Ingen satsing på transport i skogbruket

Skogeierforbundet ønsker modernisering av skogsveinettet, men statsbudsjettet for 2023 inneholder ingen infrastruktursatsing som vil styrke skognæringens konkurranseevne og legge til rette for industriutvikling i Norge.

Hurdalsplattformens formuleringer om at regjeringen vil øke satsingen på skogsbilveinettet og lage en egen transportstrategi som bidrar til mer industriell videreforedling av skog i Norge og reduserte klimagassutslipp, blir ikke fulgt opp i statsbudsjettet for 2023, ifølge en melding fra Skogeierforbundet.

Forsterkning av bruer

– For å lykkes med et Grønt industriløft er det nødvendig å modernisere skogbrukets infrastruktur, sier Dag Skjølaas, rådgiver i Skogeierforbundet.

Annonse

I Samferdselsdepartementets budsjett er det, ifølge Skogeierforbundet, satt av 21 millioner kroner til forsterkning av bruer på fylkesveier som ikke tåler 60 tonn totalvekt. Rammen skal ligge på samme nivå som den har ligget etter at ordningen ble etablert i 2019.

– For å få fart på denne satsingen burde rammen vært økt til 50 millioner kroner per år.

Økte utfordringer

Skogeierforbundet skriver at i Landbruks- og matdepartementets budsjett kuttes rammen til skogsveier og kaier med 10 millioner kroner.

– Det gir ikke den satsingen på skogsbilveinettet som det er behov for. I en tid da endret klima gir økte utfordringer med kjøring i terrenget, og ny PEFC skogstandard legger opp til mer variert skogbehandling og økt bruk av lukkede hogstformer, er det stort behov for å modernisere skogsveinettet, avslutter Skjølaas.