å ta inn lærlinger.

– Forklaringen er at entreprenørbedriftene i skogbruket ofte er små. Det oppfattes  som krevende å skulle administrere og følge opp lærlinger, sier Skagestad.

Det gjør ikke saken lettere at skogeiere og omsetningsaktører ikke alltid er interessert i at lærlinger og unge maskinførere skal få drive i deres skog.

For få lærlinger

På landsbasis tar skogsentreprenørene i dag inn ca. 20 lærlinger årlig i skogfaget. Arbeidsoppgavene er blant annet hogst og framkjøring av trevirke.

Entreprenørenes representant mener behovet for antall lærlinger i tida framover blir nærmere det dobbelte.

Nødvendige tiltak

MEF og Skagestad peker på tre nødvendige tiltak:

  • Politikerne må bli mer opptatt av kvaliteten på utdanningstilbudet enn hvor skoleplassene skal ligge.
  • Tilgang på skoleplasser og lærebedrifter må økes.
  • Oppdragsgiverne i skogbruket må bidra positivt til at flere entreprenører vil være lærebedrifter.

– Dyktige fagarbeidere er en forutsetning for effektiv, seriøs og bærekraftig skogsdrift. Vi må derfor investere i fagarbeiderne ved å gi dem en utdanning som holder høy kvalitet, både i skolen og ute hos bedriftene. Gevinsten vil være en mer konkurransedyktig norsk skognæring som er rustet for å gjennomføre det grønne skiftet, sier Eva Skagestad i pressemeldingen.