– Derfor beskriver vi fortsatt etter ny vibrasjonsstandard

Vi har tidligere i år skrevet en hel del om problemene sprengningsentreprenørene har hatt med vibrasjonsmålinger gjort etter den nye standarden for slikt; NS 8141.

Sprengning rystelsesmåler

Nye NS8141 har ført til uforutsigbare og sprikende rystelsesmålinger i forbindelse med sprengning. (Foto: Jørn Søderholm)

Måleapparater innstilt etter den nye standardens frekvensveide målinger ga i en del tilfeller svært varierende utslag på salver sammenlignet med den gamle standardens uveide målinger.

Høyere kostnader

Det har resultert i høyere sprengningskostnader. Den nye standarden oppleves også som gjennomgående strengere enn den gamle.

Annonse

I sommer ble det laget en midlertidig løsning ved at 2001-versjonen ble gjort gyldig igjen, og gjelder parallelt med den nye 2013-versjonen.

Nå rapporterer flere sprengningsentreprenører frustrasjon over at konsulenter fortsetter å beskrive prosjekter etter den nye versjonen, som har laget så mye problemer med uforutsigbare målinger.

Ikke bare uvitenhet

Nils Ramstad i Multiconsult

Nils Ramstad i Multiconsult. Her på sprengningsdagen under Arctic Entrepreneur 2015. (Foto: Jørn Søderholm)

– Noen gjør det nok av ren uvitenhet. I mange tilfeller skyldes det at beskrivelsen ble laget før den gamle standarden ble gjort gyldig igjen. For vår del vurderer vi for hvert enkelt prosjekt hvilken versjon som er best å bruke.

Det sier Nils Ramstad i Multiconsult. I tillegg til hverdagen som rådgiver har han vært sentral i arbeidet med NS8141. Han var også den som skrev brevet til Standard Norge som i sommer resulterte i at den gamle versjonen ble gjort parallelt gyldig med den nye.

 

Det er langt ifra bare elendighet med den nye versjonen av standarden.

– Problemene med 2013-versjonen opptrer primært der bygg er fundamentert på eller nært fjell, og når sprengningene foregår nært. Når nabohusene står lenger unna eller på leire er det bedre å bruke 2013-versjonen. Da er 2001-versjonen veldig streng. Det er kombinasjonen av fjellfundamentering og kort avstand som er problematisk, sier Ramstad.

Egne målinger

Her støtter han seg til egne, parallelle målinger Multiconsult har gjort etter den gamle og den nye standarden. De viktigste funnene:

  • Fjellfundament og kort avstand gir høyere vibrasjonsnivå enn forventet.
  • Spredning i målinger fra salve til salve, selv om de er identiske.
  • Løsmassefundament og lengre avstand fungerer bra
  • Spunting og pæling fungerer også bra

Ramstad peker på at det selv om rådgiver har beskrevet den ene versjonen av standarden ikke er noe i veien for at entreprenør kan be om at den andre skal brukes.

Informasjon om forskjellene

– I prosjekter der vi har beskrevet med 2013 mens entreprenør ønsker å bruke 2001, så gir vi byggherren informasjon om forskjellene på de to. Da blir det opp til kontraktspartene å bli enige. På store, offentlige kontrakter er det ofte ikke så lett å bytte standard i kontraktsforhandlinger. Men det er vanligvis ikke noe problem i mindre byggeplassprosjekter der det ofte er innkjøp etter forhandlinger, sier han.

Ny revisjon på gang

Nå er en arbeidsgruppe i gang med en ny revisjon, for å komme fram til én standard som fungerer. Det første møtet i gruppa har allerede funnet sted.

Det viktigste blir å finne ut hvorfor man ikke får de måleverdiene som var forutsatt, og hvorfor det blir høyere måleverdier på fjell enn man regnet med.

Den gamle standarden bygger på uveide målinger og varierende grenseverdier etter fundamenteringsforhold og avstand. Det kommer av at et bygg vil tåle mindre av de lange bølgene som opptrer i løsmasser og mer av korte, kjappe bevegelser i fjell.

– Hensikten med frekvensveid måling var å kun ha én grenseverdi, uavhengig av fundamentering, grunnforhold og avstand. Tanken var at et frekvensfilter skulle kompensere for variablene, sier Ramstad.

Råd til entreprenører

– Hvilket råd vil du gi til entreprenører som opplever frustrasjoner knyttet til de to versjonene av rystelesstandarden?

– Ta det opp med byggherre så fort som mulig. Jobben må prises etter den standarden som er beskrevet. Ellers risikerer man at tilbudet forkastes. Men det er stort sett alltid anledning til å foreslå alternative løsninger, og da kan man jo synliggjøre en priskonsekvens ved et eventuelt bytte av standard. Eller sagt med andre ord: Vise at man kan gjøre sprengningen billigere hvis den andre standard-versjonen legges til grunn, sier Nils Ramstad.

For dokumentasjon av vibrasjonsnivået spiller det ingen rolle hvilken utgave av standarden som benyttes. Nyere vibrasjonsmålere håndterer begge utgaver.