Risa omsetter bærekraftsmålene i praksis

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Risa AS har bestemt å slutte seg til disse, og er i full gang med å implementere seks av bærekraftsmålene i driften.

– Vi har snudd litt på det. I stedet for å tilpasse oss så mange av de 17 bærekraftsmålene som mulig, har vi analysert hvilke konkrete mål vi har best forutsetninger for å bidra til, og tatt et lite utvalg av dem ned til noe håndterbart, sier Christina Maliska Schreiber, HMS/kvalitetssjef, hos Risa AS.

Hun og kollega Dennis Knarvik, bærekraftansvarlig, leder arbeidet med å jobbe mot en mer bærekraftig forretningsmodell og har plukket ut seks bærekraftsmål, som selskapet er i gang med å implementere i driften.

Annonse

Sunn vekst

Ifølge Risa AS skal selskapet ta ansvar og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling ved å ta vare på menneskene og miljøet de påvirker. Selskapet skal oppnå sunn vekst ved å forstå sine interessenter, som for eksempel kunder og ansatte, inneha rett kompetanse, samt investere i grønn teknologi og innovasjon.

Risas mål med dette skal være å redusere miljøpåvirkning, jobbe kontinuerlig med tiltak som styrker miljø, sosial rettferdighet, samt ansvarlig og etisk forretningsstyring.

– Hvis vi skal komme dit, og ha en grønn utvikling av ny teknologi, trenger vi også at bedriftene blir styrt slik at de er lønnsomme på veien. Ingen vil klare å favne om dette og snu seg rundt, uten at de har forsvarlig økonomistyring i bedriften, sier Maliska Schreiber.

Hun forteller at for Risa handler bærekraft om hverdagen og evnen til å ta valg som bidrar til langsiktig verdiskapning, hvor de samtidig tar hensyn til og ivaretar selskapets viktigste ressurser – menneskene og miljøet.

VEKTING: Risa har utarbeidet en vektingsplansje for at kundene kan velge den løsningen som passer best i henhold til kravene som stilles – miljø, sosialt eller virksomhetsstyring. (Foto: Njål Hagen)

Forankring i ledelsen

For å få hele selskapet med på bærekraftsarbeidet, samlet Risa ledelsen på Eikeland Gård, som er selskapets opplæringssenter. Hit kom eksterne eksperter som forklarte bærekraft, og hvordan man kunne få dette til å bli en del av selskapsstrukturen, og ikke minst hvordan dette kan gi selskapet et konkurransefortrinn på vei inn i den grønne bølgen.

– Det handler om å få forankring i toppledelsen. Det nytter ikke bare å ansette én som skal jobbe med bærekraft. Hele ledelsen, og resten av organisasjonen, skal skjønne hvorfor vi gjør dette og ha felles forståelse, sier Maliska Schreiber.

Det er ifølge henne, en av forutsetningene for å lykkes på veien mot en mer bærekraftig forretningsmodell.

– Vi jobbet systematisk med å lage en interessentanalyse i et bærekraftperspektiv. Vi satte opp en liste med våre interessenter, snakket oss gjennom hva som er vesentlig for dem, sier hun.

De fant fort ut at de ikke skulle jobbe med alle 17 bærekraftsmålene med én gang.

– Vi hadde fokus på hva vi gjør i dag, og hvordan sette dette i system, og så fant vi noen av bærekraftsmålene som vil favne om det vi allerede gjør. Dette var vår gledelige overraskelse, sier hun.

De så at de allerede jobber med ombruk, de jobber med avfallsreduksjon, og at de allerede jobber mye med det sosiale og opplæring av de ansatte. I tillegg gjøres det mye innen forskning, blant annet i samarbeid med Sintef, som går inn under et av bærekraftsmålene – det å drive med innovasjon.

Hvorfor disse seks målene?

Med dette som bakgrunn begynte ledelsen å se nøyere på hvilke av bærekraftsmålene som kunne knyttes opp til dagens drift, og relativt enkelt tas i bruk.

Risa har egen avdeling som jobber med bevaring av grøntområder og ytre miljø.

– Vi fant ut at bærekraftsmål nr. 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon, og nr. 15 – Livet på land, er oppgaver vi holder på med. Da ble disse to målene veldig naturlige å jobbe videre med, sier Schreiber.

– Vi har mye fokus på trivsel i selskapet, og at helse, både mentalt og fysisk, er viktig for at vi skal komme dit vi ønsker. Det er mange tiltak i Risa for at folk skal holde seg i form.

Dette sammen med at de driver med mye kompetanseutvikling, blant annet ved opplæringssenteret på Eikeland Gård, oppfølging av lærlinger, og at de har stort fokus på kvinner og deres muligheter, valgte de ut bærekraftsmål nr. 3 – God helse og livskvalitet, og mål nr. 4 – God utdanning.

De to siste bærekraftsmålene Risa valgte seg ut er nr. 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst, og nr. 9 – Industri, innovasjon og infrastruktur.

– Vi har jobbet proaktivt med god HMS og seriøsitet i Risa gjennom flere år, og vi er blant annet sertifisert i henhold til flere ISO-standarder, sier Maliska Schreiber.

Hun forteller videre at mål nr. 9 ble valgt med bakgrunn i at de satser på miljøvennlig teknologi, som skal bidra til at Risa blir mer effektive og ytterligere attraktive på arbeidsmarkedet og mot kunder og investorer.

– Dette er nå nedfelt i selskapets bærekraftspolitikk, samt implementert som en del av vår strategi og visjon, sier hun.

