MEF-kampanje rettet mot lokalpolitikere

Maskinentreprenørenes Forbund jobber nå direkte mot Ap og Sp sine lokale politikere i alle landets kommuner for at entreprenørene skal få kompensert deler av de ekstreme utgiftene, og for at politikerne ikke skal kutte på samferdsel.

Mandag 4. juli sendte Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) brev til alle landets lokalpolitikere i Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Brevet er et innspill til regjeringens augustkonferanse om statsbudsjettet 2023, og kommer med klare forslag til hvilke tiltak som må iverksettes mot høye drivstoffkostnader i bygge- og anleggsnæringen.

Annonse

Lokalt press

– I tillegg har vi oppfordret samtlige medlemmer om å ta en prat med sin lokale SP og AP representant for å understreke budskapet i brevet, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF.

MEF og Brodtkorb viser til at mange entreprenører de siste fire månedene har opplevd en av de største krisene i bransjen historie.

– Jeg er lei meg over å se hvor mange som sliter og jeg er opprørt over regjeringens handlingslammelse. Hele MEF-apparatet jobber hardt og uten opphold for at entreprenørene skal få kompensert deler av de ekstreme utgiftene og for at politikerne ikke skal kutte på samferdsel, sier Brodtkorb.

– Vi jobber nå direkte mot Ap og Sp sine lokale politikere i alle landets kommuner. Dette arbeidet vil pågå gjennom hele sommeren. Vi ønsker å skape press nedenfra før regjeringens budsjettkonferanse i august, sier Brodtkorb. Hun oppfordrer medlemmer til å ta kontakt med MEF om de trenger hjelp.

Ifølge Brodtkorb har MEF hatt kontakt med de aktuelle statssekretærer, stortingspolitikere og sentralstyrer med innspillet til budsjettkonferansen.

Følgende brev er sendt alle landets lokalpolitikere i Arbeiderpartiet og Senterpartiet:

«Innspill til regjeringens augustkonferanse om statsbudsjettet 2023

Behov for tiltak mot høye drivstoffkostnader i bygge- og anleggsnæringen

Krigen i Ukraina og turbulensen i verdensøkonomien skaper betydelig utfordringer også i Norge. Alle merker litt, noen merker mye.

Det mest dieselavhengige lokale næringsliv er aller mest utsatt og går nå med betydelig tap. Det truer lokale arbeidsplasser, verdiskaping og bosetting. Vi forventer at Regjeringen i 2023-budsjettet fremmer konkrete tiltak som demper krisen i anleggsbransjen.

For landets maskinentreprenører er det særlig prisøkningen på anleggsdiesel en stor byrde. Fra en snittpris på anleggsdiesel i oktober 2021 på 10,74 kroner per liter eks. mva., er snittprisen så langt i juni på 17,31 kroner per liter eks. mva. Det innebærer en økning på hele 6,57 kroner per liter. Mesteparten av denne prisøkningen har kommet etter Russlands invasjon av Ukraina i februar. Om ser man i forhold til snittprisen for januar utgjør økningen 5,30 kroner eks. mva.

MEF organiserer 2300 medlemsbedrifter med 40 000 ansatte. Det er i de små kommunene de aller fleste av våre medlemmer holder hus, fra Nordkapp i nord til Lindesnes i sør. Våre medlemsundersøkelser viser den laveste forventningsindeksen vi noen gang har målt. Kombinasjonen ekstrem prisvekst på alle innsatsfaktorer og færre oppdrag fra offentlige byggherrer, er en driftstruende tilstand for en bransje med lave marginer og stor avhengighet av offentlige utbygginger. Vi har allerede sett de første permitteringene.

1/3-del av våre medlemmer frykter betydelige nedskaleringer mot slutten av året om situasjonen fortsetter. Reduserte bevilgninger over samferdselsbudsjettet i 2023 vil være ytterligere stein til byrden.

Behov for tiltak

MEF mener det nå er kritisk behov for tiltak som treffer godt og hjelper bygge- og anleggsnæringen. Vi vil gå igjennom våre forslag i det følgende:

  1. Kompensasjon for høye drivstoffpriser

MEFs medlemmer rammes av både høy pris på anleggsdiesel og autodiesel. Anleggsdiesel er likevel det drivstoffet anleggsbransjen er mest avhengig av. Følgelig er det her en kompensasjon først og fremst må komme. Ifølge siste tilgjengelige tall fra SSB (2020) for brukte sektoren bygg og anlegg hhv. 112,3 millioner liter anleggsdiesel og 31,3 millioner liter autodiesel. Vi antar at antall liter og forholdet mellom de to drivstofftypene ligger nokså stabilt fra år til år.

