«Kunnskapen om grøftefri ledningsrenovering må økes i kommunene»

NoDig har eksistert i Norge i over 50 år, men fortsatt omtales det som ny teknologi. Kunnskapen må økes for å ta i bruk metoden, ifølge salgs- og produktsjefen hos Olimb Rørfornying AS.

Kronikk av: Svein Rune Myhre, salgs- og produktsjef offentlig VA i Olimb Rørfornying AS.

Svein Rune Myhre, salgs- og produktsjef offentlig VA i Olimb Rørfornying AS. (Foto: Olimb)

Svein Rune Myhre, salgs- og produktsjef offentlig VA i Olimb Rørfornying AS. (Foto: Olimb)

«Norsk ledningsnett er i kritisk forfall. Til tross for at «alle» er enige om at fornyelsestakten på vann- og avløpsnettet må opp, går det fortsatt tregt i mange norske kommuner.

Annonse

Det sier seg selv at å grave opp alle elendige ledninger er en håpløs oppgave. Grøftefri ledningsrenovering, eller NoDig, som det også kalles, er derfor en teknologi som er godt egnet til å få opp fornyelsetakten i VA-nettet.

NoDig får opp farten på fornyelsen

Med NoDig-metoder kan eksisterende ledninger fornyes og nye rør bli etablert med minimal inngripen i miljø og infrastruktur. NoDig-metoder har dessuten normalt en langt raskere gjennomføringstid enn tradisjonell graving. Ved å ta i bruk gravefrie metoder vil kommuner oppleve at farten på ledningsfornyelsen går opp, samtidig som kostnader og utslipp holdes nede.

Nye avløpsdirektiv setter strenge krav til avløpsrensing. Innlekking av fremmedvann gjennom sprekker og brudd på ledningsnettet setter renseanlegg under stort press, og overløp av urenset avløpsvann kan havne i fjord og andre resipienter.

Ved å få opp farten på ledningsfornyelsen kan vi redusere mengden fremmedvann som blir fraktet til renseanleggene, og få mer effektiv rensing, mindre utslipp til resipienter og lavere kostnader til oppgradering av renseanlegg.

Like aktuelt for små kommuner

Etter hvert som flere kommuner har fått øynene opp for de mange fordelene ved å minimere graving, har NoDig-metoder blitt mer vanlig i ledningsfornyelse og etablering av nye ledninger.

Ifølge rapporten BedreVANN 2022 er det likevel fortsatt mange mindre kommuner som ikke benytter NoDig-metoder i det hele tatt til fornyelse av ledningsnettet.

Det er betegnende at det er store kommuner og de største byene som benytter seg mest av gravefrie løsninger i dag, men metodene og fordelene er minst like aktuelle for mindre kommuner og kommuner med spredt bebyggelse.

Mangler kunnskap

Kunnskap om grøftefri ledningsrenovering er en kritisk faktor for å få opp fornyelsestakten på vann- og avløpsnettet, men mange kommuner har liten eller ingen erfaring med grøftefri rørlegging. I rapporten «Sluttrapport fra arbeidsgruppa for effektiv organisering» kommer det frem at det også er en utfordring å få tak i ingeniører som kan prosjektere og følge opp NoDig-prosjekter, spesielt i de minste kommunene.

For at flere kommuner, uansett størrelse, skal tenke smartere ledningsfornyelse må kunnskapen om mulighetene i kommunene økes, og terskelen for å prøve nye ting ned.

Deler gjerne kunnskap

Som entreprenør og innovatør innen NoDig-faget i nærmere 50 år, har vi i Olimb opparbeidet oss en betydelig kompetanse og erfaring når det gjelder gravefrie løsninger. For å øke nysgjerrigheten og senke terskelen for å ta i bruk NoDig-metoder i norske kommuner, deler vi derfor mer enn gjerne av vår kunnskap med ledningseiere, konsulenter og rådgivere.

Gode råd om ledningsfornyelse er lett tilgjengelig for alle som vil lære.»