4,2 milliarder til vedlikehold på vei, men…

Dagens pressekonferanse med samferdselsminister og etatssjefer fra vei, kyst og bane brakte lite nytt om hva som skal gjøres av vedlikehold i år.

På statsbudsjettet er det i år satt av 9,4 milliarder til fornying og vedlikehold i de tre transportetatene. Dette gjelder fortsatt.

Det skal brukes så mye penger at forfallet og vedlikeholdsetterslepet ikke bare stanser opp, men at man begynner å ta noe igjen på det.

Annonse

Vedlikehold på vei er det mest relevante for de fleste av våre lesere. Statens vegvesen har laget dette interaktive kartet med konkrete strekninger der det skal lappes, legges nytt dekke og bygges gang- og sykkelveier.

Det skal også brukes mye penger på opprusting av jernbane og havner (se nederst.

Underfinansiert

– Vedlikeholdet på veier har vært underfinansiert siden midt på 90-tallet, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Vegdirektøren og Statens vegvesen gleder seg over at forfallet på riksvegene har nå stoppet opp. I fjor var første gang på mange år uten at forfallet økte.

– Som fagetat mener vi dette er en svært gledelig utvikling, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen på en pressekonferanse i dag.

– Tung satsing på drift og vedlikehold

Bidrar positivt

– Det er viktig at vi bygger ut vegnettet vårt og på den måten bidrar positivt til samfunnsutviklingen. Samtidig er vi forpliktet til å ta vare på og gjøre stadige forbedringer på det vi har bygget. Denne forpliktelsen etterlever vi nå gjennom en tung satsing på drift og vedlikehold, legger han til.

Ifølge vegdirektøren er utfordringen todelt: I første rekke må forfallet stoppes. Deretter er det snakk om å ta igjen tidligere forfall.

– 2015 var det første året at forfallet ikke økte, noe som er positivt i seg selv. I tillegg er det tilfredsstillende at vi i år vil ta igjen forfallet med 1,3 milliarder kroner, sier Gustavsen.

Totalt for 2016 er det satt av nærmere 4,2 milliarder kroner til vedlikehold og fornying av riksvegene.

De største andelene av denne summen vil gå til fornying og vegdekker.

I Norge legges det nå nytt asfaltdekke på riksvegene gjennomsnittlig hvert niende år.

 

Ingen bonanza

Men om det skal brukes mye penger på vedlikehold av vei, så betyr ikke det noen bonanza for majoriteten av små og mellomstore entreprenørbedrifter.

Det meste av pengene går til temmelig spesialiserte oppgaver.

Halvparten av budsjettet går til oppgradering av tunneler. Det er en oppgave som Statens vegvesen er «påtvunget» gjennom en internasjonal tunnelforskrift.

Fornying av veidekker tar omkring en tredjedel av budsjettet. Da er det rett over én milliard igjen til øvrige vedlikeholdsoppgaver på veinettet.

Kyst og bane

Kystverket har lyst ut, og skal lyse ut kontrakter for vedlikeholdsarbeid til en samlet verdi av 110 millioner kroner.
Arbeidet skal utføres i løpet av 2016.
– Størstedelen av kontraktene kommer som resultat av tilleggsbevilgninger fra Samferdselsdepartementet, og som inngår i tildelingsbrevet vårt for 2016. Det er med andre ord prosjekter som ble innarbeidet gjennom høsten 2015. En rekke av prosjektene er det allerede signert kontrakter for med eksterne aktører, mens andre er eller står like ved å bli lyst ut, forklarer fungerende kystdirektør Arve Dimmen.
– Jernbaneverket skal i 2016 øke vedlikeholdsinnsatsen på jernbanenettet med 20 prosent fra rekordnivået i 2015, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.
Dermed vil etaten fortsette å ta inn på det mye omtalte vedlikeholdsetterslepet for andre år på rad.
Det skal i år utføres omfattende tiltak for å gjøre Bergensbanen og Dovrebanen mer robuste.
Det vil si rassikring, drenering og fornyelse av banelegemet. På Sørlandsbanen er det i gang store fornyelsesarbeider på kontaktledningen.