Flere mangler med pilotprosjekt førte til alvorlig ulykke

En person ble alvorlig skadet da en personbil sommeren 2021 kolliderte med midtrekkverk i Eidsvoll kommune. Ifølge Statens vegvesen skal de ta lærdom av Havarikommisjonens gjennomgang etter ulykken.

I etterkant av ulykken har Statens havarikommisjon undersøkt hvordan og hvorfor midtrekkverket sviktet, og har også gjennomgått prosessene rundt godkjenning og oppfølging av bruken av rusttregt stål. Havarikommisjonen offentliggjorde sin rapport nylig.

En seks meter lang rekkverkslengde gikk tvers gjennom bilen. Rekkverket i rusttregt stål ble ifølge Statens Havarikommisjon kjøpt inn og installert på deler av E6-strekning uten av det var søkt om og forelå godkjenning fra Vegdirektoratet.

Annonse

Ikke egnet

Ulykken 16. juli 2021 på E6 nord for Andelva oppstod da en personbil med to personer kolliderte med midtrekkverket i et nød-/driftsåpningsområde hvor en av låsene stod i åpen eller usikret posisjon. Midtrekkverket delte seg og trengte inn i og gjennom personbilen, og passasjeren ble påført alvorlige skader.

Undersøkelsen har vist at aktiv korrosjon av midtrekkverket, utformet i rusttregt stål, har ført til feiloperering ved drift og vedlikehold av den aktuelle låsen og redusert rekkverkets styrke. Statens havarikommisjon mener at rusttregt stål som materiale ikke egner seg til bruk i veiutstyr i fuktige og saltholdige veimiljø der materialet korroderer.

Undersøkelsen har videre vist at det har vært flere mangler relatert til Statens vegvesens innkjøp, godkjenning, gjennomføring og oppfølging av pilotprosjektet med rusttregt stål på E6 mellom Dal og Kolomoen.

Cortenstål E6

Rekkverket i cortenstål ble satt opp som et pilotprosjekt da ny E6 i Innlandet ble bygd. (Foto: Google maps)

Ikke godkjent av Vegdirektoratet

Midtrekkverket stod i et fuktig og saltholdig miljø grunnet salting av strekningen vinterstid. Rekkverkets design bidro også til vann- og saltansamling. Dette påskyndet den aktive korrosjonen av det rusttrege stålet og forhindret at materialet fikk produsert et beskyttende korrosjonssjikt slik som tiltenkt.

Undersøkelsen har også vist følgende mangler relatert til Statens vegvesens innkjøp, godkjenning, gjennomføring og oppfølging av pilotprosjektet med rusttregt stål:

  • Rekkverk i rusttregt stål ble innkjøpt og installert på deler av strekningen uten av det var søkt om og forelå godkjenning fra Vegdirektoratet.
  • I forkant av installasjon og godkjenning av midtrekkverket, ble det ikke innhentet dokumentasjon på det rusttrege stålets egnethet til veiutstyr i det aktuelle veimiljøet.
  • Vegdirektoratet ga godkjenning for pilotprosjektet for en strekning på hele 110 km og med prosjektert fartsgrense på 100 km/t på strekningen. Fartsgrensen ble oppjustert fra 100 km/t til 110 km/t i 2015.
  • Statens vegvesen utarbeidet ikke et inspeksjonsprogram som skulle følge opp pilotprosjektet med bruk av rusttregt stål, slik Vegdirektoratets godkjenning forutsatte.
  • Vegdirektoratet fulgte ikke opp at inspeksjonsprogram ble utarbeidet og iverksatt av veieier.
  • Dette var et pilotprosjekt, men driftskontrakten spesifiserte ikke at rekkverket var utført i rusttregt stål med behov for spesiell oppfølging og avviksrapportering eller at låsekonstruksjonen i nød-/driftsåpningene ikke hadde vært utprøvd tidligere.
  • Da det ble kjent for Statens vegvesen at det rusttrege stålet ikke dannet en ytre rusthinne som skulle forsinke videre korrosjon, ble det ikke iverksatt tiltak for å sikre rekkverkets styrke.
  • Låsekonstruksjonen på nød-/driftsåpningsområdene var designet spesifikt for pilotprosjektet og hadde ikke vært i bruk tidligere. Nød-/driftsåpningsområdene var ikke krasjtestet eller datasimulert.

Statens havarikommisjon fremmer fire sikkerhetstilrådinger som følge av denne undersøkelsen.

Rapport om veitrafikkulykke med personbil mot midtrekkverk på E6 ved Andelva i Eidsvoll kommune 16. juli 2021 | shk (havarikommisjonen.no)

Pilotprosjekt

Bakgrunnen er et pilotprosjekt som ble satt i gang av Statens vegvesen i forbindelse med utbygging av E6 mellom Gardermoen og Kolomoen i perioden 2009 til 2015. I den forbindelse ble det installert «ferdigrustet» rekkverk (cortenstål).

Inspeksjoner av rekkverket har imidlertid vist at stålkvaliteten ikke var som forventet. Rekkverket brytes ned raskere enn annet rekkverk, blant annet på grunn av fukt og salt.

Statens vegvesen startet derfor arbeidet med å skifte ut rekkverk på E6 sør for Stange høsten 2022.

Skifter ut deler av «ferdigrustet» rekkverk på E6 sørover fra Stange | Statens vegvesen (ntb.no)

Nødportene på strekningene ble også skiftet ut høsten 2022.

Det var skader på en av disse portene som førte til at passasjeren i ulykkesbilen ble skadet. Låsekonstruksjonen på nødportene var av en helt spesiell type som ikke har vært i bruk andre steder tidligere, og midtrekkverket var ikke satt sammen i henhold til instruksen.

Flere mangler

Statens havarikommisjon konkluderer i sin rapport med at det var flere mangler knyttet til Statens vegvesens innkjøp, godkjenning og oppfølging av pilotprosjektet med rusttregt stål.

– Vi har lært mye av Havarikommisjonens gjennomgang av dette prosjektet. Her må vi bare beklage at vi ikke hadde gode rutiner for godkjenning og oppfølging av dette pilotprosjektet, sier avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Fortsetter med innovasjon

Han understreker at Statens vegvesen fortsatt skal drive innovasjon.

– Vi skal fortsatt teste ut nytt veiutstyr og nye materialer for å utvikle stadig bedre og mer framtidsretta løsninger. Men vi må redusere risikoen når vi setter i gang nye pilotprosjekter, og vi må ha gode rutiner for oppfølging. Utprøving av nye materialer og konstruksjoner må skje i et begrenset omfang fram til vi har dokumentert egnethet og kan ivareta sikkerheten, sier Cato Løkken.

Siden i høst er fem kilometer av rekkverket i rusttregt stål skiftet ut. 45 kilometer gjenstår, og dette skal etter planen skiftes ut i løpet av dette året og neste år.