Nye Veier prioriterer fem veistrekninger

Nye Veier AS har vedtatt å bygge ut fem veistrekninger i første fase frem til 2019/2020. Tre av prosjektene påbegynnes umiddelbart.

De prioriterte strekningene er E18 Tvedestrand-Arendal, E18 Langangen-Dørdal, E6 Kolomoen-Moelv, E39 Kristiansand Vest-Vigeland og E6 Trøndelag. Det skriver Nye Veier i en pressemelding.

– Vår oppgave er å bygge raskere og mer kostnadseffektivt. Vi angriper derfor prosjektene helhetlig fra første stund og bygger lengre strekninger. Dette gir raskere fremføring og lavere kostnader. Med de prioriterte prosjektene er vi i gang med veibygging i alle utbyggingsområdene våre, sier administrerende direktør i Nye Veier AS, Ingrid Dahl Hovland.

Annonse

Nye Veiers prioriteringer er basert på:

  • hvor lønnsomme veistrekningene er for samfunnet
  • ulykkesbelastningen på strekningene
  • muligheten for helhetlig utbygging av lange strekninger
  • hvor klare strekningene er til å bygges ut
  • EU-krav som for eksempel krav til sikkerhet i tunneler
  • i hvilken grad prosjektene bidrar til mernytte for lokalsamfunnene

Nye Veier ble operative 1. januar 2016 med oppdrag å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier. I etableringsfasen har hensynet til samfunnsøkonomisk lønnsomhet og videreføring av påbegynt arbeid, vært avgjørende for prioriteringen. Strekningene Tvedestrand-Arendal, Langangen-Dørdal og Kolomoen-Moelv påbegynnes umiddelbart, og den første anbudsinnbydelsen er allerede publisert.

Når det gjelder utbyggingen i Trøndelag er det fortsatt noen forhold som må avklares før endelig tidsplan for utbygging kan besluttes. NyeVeier vil gå i dialog med aktuelle kommuner og fylkeskommuner om dette. Videre kan strekningen
E39 Kristiansand-Ålgård/Sandnes få oppstart i 2018. Kristiansand Vest-Vigeland ligger an til å bli bygd ut først.

– Vi er utålmodige og har mye viktig arbeid som skal gjøres på kort tid. Vi skal nå vårt mål om raskere utbygging gjennom mer effektiv og helhetlig planlegging og ved å bygge lengre strekninger. I denne sammenheng er det viktig med gode og tidlige lokale planprosesser og tidlig involvering av de som skal prosjektere og gjennomføre utbyggingsarbeidet. Vi jakter nye løsninger som er mer kostnadseffektive, blant annet gjennom mer rasjonell utbygging over lengre strekninger, sier Dahl Hovland.

Nye Veier vil oppdatere prioriteringslisten og gi mer detaljert informasjon om prosjektgjennomføringen på sine hjemmesider. Selskapet legger opp til å gjennomgå porteføljen to ganger per år basert på kunnskap om prosjektenes planstatus, krav til helhetlig utbygging og prioritering basert på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Porteføljen vil være tilpasset den finansieringen Nye Veier AS har tilgjengelig.

Strekningene som er prioritert i første fase

E18 Tvedestrand-Arendal

Strekningen E18 Tvedestrand-Arendal inngår i den større veistrekningen E18 Langangen – Grimstad, hvor det totalt skal bygges 131 kilometer vei med et estimert kostnadsoverslag på 40 milliarder kroner. Strekningen Tvedestrand-Arendal er på 23 km. Denne strekningen er planlagt som ny 4-feltsvei med 110 km fartsgrense. Strekningen er under kontrahering og en bompengeproposisjon er ventet til Stortinget i vår.

E18 Langangen-Dørdal

Strekningen E18 Langangen-Dørdal inngår også i den større utbyggingen av strekningen Langangen-Grimstad, hvor det totalt skal bygges 131 kilometer vei med et estimert kostnadsoverslag på 40 milliarder kroner. Strekningen Langangen-Dørdal er på 35 km. Denne strekningen er planlagt som ny 4–feltsvei med 110 km fartsgrense. Mens strekningen Langangen-Rugtvedt er klar for oppstart regulering, pågår det nå en prosess for å få en bompengeproposisjon til Stortinget for strekningen Rugtvedt-Dørdal.

E6 Kolomoen-Moelv

Strekningen E6 Kolomoen-Moelv inngår i den større utbyggingen av strekningen Kolomoen-Ensby, hvor det totalt skal bygges 80 km ny vei med et estimert kostnadsoverslag på 17,5 milliard kr. Strekningen Kolomoen-Moelv er på 43 km. Denne strekningen er planlagt som ny 4–feltsvei med 110 km fartsgrense. Det pågår nå en prosess for å få en bompengeproposisjon til Stortinget for strekningen Kolomoen-Moelv.

E6 Trøndelag

I utbyggingsprosjektet E6 Trøndelag skal det totalt bygges 115 kilometer vei med et estimert kostnadsoverslag på 26 milliarder kroner. Utbyggingsprosjektet består av tre strekninger; Strekningen Ulsberg-Melhus på 70 km, hvor det pågår regulering av deler av strekningen. Strekningen Ranheim-Værnes på 23 km, hvor reguleringsplanen har vært på høring. Strekningen Kvithammar-Åsen på 22 km, hvor kommunedelplan er vedtatt. Det er fortsatt noen forhold som må avklares før endelig tidsplan for utbygging kan besluttes.

E39 Kristiansand-Ålgård/Sandnes

I utbyggingsprosjektet E39 Kristiansand-Sandnes skal det totalt bygges 208 kilometer vei med et estimert kostnadsoverslag på 48 milliarder kroner. Strekningen kan få oppstart i 2018. Kristiansand Vest-Vigeland ligger an til å bli bygd ut først.