Klart for E18 og Fornebubane

– Jeg er glad for at Oslo og Akershus er enige om en revidert Oslopakke 3, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Nå kan spaden settes i jorda for utbygging av den første strekningen på en ny E18 vestover, samtidig som vi fortsetter å planlegge E18 helt frem til Asker. Kollektivtilbudet får et betydelig og nødvendig løft, sier samferdselsministeren i en pressemelding.

Oslo, Akershus og staten, ved Statens vegvesen, la 6. juni frem revidert Oslopakke 3. Pakken inkluderer blant annet første del av E18 Lysaker-Drengsrud med Bærumsdiagonal (Gjønnesdiagonal) fra Bekkestua til E18.

Annonse

– Jeg har registrert at ny E18 Lysaker-Drengsrud har vært et utfordrende element i forhandlingene. Prosjektet er svært viktig både fordi det gir bedre kapasitet på veien, og dermed bedre fremkommelighet både for buss og bil, og fordi det inneholder viktig kollektivsatsing og mulighet til byutvikling rundt knutepunktene i Bærum og Asker. Min intensjon er – og har hele tiden vært – at hele strekningen bygges ut. Jeg er glad for at bygging av den første strekningen Lysaker-Strand nå settes i gang.

Kollektivsatsinger

Viktige kollektivsatsinger i revidert Oslopakke 3 er ny sentrumstunnel, Fornebubane og Ahusbane. Staten har lovet å dekke halvparten av kostnadene for ny Fornebubane. I avtalen legges det til grunn at staten også står for halvparten av kostnadene til ny sentrumstunnel og Ahusbane.

– Dette er første gang staten bidrar med en så stor andel av kostnadene til kollektivutbygging i Oslo, hele 50 prosent. Kollektivsatsingen vil gi Oslos innbyggere et bedre kollektivtilbud, med økt kapasitet. Jeg mener gulrot – i form av bedre alternativ til bil – er et bedre virkemiddel for å få folk til å velge kollektivt, enn det å bruke pisk ved å øke bomtakstene, sier Solvik-Olsen.

Finansiering

Tiltakene i pakken finansieres av stat, kommune- og fylkeskommune og grunneierbidrag, i tillegg til bompenger. Bompengene skal fordeles med 40 prosent i Akershus og 60 prosent i Oslo. 73 prosent av bompengene skal gå til kollektivtiltak, 13 prosent til sykkeltiltak og 15 prosent til rene vegformål. Bompengetakstene er økt etter avtale mellom Oslo og Akershus, og staten ikke har vært direkte avtalepart.

– Det er synd at bomtakstene økes i avtalen mellom Oslo og Akershus, til tross for at det statlige bidraget til utbygging av nye kollektivprosjekt i Oslo er historisk høyt. Det vil nå fortsatt være slik at bilistene må bære det største ansvaret for å finansiere prosjektene i pakken. Dette gir økte kostnader både for folk flest i regionen og for næringslivet, før gode alternativer er på plass. Jeg mener det er viktig at partene nå ser på hvordan kostnadene kan holdes på et så lavt nivå som mulig, blant annet ved å vurdere løsninger med de laveste investerings- og driftskostnadene.

– Jeg er som samferdselsminister særlig opptatt av at de store investeringene vi gjør i infrastruktur er fremtidsrettet. Vi kan ikke satse på dagens teknologi for å løse morgendagens utfordringer, avslutter han.