Sertifisert etter ISO 45001

Norva24 er en av de aller første i VA-bransjen som er sertifisert etter arbeidsmiljø-standarden ISO 45001.

– Veldig viktig for oss, og det er mye arbeid som ligger bak den sertifiseringen, sier en fornøyd CEO Tore Hansen i Norva24 Norge, i en melding.

ISO er den mest anerkjente standarden for kvalitets- og miljøstyring. ISO-sertifisering er et sterkt bevis på at en bedrift tar vare på kunder og ansatte. Fra før har Norva24 Norge ISO-sertifisering etter standardene ISO 9001 og 14001 på alle driftsenheter. Nå har de også, som en av de aller første aktørene i bransjen, sertifisering etter ISO 45001, som gjelder arbeidsmiljø.

Annonse

– Dokumentasjon på at vi jobber riktig

Sertifisering i en eller annen form blir mer og mer vanlig. I stadig flere tilfeller krever både offentlige og private kunder sertifisering av sine leverandører.

– ISO er et kvalitetsstempel. Sertifisering etter ISO er en dokumentasjon på at vi jobber riktig. Selve sertifikatet er viktig som dokumentasjon overfor våre kunder og forbindelser. For oss selv er det det systematiske og kontinuerlige arbeidet vi gjør med forbedring som er viktigst. At vi jobber klokt, og at vi alltid anstrenger oss for å bli bedre, sier Tore Hansen.

ISO 45001 erstattet i 2018 arbeidsmiljøstandarden som til da het OSAS 18001. ISO 45001 har en mer proaktiv tilnærming enn den tidligere versjonen.

– Den krever blant annet at vi finner – og utbedrer – ulykkesrisikoer før ulykker skjer. Sertifiseringen er et kvalitetsstempel på arbeidet vi gjør med HMS og arbeidsmiljø som gir både en forpliktelse til oss om bedrift og en forsterket trygghet til våre medarbeidere, sier Hansen.

CEO Tore Hansen i Norva24 Norge. (Foto: Jørn Søderholm)

Revisjoner og fornyet sertifisering

Det er krevende å få en førstegangs sertifisering, og det kan være enda mer krevende å beholde den gjennom oppfølgingsrevisjoner hvert år og hovedrevisjoner ved resertifisering hvert tredje år.

– Ja, det er krevende. Sertifiseringen stiller strenge krav vi som selskap og våre medarbeidere skal leve opp til. Det er nødvendig når vi skal oppfylle vårt løfte om å levere mer enn forventet, sier kvalitets- og HMS-leder Per Inge Kalstad i Norva24 Norge.

– Vi er underlagt strenge kontrollrutiner der sertifikatutstederen gjennom årlige oppfølgingsrevisjoner og resertifisering hvert tredje år påser at vi overholder kravene i standarden. Det er et bevis på at vi jobber aktivt for å forbedre oss overfor kundene. Denne verdien overfor kundene er viktigere enn selve sertifikatet, sier Kalstad, som har en sentral rolle som bindeledd når Norva 24 Norge og alle tilhørende driftsselskaper skal ISO-sertifiseres og resertifiseres hvert tredje år.

Norva24 Norge har et overordnet ISO-sertifikat. Under dette hovedsertifikatet har hver av de sertifiserte driftsenhetene i konsernet sitt eget sertifikat, konkretisert og spisset mot hvilke tjenester de enkelte driftsenhetene leverer.

Dette er ISO-standardene

Hva går de ulike ISO-standardene ut på, og hva innebærer de konkret?

ISO 9001 – kvalitet

Her handler det om kvalitet som får kundene til å komme tilbake og selskapet til å fungere godt.

 • Kundefokus
 • Lederskap og relasjonsledelse
 • Menneskers engasjement
 • Prosesstankegang
 • Forbedring
 • Bevisbaserte beslutninger

ISO 14001 – ytre miljø

Her handler det om bærekraft, og å redusere belastningen på miljøet.

 • Bevisstgjøre ledere og ansatte
 • Hvordan påvirkes miljøet – hvordan kan belastningen på miljøet reduseres?
 • Mindre avfall og redusert energiforbruk – da synker også kostnadene

ISO 45001 – arbeidsmiljø

Her handler det om arbeidsmiljø. Dokumenterer at bedriften har gode verktøy for å lede og styre arbeidsmiljøet, og gjennom dette forebygger og redusere jobbrelatert sykdom, skade og død.

 • Dokumenterte resultater innen arbeidsmiljø, færre uønskede hendelser
 • Effektivt og systematisk arbeid med forbedring av arbeidsmiljø
 • Følger krav i Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften, pluss ekstra styringsprinsipper og involvering av ansatte
 • Styrke ledelsens forpliktelse til aktivt å forbedre arbeidsmiljøet
 • Alle ansatte er direkte involvert i det kontinuerlige arbeidet med å bli bedre.

  Tre ansatte i Norva24 Øst er i gang med tømming av en stor overvannskulvert for Vann- og avløpsetaten i Oslo. (Foto: Jørn Søderholm)