På trygg grunn

STANDARD: Standard-pakken NS 8141 ble lansert i august. Den nye standarden skal bidra til å unngå skader på bygninger, tunneler og bergrom som følge av vibrasjoner ra ulike typer bygge- og anleggsarbeider.

Grenseverdier

Bygge- og anleggsbransjen har lenge etterlyst bedre tilpassede grenseverdier for vibrasjoner.

Med den nye standarden kan man jobbe mer planmessig, spare kostnader og sikre at arbeidet foregår på trygg grunn.

Annonse

Skjønt, helt ny er standarden ikke. Standarder for rystelser ved sprengning har vi hatt siden 1993.

Første del av NS 8141 kom i 2012. Nye NS 8141 inneholder flere nyheter og justeringer. Blant annet er trykkstøt tatt med, i tillegg til vibrasjoner i grunnen. At tunneler og bergrom er tatt med i bygningsbegrepet er nytt.

Kvikkleire

Standardens del 3, som omfatter sprengning inntil kvikkleire, er helt ny.

Standarden er tredelt, og angir veiledende grenseverdier for ulike typer vibrasjoner:

  • NS 8141 – 1: Vibrasjoner fra sprengning. Ble utgitt i 2012. Beskriver beregning av grenseverdier for vibrasjoner fra sprengning for å unngå bygningsskader. Erfaringer fra ett års bruk avdekker for strenge grenseverdier for byggverk direkte på berg samt på avrettingslag på berg der det er noe avstand til sprengningsstedet. Justeringer er tatt med i ny versjon .
  • NS 8141 – 2: Vibrasjoner fra andre bygg- og anleggsarbeider. Omhandler peling, spunting, vibrokomprimering, dypkomprimering, pigging, anleggstrafikk og tilsvarende.
  • NS 8141 – 3: Skred i kvikkleire utløst av vibrasjoner fra sprengning. Basert på forskningsprosjekt etter et 200 meter bredt leirras i Namsos i mars 2009. Angir èn grenseverdi for vibrasjoner ved sprengning i berg som ligger inntil kvikkleire der et skred kan utvikle seg. Gjelder ikke sprengning i kvikkleire der formålet er massefortrengning.