Forfallet skal bort

MEF positiv til satsingen på å fjerne vedlikeholdsetterslep. Støtter forslaget om et nasjonalt fornyelsesprogram for fylkesveier.

I transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP), som ble presentert 29. februar, anbefales det å ta igjen forfallet på riksvei og jernbane innen 2029.

– Det å bruke penger på vedlikehold av transportnettet skaper ikke alltid de største overskriftene, men betyr likevel svært mye for både næringsliv og trafikanter, sier Trond Johannesen, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) i en pressemelding.

Annonse

Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesens grunnlagsdokument for NTP 2018-2029 er basert på fire ulike rammenivåer; fra lav til høy. Lav ramme tilsier et årlig gjennomsnitt for hele planperioden på 47,8 mrd. kroner samlet, mot 77,7 mrd. kroner for høy ramme. Transportetatene løfter fram fjerning av vedlikeholdsetterslepet på vei og bane som satsingsområder.

– Etatsforslaget skal nå til politisk behandling og det er viktig at vi får på plass økonomiske rammer som sikrer at etterslepet fjernes. I tillegg til å bygge nytt må vi rett og slett bli flinkere til å ta vare på den infrastrukturen vi har, fortsetter Johannesen.

Trond Johannesen, adm. dir. i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Trond Johannesen, adm. dir. i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

I alternativet for høy ramme foreslår transportetatene at det settes av 36 mrd. kroner til å fjerne forfallet på riksveier. Vedlikeholdsetterslepet på jernbane er estimert til om lag 18 mrd. kroner. Transportetatene skriver i forslaget at det er sannsynlig at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å ta igjen etterslep fordi det reduserer kostnadene knyttet til bruk, drift og vedlikehold.

Underfinansiering av fylkesveiene

Når det gjelder fylkesveiene vises det i etatsforslaget til et vedlikeholdsetterslep på 50-85 mrd. kroner. For NTP-perioden anslås det at fylkeskommunene vil ha en årlig underfinansiering på 1,5-2 mrd. kroner til drift og vedlikehold av fylkesveinettet. Transportetatene beskriver kostnadene knyttet til utbedring av fylkesveiene som så omfattende at det bør vurderes et eget fornyelsesprogram. I tillegg foreslås det at 753 km fylkesvei omklassifiseres til riksvei.

– Forslaget fra transportetatene viser med all tydelighet de utfordringene fylkeskommunene står overfor på veisiden. Dersom de økonomiske rammene ikke økes vil veiforfallet bare fortsette å øke. Vi har lenge advart mot at fylkesveiene er i ferd med å bli et annenrangs veinett, med store forskjeller i skaderisiko og dekketilstand sammenlignet med riksveiene. Jeg vil innstendig oppfordre politikerne til å realisere forslaget om et nasjonalt fornyelsesprogram, påpeker Johannesen.