MEF: – Et statsbudsjett for flere hull i veiene

MEFs direktør Julie Brodtkorb er skuffet over regjeringens kutt i vedlikeholdet av riksveiene. Et veinett som flere generasjoner har bygget opp.

– Det er skuffende og trist at regjeringen kutter vedlikehold av riksveiene. De tilbyr det norske folk flere humper, flere hull og farligere veier. 2024 blir et mørkt år for alle som er opptatt av å ta vare på det veinettet vi har brukt generasjoner på å bygge opp, sier Julie Brodtkorb om regjeringens samferdselsbudsjett for 2024. Hun er administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), som har 2400 medlemsbedrifter. Entreprenørene utfører bygging av nye veier og vedlikehold og drift av dagens veinett.

Julie Brodtkorb, adm.dir. i MEF, synes det er skuffende og trist at regjeringen kutter i vedlikehold av fylkesveiene. – Vi trodde krafttaket inneværende år var et varsel om langvarig satsing på vedlikehold, men det er altså det motsatte som skjer, sier hun. (Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven)

Julie Brodtkorb, adm.dir. i MEF, synes det er skuffende og trist at regjeringen kutter i vedlikehold av fylkesveiene. – Vi trodde krafttaket inneværende år var et varsel om langvarig satsing på vedlikehold, men det er altså det motsatte som skjer, sier hun. (Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven)

– Med et vedlikeholdsbudsjett på 3,1 milliarder kroner i 2024, barberes vedlikeholdsbudsjettet med 1/3-del i forhold til i år. Dermed vil infrastrukturen forvitre. Vi trodde krafttaket inneværende år var et varsel om langvarig satsing på vedlikehold, men det er altså det motsatte som skjer.

Annonse

Mindre arbeid og høyere kostnader.

Det skjer samtidig med at regjeringen øker Co2-avgiften på anleggsdiesel med over 25 prosent.

– Det er hyggelig at regjeringen satser på nybygg av flere veier, men det er i direkte strid med alle signaler fra regjeringen å kutte vedlikeholdet. Vi konstaterer at Kommunesektorens organisasjon (KS) slår fast at «det ikke er en eneste ny krone til fylkesveiene.»

Dette skriver regjeringen selv i Samferdselsdepartementets budsjettproposisjon kap. 1320 Statens vegvesen Post 22 Drift og vedlikehold av riksveier:

«Til vedlikehold av riksveinettet legges det opp til å bruke om lag 400 mill. kr mindre enn i saldert budsjett 2023. Vedlikehold av veinettet består av tiltak for å ta vare på og bidra til god funksjon på den eksisterende veiinfrastrukturen. Dette omfatter tiltak for å gjenopprette og opprettholde standarden på veidekker, grøfter, bruer, tunneler, støyskjermer, holdeplasser og alle tekniske anlegg i tråd med fastsatte kvalitetskrav. Godt vedlikehold bidrar til at kostnadene til drift av infrastrukturen holdes nede. Det anslås at vedlikeholdsetterslepet innenfor formålet på posten isolert sett øker med om lag 1200 mill. kr.» (Kilde: MEF)