Flere totalentrepriser kan gi store besparelser

Ny rapport konkluderer med at økt bruk av totalentrepriser i veiprosjekter kan redusere byggetiden og spare samfunnet for 950 millioner kroner på to og et halvt år.

Rapporten «Entrepriseform og effektivitet i veiprosjekter«, som er utarbeidet av Oslo Economics på vegne av Veidekke, ble lagt fram mandag denne uken.
Her heter det blant annet at «gitt at forutsetningene for bruk av totalentrepriser er på plass, kan denne entrepriseformen realisere betydelige gevinster for samfunnet. Statens vegvesen kan frigjøre ressurser internt, byggetiden til veiprosjekter kan reduseres og det kan bli færre tvister mellom byggherre og entreprenør. Vi anslår at dersom bruken av totalentrepriser i norske veiprosjekter øker, vil det føre til besparelser på om lag 950 mill. kroner i prosjektene Statens vegvesen planlegger de neste 2,5 årene».

Helhetlig tenkning

Utførelsesentrepriser har vært, og er fremdeles, den vanligste entrepriseformen i norske veiprosjekter. Positive erfaringer med bruk av totalentrepriser har imidlertid ført til at Statens vegvesen ønsker å øke bruken av denne entrepriseformen, heter det i rapporten, som lister opp en rekke fordeler med totalentrepriser. Blant annet er det ressursbesparende for byggherren, som ikke trenger å sette av arbeidskraft til prosjektering, og kan i byggeperioden bruke mindre ressurser på kontroll. Videre gir det entreprenøren mulighet til å se flere oppgaver og faser i prosjektet i sammenheng. Dette gir rom for helhetlig tenkning og en mulighet for entreprenøren til å optimalisere prosjektet, noe som igjen vil kunne bidra til raskere fremdrift.

Annonse

Rapporten peker imidlertid også på at totalentrepriser ikke er egnet for alle prosjekter. Hvis risikoforholdene er uavklarte eller uberegnelige, risikerer det offentlige å måtte betale en høy pris for overføring av risiko, noe som vil fordyre prosjektet unødvendig, slås det fast.

Vegvesenet enig

– Vegvesenet er enige i rapportens budskap, og vi er glade for at bransjen setter fokus på muligheter vi har for å finne gode måter å organisere utbygging og drift av veiene. Vegvesenet ønsker å ta i bruk totalentreprise i langt større omfang enn tilfellet er i dag. Men markedet må modnes gjennom kompetanseutvikling og erfaring, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Bettina Sandvin i en uttalelse på Vegvesenets nettsider.

– Vi mener totalentreprise ikke passer for alle prosjekter – noe som også påpekes i rapporten. En sånn kontraktsform passer best for prosjekter der risikoforholdene er mest mulig avklart, sier Sandvin.