Etaten med de mange hattene

Politiet har endelig lettet på sløret rundt Geilo-ulykken.

Vi var til stede på et møte der Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterte sprengningsbransjen til et ”dialogmøte for å diskutere læringspunkter” etter ulykken.

Mange forskjellige hatter

Her orienterte DSB blant annet om etatens utfordrende posisjon, med mange forskjellige hatter.

Annonse

Etatens folk må vite om de opptrer som…

  • Lovgiveren, som utformer regler og forskrifter
  • Forvaltningsmyndigheten, som utsteder tillatelser og sertifikater
  • Tilsynsmyndigheten, som sjekker om reglene blir fulgt
  • Fagetaten, som bistår politiet med sakkyndig hjelp i etterforskning

At så mange oppgaver og roller er samlet i én etat er betenkelig i seg selv. Ikke fordi DSB nødvendigvis ikke greier å håndtere det, men fordi det kan oppstå tvil om hvilken rolle man egentlig møter etatens folk i.

Spesielt de to siste er det viktig å skille mellom:

Tilsynsmyndigheten skal gjøre sin egen etterforskning, og involverte har i følge DSB selv plikt til å uttale seg mer detaljert til dem enn politiet.

Fagetaten skal først og fremst bidra med kunnskap for at politiet kan finne ut hva som har skjedd.

Derfor tok det så lang tid

Til Geilo kom DSB som fagetat, med sakkyndig bistand til politiet. Det blir holdt fram som forklaring på at det har tatt så lang tid før de kunne snakke om saken.

Politiets rolle – og dermed også fagetatens bistandsrolle – er å se bakover: Hva har skjedd? Er det noen som kan straffes for dette?

Forvaltningsmyndighetens rolle er å se framover: Hva har skjedd? Er det noe som kan læres av dette, for å unngå noe lignende?

Hva man vet – og hva man tror

DSB ga en interessant og – i alle fall for oss – lærerik redegjørelse for hva man vet og tror om det som skjedde i ulykken.

Det var en fryktelig hendelse, og alle krefter må settes inn for å sørge for at noe sånt ikke skjer igjen.

Det har vært minst like interessant etter dette møtet å snakke med folk utenfor DSB som i varierende grad kjenner hendelsen.

Her har det kommet fram informasjon som ikke ble gitt på DSBs møte, men som kaster et annet lys over informasjonen DSB gir.

Rykter og informasjon flyter

Det vil alltid flyte mye rykter og mer eller mindre riktig informasjon etter en sånn hendelse, om hva som faktisk skjedde og hvordan det har blitt håndtert i ettertid.

Da er det spesielt viktig at en etat som DSB holder rede på hattene sine – og at alle vi andre føler oss trygge på at de greier det. Også når man inviterer en hel bransje til ”dialogmøte for å diskutere læringspunkter”.

Det kan hende noen er uenige i det som presenteres som objektive sannheter, men også at DSB er så stor, sterk og statlig at det føles håpløst å ta til motmæle.

jos@mef.no