Skal elektrifisere tømmertransporten

Statskog bidrar med penger og testmuligheter for å kutte utslipp fra tømmertransporten. Kostnadseffektive, hybride løsninger skal kunne redusere dieselforbruket med 10 millioner liter i året.

Statskog er landets største skogeier og har satt seg som mål å halvere utslippene fra skogsdriften sin innen 2030. Det krever rask omstilling, skriver selskapet i en pressemelding.

Det norske selskapet Brudeli Green Mobility (Brudeli) utvikler hybride drivlinjer som kan monteres både på nye og gamle fossildrevne tømmerbiler. Løsningen skal gjøre at en overgang fra diesel til elektrisitet kan gjennomføres på kort tid.

Annonse

Tilskudd på en halv million kroner

Statskog skal nå bidra med en halv million kroner til utviklingsprosjektet. Statsforetaket har som intensjon å legge til rette for videre uttesting av kjøretøyer etter pilotfasen. Skogsdrift i de nyinnkjøpte eiendommene i Meråker og flere steder i Sør-Norge kan være aktuelle.

– Dette kan kutte store utslipp innen kort tid. Da blir råstoff fra skogen en enda viktigere brikke i det grønne skiftet. Dette kan gi et løft for skognæringen, og vi har derfor valgt å bidra ekstra til realiseringen, sier kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad.

Halvert dieselforbruk

Ifølge meldingen innebærer Brudelis løsning at tradisjonelle, dieseldrevne lastebiler omgjøres til ladbare og energieffektive hybrider. Selskapet antyder at løsningen kan halvere dieselforbruket og redusere utslipp fra norsk tømmertransport med 25 000 tonn CO2. Utslippskuttet avhenger av hvilke hybride løsninger som velges, og hvor mye de hybride tømmerbilene utnyttes.

Ifølge Statskog skal den totale energikostnaden kunne reduseres med 38 prosent per lastebil, eller ca. 600 000 kroner per år ved høy utnyttelse i toskifts-løsninger.

– Kombinasjonen av rask klimaeffekt og kostnadseffektive løsninger for transporten gjør at vi finner dette prosjektet svært interessant og framtidsrettet, sier Skillingstad.

Svært motiverende

Daglig leder i Brudeli, Lasse Bjørkhaug, er svært tilfreds med at Statskog og skognæringen ønsker å være først ute med selskapets løsninger.

– Å utvikle er kostnadskrevende, så tilskuddet og testmulighetene er svært kjærkomne. Det at landets største skogeier ser at vår løsning kan gi en enda mer bærekraftig utnyttelse av skogens ressurser, er motiverende sier Bjørkhaug.

Pilotprosjektet er nå i søknadsprosess med Innovasjon Norge for offentlig støtte.

Bjørkhaug mener at mye lastebiltransport vil bli helelektrisk, men at noen transportsektorer er mer egnet for hybride løsninger.

– Når vi snakker om tung last og variable kjøremønster langt borte fra infrastruktur, da treffer hybride løsninger veldig bra, sier Bjørkhaug.