– Etterlengtet tilleggsbevilgning til vei

Regjeringen har presentert forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2015. Forslaget innebærer blant annet 225 millioner kroner i tilleggsbevilgninger til veiformål.

Av denne tilleggsbevilgningen skal 198 millioner kroner gå til riksveiinvesteringer, mens de øvrige midlene går til skredsikring, utbedring etter flomskader og til ferjeavløsning. Veisatsingen er høyere enn forutsatt i Nasjonal transportplan.

Trond Johannesen, adm. dir. i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Trond Johannesen, adm. dir. i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

– Kapasiteten bør utnyttes

– Tilleggsbevilgningen til vei er etterlengtet for MEF og medlemsbedriftene våre. Vi har i vår kontakt med samferdselspolitikerne vært klare på at mange veientreprenører har hatt betydelig ledig kapasitet det siste halvåret. Dette er kapasitet som bør utnyttes til å gjennomføre nødvendige tiltak ute på veinettet. Det er positivt at politikerne nå kommer bransjen i møte og øker bevilgningene, sier Trond Johannesen, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Annonse

Se hvordan tilleggsbevilgningen på 198 millioner kroner til riksveiformål fordeler seg, på mef.no.