Rydder i byggegrop-regler

Byggegroper kan være store, dype, trange og kompliserte. Regler og ansvarsforhold er lite oversiktlige. Det samme gjelder tunnelpåhugg. Nå kommer en veileder.

– En byggegrop er en midlertidig konstruksjon og blir betraktet som et hjelpemiddel, ikke et selvstendig byggverk. Av den grunn går byggegroper ofte under radaren med tanke hva som bør gjøres av kartlegging og konsekvensutredning, sier geotekniker Gunvor Baardvik i en pressemelding fra Norges Geotekniske Institutt.

Leder

Hun er sammen med Carsten Hauser leder for arbeidsgruppen bak Byggegropveiledningen.

Annonse

– Selv om en byggegrop er tidsavgrenset, er det en stor og komplisert konstruksjon. Ønsket om fortetting i storbyene gjør at byggeplasser og byggegroper ofte blir trange og inneklemte, med infrastruktur og naboer tett innpå. Byggegroper kan også bli stående åpne lenge, noe som er uheldig med tanke på drenasje av nærområdet. Dette stiller ekstra strenge krav til alle involverte parter, forklarer Baardvik.

Anlegg

Hun er til daglig fagansvarlig for anleggsgeoteknikk ved Norges Geotekniske Institutt, NGI.

Arbeidet med byggegropveiledningen springer ut av forskningsprosjektet BegrensSkade, som har som formål å begrense skader i ulike typer utbyggingsprosjekter.

Samarbeid

En av undergruppene i BegrensSkade har sett spesielt på hvordan de ulike partene kan samarbeide og samhandle bedre, og det var dette som dannet grunnlaget for at NGF tok initiativ til arbeidsgruppen for byggegropveiledning.

Det er et mål å redusere kostnadene gjennom å samle regelverk og standardisere framgangsmåter og prosedyrer. På den måten vil man oppnå større forutsigbarhet.

Erfaring fra større byggeprosjekter tilsier at det ofte er i grunnarbeidene at det er mest usikkerhet med hensyn til kostnader og tidsforbruk.

Tunnelpåhugg

Prosjektet jobber ikke bare med byggegroper. Det vil også trekke opp noen retningslinjer for påhugg i tunnelprosjekter.

– Hva har tunnelpåhugg med byggegroper å gjøre?

– Vi har sett eksempler på uklar ansvarsfordeling mellom de som prosjekterer og bygger tunnel og de som prosjekterer og bygger tilstøtende parseller i dagen. Derfor ønsker vi å klargjøre ansvarsforholdene, slik at ikke påhugget faller mellom to stoler, sier hun.

Deltakere

Arbeidsgruppen har allerede møtt stor interesse og fått mange henvendelser fra et bredt spekter av aktører i den geotekniske bransjen.

Gruppen består av deltakere fra entreprenører, byggherrer og rådgivningsfirmaer, og flere har tilbudt bidrag i form av faglig ekspertise og kvalitetssikring.

Planen er at første utgave av byggegropveiledningen skal være klar i løpet av våren 2016.