Anbefaler ny trasé inn mot Ski stasjon

Jernbaneverket anbefaler å koble traséen til Østre linje på traséen til Vestre linje sør for Ski stasjon, noe som innebærer bygging av 5-6 km ny jernbane.

– Det er viktig at flest mulig kan få nytte av Follobanen når den står ferdig i 2021. Jeg er derfor glad for at Jernbaneverket nå har levert en utredning som viser hvilke tiltak som kan gjennomføres for at reisende på Østre linje kan få glede av den reisetidsforbedringen som det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski gir. Et godt togtilbud mellom indre Østfold og Oslo er viktig for dagens pendlere, men kan også bidra til å spre den sterke befolkningsveksten i hovedstadsområdet.

Dette sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at han nylig fikk overlevert en konseptvalgutredning (KVU) for Østre linjes forbindelse mot Oslo. Utredningen, som ble overlevert av jernbanedirektør Elisabeth Enger, tar for seg hvordan de langsiktige kapasitetsutfordringene kan håndteres for å gi en effektiv håndtering av kollektivtrafikken fra områdene langs Østre linje mot Oslo etter at Follobanen mellom Oslo og Ski åpner for trafikk.

Annonse

Anbefaler ny trasé lenger sør for Ski stasjon

Jernbaneverket anbefaler en løsning der traséen for Østre linje inn mot Ski stasjon legges om. Traséen til Østre linje bør kobles på traséen til Vestre linje sør for Ski stasjon. Dette innebærer bygging av 5-6 kilometer med ny jernbane på Østre linje. Denne anbefalte løsningen har et kostnadsanslag på om lag 2,4 milliarder kroner.

Dagens trasé på Østre linje gir kapasitetsutfordringer på Ski stasjon
Follobanen skal etter planen åpne i 2021. Det nye dobbeltsporet vil redusere reisetiden mellom Oslo og Ski betraktelig, fra dagens 22 til om lag 11 minutter. Togene på Østre linje på Østfoldbanen kan da i utgangspunktet benytte Follobanen.

Etter hvert som flere InterCity-delstrekninger sørover på Østfoldbanens Vestre linje står ferdige, vil togtrafikken over Ski stasjon øke stadig mer. Det er lagt opp til at alle togene som skal kjøre på Vestre linje sørover i Østfold kommer til å benytte Follobanen. Dersom togene fra Østre linje skal benytte Follobanen, vil det med dagens kobling av traseene til Østre og Venstre linje bli kapasitetsutfordringer på Ski stasjon.

Med den nye anbefalte traséen på Østre linje løses disse kapasitetsutfordringene. Dermed kan passasjerene på Østre linje nyte godt av reisetidsreduksjonen på om lag 11 minutter som Follobanen gir. Alternativet ville vært å kjøre på dagens dobbeltspor mellom Oslo og Ski.

Kan bidra til samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Med en videre satsing på å øke togtilbudet viser Jernbaneverkets analyser at ny trasé på Østre linje, sammen med øvrige kapasitetsøkende tiltak i Oslo-området, kan være samfunnsøkonomisk lønnsom.

Videre prosess

Samferdselsdepartementet ga i februar 2014 Jernbaneverket i oppdrag å utarbeide konseptvalgutredningen om Østre linje. Den ferdige rapporten vil nå bli sendt på høring og skal gjennom en ekstern kvalitetssikring (KS1). Konseptvalgutredningen om Østre linje blir en del av arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029.