Ny rapport: Klimaomstilling kan gi økt konkurransekraft

Strengere krav til klima og miljø gjør at anleggsbransjen stadig må endre arbeidsmetoder. Nye Veier, ZERO og PwC peker på hvordan virksomhetene bør omstille seg for å bevare konkurransekraft.

Takten i det grønne skiftet må øke dersom Norge skal nå målet om minst 50 prosent reduksjon i klimagassutslipp innen 2030. Omstillingen krever endringer som øker usikkerheten i anleggsbransjen, men som også gir nye muligheter. Dette skyldes blant annet nye klima- og miljøkrav, økte CO2-kostnader, varierende energipriser og begrenset tilgang på materialer og maskiner, ifølge en melding fra Nye Veier.

Hvordan lykkes

– Nye Veier har vært, og vil fremover bli mer påvirket av klimaendringene. Samtidig er vi også en pådriver for klimaomstilling i anleggsbransjen, og vektlegger derfor klima i våre anskaffelser. Som offentlig byggherre har vi stor innkjøpsmakt, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Annonse

Infrastrukturselskapet har i samarbeid med Miljøstiftelsen ZERO og PwC utarbeidet en rapport som skal bidra til at anleggsbransjen kan lykkes med omstillingen. Rapporten fremhever at alle virksomheter bør vurdere sin egen klimarisiko og ta stilling til at det vil bli dyrere å slippe ut klimagasser de neste årene (les rapporten her).

– Vårt hovedbudskap er at reduserte utslipp og investeringer i lavutslippsløsninger vil lønne seg, sier Aanesland.

Økt samarbeid

Utover konkrete vurderinger hver enkelt virksomhet bør gjøre, anbefaler rapporten at aktører søker samarbeid på tvers for å skape innovasjon.

– Vi ser at det ligger store økonomiske fordeler knyttet til samarbeid. Samarbeid gjør det tryggere å satse på nye løsninger. Dessuten vil innovasjon, når den lykkes, skape konkurransefortrinn for den enkelte, sier Maarten Lohne van der Eynden, fagansvarlig bærekraft i Nye Veier.

Nye Veier og Miljøstiftelsen ZERO har siden 2018 samarbeidet om å drive anleggsbransjen i en mer klimavennlig retning. Bransjen er en bestiller av utslipp, men også en bestiller av løsninger.

– Fra i år har regjeringen lovet nasjonale klimabudsjetter. Alle infrastrukturprosjekter må da vedtas innenfor både økonomiske og klimamessige rammer. Dette må sette fortgang i utslippskuttene fra anleggsbransjen, og de som omstiller seg først, vil bli vinnerne på sikt, sier ZERO-leder Sigrun Gjerløw Aasland.