Venter løft i vann, avløp og energi

Veidekkes prognoser for bygg- og anleggsmarkedet i de kommende to årene peker mot et mer dempet marked. Det er ventet fortsatt høy aktivitet i både samferdsel og bygg, med nedgang i den private delen av byggmarkedet. Fremover ventes markedssegmentene vann, avløp og energi å øke betydelig.

Etter rekordår i 2022 og svært høy aktivitet gjennom flere år, venter Veidekke et volumfall i markedet for bygg og anlegg på tre prosent i 2023 og en prosent i 2024. Prognosene bygger på beste skjønn ut fra dagens forutsetninger, og nye endringer i internasjonale finans- og råvaremarkeder kan påvirke både innholdet og retningen i prognosene, skriver selskapet i en pressemelding.

– Samlet har aktiviteten i bygg og anlegg vært svært høy i flere år, så en nedgang bør ikke komme som noen stor overraskelse, og særlig i en situasjon der usikkerhet preger verden, sier Kristoffer Eide Hoen, analysesjef i Veidekke.

Annonse

Kutt i samferdsel

I samferdselsmarkedet er det ventet fortsatt høy aktivitet i de neste par årene. Norske myndigheter har gitt signaler om kutt i samferdselsbudsjettene, men det er ennå usikkert hva dette innebærer i praksis.

– At ambisjonsnivået i Nye Veier og Statens vegvesen reduseres noe, er som forventet, men en full stopp vil medføre store effektivitetstap i pågående og nært forestående prosjekter og vil trolig koste mer enn det smaker, ifølge meldingen.

I Sverige har den nye trafikkplanen som ble besluttet juni bebudet storsatsing på bane, med blant annet høyhastighetsbane mellom de store byene. For vei prioriteres drift og vedlikehold av eksisterende svenske veinett over bygging av nye veier.

Annonse

Økte investeringer i VA

– Om bremsen settes på i samferdsel, kan det uansett motvirkes av økte investeringer i vann, avløp og energi, som over tid kan nyttiggjøre seg samme kompetanser og ressurser. Det er store behov for ny infrastruktur og utbedring av eldre anlegg i disse segmentene, og veksten både i samlede volumer og andelen av store prosjekter har vært sterk over lengre tid, skriver Veidekke.

Utviklingen tilsier at veksten vil fortsette, og at vann, avløp og energi i løpet av 10–20 år kan nå samme volumer og få like stor betydning som samferdsel har hatt i senere tid.

Mindre forutsigbart

I både Norge og Sverige har byggeaktiviteten i enkelte regioner i en tid vært uvanlig høy, og Veidekke tror på fortsatt høy aktivitet i de nærmeste årene, selv om økte renter og økonomisk usikkerhet ventes å dempe etterspørselen etter boliger og andre private bygg.

Ifølge Veidekke er byggekostnadene nå mer stabile og forutsigbare, etter kraftige hopp i fjor høst og i vår. Utover høsten ventes kostnadene å ligge på dagens nivå eller å falle moderat, selv om prisen på en del energiintensive varer kan fortsette å stige.

– Hva kostnadsutviklingen angår, er vi muligens over det verste. Men med de geopolitiske og klimamessige utfordringene vi lever med, må vi erkjenne at verdenen rundt oss er mindre forutsigbar enn før. Det er usikkert om de relativt stabile forutsetningene vi har vært vant til, enten vi snakker om priser eller verdikjeder på leverandørsiden, vil gjenoppstå med det første, sier Kristoffer Eide Hoen.