Ny laserteknologi kan gi kunnskap om flom- og skredfare

For å kunne kartlegge flom- og skredfare, og vurdere erosjon og inngrep i vassdrag, er det nå testet ut grønn laser, som skal gi bedre bunn- og dybdeforhold i ferskvann. Målet skal være å håndtere flom- og kvikkeleirerisiko på sikt.

– Dybdedata for innsjøer og elver er viktig for å sikre en kunnskapsbasert forvaltning av ferskvannsressurser og vassdragene våre, sier Brigt Samdal, skred- og vassdragsdirektør i NVE, i en pressemeling.

– Dette er også aktualisert i forbindelse med behov for mer kartlegging av dybde- og grunnforhold for å håndtere kvikkleirerisiko, fortsetter Samdal.

Annonse

Lovende resultater

NVE, Kartverket, Miljødirektoratet, Statens vegvesen og Hafslund ECO har gått sammen for å teste om grønn laser er en moden og robust teknologi for dybdekartlegging av norske elver og innsjøer. Nå foreligger en rapport fra prosjektet, som skal vise lovende resultater.

Viktig for samfunnet

Direktør for landdivisjonen, Knut Karper Bjørgaas i Kartverket, mener at laserdataene fra kartleggingen er et viktig bidrag for både kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor.

– Vi ser at grønn laser kan spille en viktig rolle for kommuner og statlige virksomheter når de skal beslutte og håndtere flom- og kvikkleirerisiko. Data fra kartleggingen vil gå inn i en sammenhengende datamodell fra de dypeste bunner til de høyeste tinder, til sjøs og til lands. Grønn laser gir oss et nyttig verktøy for arealplanlegging og klimatilpasningstiltak, sier Bjørgaas.

Annonse

Hva viser resultatene?

Det ble valgt ut seks studieområder for laserprosjektet. Lærdalselvi, Tangeelva/Gjermåa/Leira, Bøelva, Glomma, Selbusjøen, Krøderen og Hallingdalselva.

Prosjektet skal vise at grønn laser kan være en teknologi med en rekke lovende bruksområder. Det skal være en mer effektiv og sikrere metode for innsamling av dybdedata enn tradisjonell måling fra båt.

En enkel oversikt med beskrivelse og resultater av prosjektet er presentert gjennom et eget fortellerkart: Grønn laser i elver og innsjøer