– De seks bærekraftsmålene henger nå på bærekraft- og politikkveggen ved hovedkontoret, for å minne både ansatte og besøkende om hva vi har forpliktet oss til.

FNs bærekraftsmål

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. (Illustrasjon: FN.no)

Arbeidet videre

Da bærekraftsmålene var definert, startet arbeidet med implementeringen og synliggjøringen internt i organisasjonen.

– Hvordan få ansatte med på laget og få dem til å forstå hva dette innebærer for dem var viktig, sier Maliska Schreiber.

Hun forteller at ledergruppen ble ambassadører, hvor de fikk eierskap til de enkelte målene, og fikk ansvar for å rulle dette ut i organisasjonen i løpet av seks uker.

– Ambassadørene skulle ut på prosjektene å fortelle hva dette innebar for de ansatte og selskapet. Dette for å gjøre det litt jordnært, sier hun.

I etterkant ble det sendt ut en quiz om bærekraft og hvilken betydning det har for Risa. De beste besvarelsene ble belønnet med premie.

– Alt dette virket til å ha positiv effekt i forhold til forståelsen av bærekraft og viktigheten av det.

Maliska Schreiber forteller at Risa ikke er ferdig med å tallfeste sine mål for hva skal selskapet skal oppnå innenfor de enkelte bærekraftsmålene. Dette vil de bruke litt tid på og selskapet jobber fortsatt med å kartlegge hvordan de ligger an i dag, og hva som er realistisk å oppnå i fremtiden.

– Vi jobber med å analysere alle måldataene innen utslipp og miljøpåvirkning vi har i Risa i dag. Deretter skal vi sette oss kalkulerte, realistiske samt mer ambisiøse mål for fremtiden, i tråd med de overordnede FN-målene vi har valgt å fokusere på, sier Maliska Schreiber.

Hun forteller at de også har begynt å utarbeide en intern vektingsplansje for å vise kundene hva de kan velge mellom, innenfor for eksempel lastebiler og anleggsmaskiner.

For at kundene kan velge det man ønsker seg målt opp mot bærekraft, viser vektingsplansjen forskjellen mellom for eksempel lastebiler med motorer som tilfredsstiller Euro5, Euro6, eller om den har elektrisk drift.

På denne måte skal kundene på en enkel og overordnet måte få hjelp til å velge den løsningen som er best for dem i henhold til kravene som stilles, sett i et sammensatt bærekraftperspektiv; miljø (utslipp), sosialt (sikkerhet) og økonomi (kost).

Hvordan bidra positivt

Én ting er teoretiske mål og plansjer, men mer viktig er hvilke praktiske tiltak som iverksettes for å nå målene, eller svare til forventningene i henhold til vektingsplansjen.

Dette har Risa vært gjennom, og ifølge Maliska Schreiber har de blant annet tatt tak i dette med direkte utslipp på prosjektene. Dette skal ned ved blant annet å redusere tomgangskjøring av maskiner og kjøretøy, og ta i bruk elektriske maskiner og kjøretøy. Da må både utstyr og infrastruktur tilpasses, noe som er fokus i forskningsprosjektet med Sintef.

– Vi skal fortsette med å redusere energiforbruket, og vi skal bli enda bedre på gjenbruk og sortering, sier hun.

Når det gjelder terreng og massehåndtering, skal Risa alltid sikre at de har riktig håndtering av masser, og at det gjenbruker så mye som mulig for å slippe lange transporter og lagring i spesialdeponier.

– Og så må vi tenke sirkularitet når det gjelder produkter og tjenester. Her må vi bruke vår innkjøpsmakt, sier Maliska Schreiber.

Hun forteller videre at noe av samfunnsansvaret til Risa er at de vektlegger likestilling i rekrutteringsprosesser, og legge til rette for at lærlinger får den riktige oppfølgingen slik at de fullfører, uavhengig av kjønn.

Forutsetninger for å lykkes

På spørsmål om hvilke forutsetninger Risa har for å lykkes med implementeringen av bærekraftsmålene, svarer Maliska Schreiber at det handler om å jobbe smartere, og ikke minst omtale bærekraft som en mulighet i sted for risiko.

– Man må tenke på dette som et mulig konkurransefortrinn. Prøv å vinkle det til noe positivt, selv om det finnes mange regler som sier at du må gjøre «slik og slik», prøv da å tenke at dette har en merverdi og at man vinner på det i det lange løp, sier hun.

Videre forteller hun at man ikke skal tro at «grønt lederskap» løses med kun én person, men at man bruker tid på å få alle med på skjønne hva dette handler om.

– Gjør en analyse om hva interessentene, deriblant ansatte og kunder, er opptatt av. Ha rett ambisjonsnivå, en miks av kortsiktige og langsiktige mål, og slik at man kanskje klarer litt mer enn forventet. Dette skaper mer entusiasme, forteller Schreiber.

Av den grunn skal ikke Risa ha satt seg noen flyktige og urealistiske mål som ikke kan nås, men heller bruker litt tid før målene settes.

– Vi er avhengig av det triangulære systemet. For at vi skal kunne tilby gode løsninger, så må også de der ute være villige til å betale litt ekstra og prioritere ekstra i forhold til miljø og bærekraft, når vi legger frem et tilbud. Vi må ha kunden med på laget, og vi er glade for at det skjer stadig oftere. Vi ser flere eksempler på at det ikke er bare pris som når frem, avslutter Christina Maliska Schreiber.