Anleggsdiesel er ilagt grunnavgift på 1,76 kroner per liter, og et fritatak fra avgiften slik enkelte andre bransjer har etter særavgiftsforskriften ville være et bidrag i riktig retning. Likevel, gitt den voldsomme prisøkningen, mener vi en kompensasjonsordning ville treffe bedre. EU har også utarbeidet retningslinjer for kompenserende støtte for høye energipriser som følge av invasjonen av Ukraina.

MEF ber om en støtteordning hvor staten gir 80 prosent kompensasjon for drivstoffpriser på anleggsdiesel utover snittnivået for januar 2022, men hvor støtten begrenses oppad til 30 prosent av hele drivstoffkostnaden, i tråd med EUs retningslinjer. MEF ber om at ordningen gjøres gjeldende for maskinentreprenører, gjenvinning, brønn- og spesialboring, samt skogsentreprenører.

Det haster med å få på plass en ordning, og dersom EUs ordning ikke kan innføres tilstrekkelig hurtig kan en midlertidig støtteordning gjennom bagatellmessig støtte (de minimis) være en løsning. Skal vi unngå konkurser og tap av arbeidsplasser bør en ordning helst komme på plass allerede i høst, eller innrettes med tilbakevirkning.

Vår bransje bruker om lag 271 millioner liter anleggsdiesel per år. Gitt at prisen på anleggsdiesel ligger på gjennomsnittet for juni gjennom hele neste år, innebærer en slik støtteordning et proveny på om lag 1,1 mrd. kroner.

  1. Innføring av omsetningskrav for anleggsdiesel utsettes

Solberg II-regjeringen tok sikte på å innføre omsetningskrav for biodrivstoff i anleggsdiesel fra 2022, og som frem mot 2030 skulle økes til samme nivå som i veitrafikken. Tiltaket er foreløpig utsatt. Prisforskjellen på andre generasjons biodiesel og anleggsdiesel er nå i juni 8,57 kroner, og et innblandingskrav vil fordyre drivstoffet ytterligere. Det vil være svært uheldig. MEF ber om at innføring av omsetningskrav for anleggsdiesel utsettes.

Når et omsetningskrav innføres i fremtiden må det i tillegg innføres en ordning der 100 prosent avansert biodiesel fortsatt kan brukes utover omsetningskravet, slik at anleggsbransjen reelt sett kan bidra til å redusere klimafotavtrykket.

  1. CO2-avgiften må ikke økes nå

Det er et mål om å øke CO2-avgiften til 2000 kroner per tonn frem mot 2030. Det ble gjort en betydelig økning fra 2021 til 2022. MEF ber om at CO2-avgiften ikke økes ytterligere i 2023. MEF ber om at videre økninger i CO2-avgiften i årene fremover som treffer bygg- og anleggssektoren kompenseres krone for krone til grønne omstillingsmidler som treffer sektoren og støtter grønn omstilling («Handlingsregel for grønn omstilling»). MEF ønsker omstilling og stiller seg positive til et klimapartnerskap.

  1. Ikke merverdiavgift på omstridt beløp før tvistesakene er løst

Innbetaling av merverdiavgift på utestående krav som er omtvistet er en stor likviditetsmessig byrde for mange av våre medlemsbedrifter. Bedriftene låner i praksis millionbeløp til staten når de må betale inn merverdiavgift de ikke har fått krevd inn fra sine kunder fordi kunden bestrider fakturert beløp. Økonomien er for mange tung fra før og denne belastningen gjør situasjonen verre.

MEF har lenge jobbet for å en mer næringsvennlig ordning. Saken ble fremlagt i forbindelse med statsbudsjettet for 2022, det ble ikke foreslått endring fra regjeringen sin side og Stortinget tok saken til orientering. MEF ber Støre-regjeringen vise handlekraft og fjerne innbetalingskrav for omtvistet beløp fra 2023.

Innspill til august-konferansen

På denne bakgrunn har MEF følgende innspill til august-konferansen og statsbudsjettet for 2023:

Forslag:

  1. Det innføres en støtteordning hvor staten gir 80 prosent kompensasjon for drivstoffpriser på anleggsdiesel utover snittnivået for januar 2022, men hvor støtten begrenses oppad til 30 prosent av drivstoffkostnaden. Ordningen skal gjelde maskinentreprenører, gjenvinning og avfallshåndtering, brønn- og spesialboring, samt skogsentreprenører. Ordningen utformes i tråd med EUs retningslinjer for støtte for høye energipriser.
  2. Innføring av omsetningskrav for anleggsdiesel utsettes.
  3. CO2-avgiften økes ikke ytterligere for bygge- og anleggsbransjen i 2023. Fremtidige økninger i CO2-avgiften for bygg- og anleggssektoren kompenseres krone for krone til grønne omstillingsmidler som treffer sektoren («Handlingsregel for grønn omstilling»).
  4. Fjerne krav om innbetaling av merverdiavgift på omstridt beløp før tvistesakene er løst.»