MEF med anbefalinger til Statens vegvesen

MEF mener 13 tiltak vil legge til rette for en best mulig utvikling i Statens vegvesen-markedet i årene fremover.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har i løpet av det siste året samlet innspill fra medlemmer og tillitsvalgte om utfordringer og målsettinger knyttet til Statens vegvesen-markedet. Resultatet er et policynotat hvor bransjeorganisasjonen, i tillegg til å belyse utfordringer i dagens veimarked, kommer med anbefalinger til transportetaten.

– MEF ønsker å være tydelige på at vi ønsker oppdrag tilpasset bransjen, kontrakter som utnytter entreprenørenes kompetanse og at seriøsitetsarbeid prioriteres. Samtidig har vi som bransjeorganisasjon et ansvar for at entreprenørene styrker egen kompetanse og kontraktsforståelse, påpeker Trond Johannesen, administrerende direktør i MEF i en pressemelding.

Annonse

Utvalgte anbefalinger

MEF kommer i policynotatet blant annet med følgende anbefalinger:

• Andelen store kontrakter (+100 millioner kroner) bør ikke overstige 60 prosent av den årlige samlede verdien av Statens vegvesen-kontraktene.

• Statens vegvesen bør benytte konkrete og målbare tildelingskriterier som avspeiler oppdragets størrelse og kompleksitet.

• MEF ønsker at det i vurderingen av firmaets kvalifikasjoner settes krav til firmaets gjennomføringsevne, at bedriften er lærebedrift og har hatt lærlinger i løpet av de siste to årene, har få ulykker, har et velfungerende KS-system, HMS-arbeid, arbeid av egne mannskaper og økonomisk soliditet.

• Kvaliteten i prosjekteringen av Statens vegvesen-prosjektene, og kontraktkompetansen av de som leder prosjektene må bedres. Dette vil redusere konfliktnivået i anleggsbransjen.

• Statens vegvesens prosjektledere må i større grad benytte seg av konfliktløsningsmekanismene som ligger i kontraktstandardene, slik som å løse tvisten ved minnelighet og i større grad benytte seg av oppmannsavgjørelser.

• Ved bruk av spesielle kontraktbestemmelser som er ment å gjelde spesielle forhold som skiller prosjektet fra andre prosjekter, må de spesielle forholdene klart gå fram i anbudsgrunnlaget og være godkjent sentralt i Statens vegvesen.

• Entreprenørenes kompetanse må utnyttes bedre i gjennomføringen av kontraktene ved at besparelser som følger av forslag fra entreprenør belønnes.

Viktig oppdragsgiver

– Statens vegvesen er en viktig oppdragsgiver for medlemsbedriftene våre, og vi ønsker å være en pådriver for at etaten har en innkjøps- og kontraktspraksis som sikrer effektiv ressursbruk og konkurranse på like vilkår. Vi opplever å ha et godt samarbeid med Statens vegvesen og vil bygge videre på dette i tiden fremover, avslutter Trond Johannesen.