280 millioner kroner mer til riksveiene

Av den foreslåtte økningen skal 200 millioner kroner gå til å dekke ekstra utgifter knyttet til skader etter skred, ekstremvær og tunnelbrann på riksveinettet.

– Regjeringen gjennomfører en ekstraordinær vekst i veivedlikehold. En kraftig vekst i bevilgningene de siste to årene har ført til bedre vedlikehold og en reduksjon i vedlikeholdsetterslepet på riksveiene. Nå styrkes bevilgningene ytterligere for å dekke ekstrautgifter som følge av større skader etter skred ras og andre uventede hendelser. Slike hendelser skal ikke gå utover våre ordinære vedlikeholds- og investeringstiltak.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding i forbindelse med at regjeringen foreslår en økning på til sammen 280 millioner kroner over statsbudsjettet for 2015 til investeringer, drift og vedlikehold på riksveiene.

Annonse

Av den foreslåtte økningen skal 200 millioner kroner gå til å dekke ekstra utgifter knyttet til skader etter skred, ekstremvær og tunnelbrann på riksveinettet. Beløpet er fordelt slik:

• 100 millioner kroner gjelder skader på E18 Skjeggestad bru i Vestfold, etter kvikkleireras i februar i år. I beløpet inngår kostnader til drift, vedlikehold og trafikkstyring av omkjøringsveier, riving av sørgående bru, stabilisering av nordgående bru og oppstart av bygging av ny sørgående bru.

• 15 millioner kroner til forskjellige tiltak på riksveier i innenfor området til Statens vegvesen Region sør. Tiltakene har sammenheng med skader på riksveinettet som følge av ekstremværet Petra i september i år.

• 35 millioner kroner for å reparere skader i E16 Gudvangatunnelen i Sogn og Fjordane, etter brannen i august i år.

• 32 millioner kroner til utbedringer på E6 Sørkjosen i Troms, etter et jordras i mai i år.

• 18 millioner kroner skal utbetales til privatpersoner i Namsos i Nord-Trøndelag, som erstatning etter et kvikkleireras i Kattemarka ved Namsos i 2009. I 2013 ble det utbetalt 23 millioner kroner til forsikringsselskap etter inngått forlik. Etter rettskraftig dom i tingretten i 2015 er staten nå pålagt å betale 18 millioner kroner til privatpersoner som gikk til rettssak med sine krav.

Innenfor den foreslåtte budsjettøkningen på 280 millioner kroner er det ellers ført opp 80 millioner kroner til en generell styrking av budsjettposten «Drift og vedlikehold av riksveier, trafikant og kjøretøytilsyn m.m». Dette beløpet dekkes fullt ved økte gebyrinntekter til Statens vegvesen som følge av blant annet vekst i antall innbytte av førerkort fra utlandet og økning i antall eldre som må fornye førerkortet.