Derfor må skytebasen kjøre dieselbil – enn så lenge

Varebilene blir elektriske. Da kan vel skytebasen også frakte sprengstoffet fossilfritt? Nei, det må skje med diesel-varebil. Her er årsaken. NB: Endring er på gang.

Elektriske anleggsmaskiner og lastebiler er på full fart inn. Miljøentusiastiske byggherrer kommer enda fortere med ønsker og krav om utslippsfrie byggeplasser.

Én aktør på anleggsplassene må uansett kjøre diesebil: Bergsprengeren.

Annonse

– Kjøretøyets motor skal ha kompresjonstenning. Dette medfører at det kun kan benyttes kjøretøyer med dieselmotor, sier Brit Skadberg. Hun er seksjonssjef for kjemikaliesikkerhet i DSB.

ADR-skilt sprengstoff

ADR-ENDRING: Regelverket forvaltes av FN. En arbeidsgruppe ser nå på mulige endringer av ADR-regelverket for kjøretøyer på batteri og hydrogen brenselcelle.

Kravet hun refererer til er en del av ADR-regelverket for kjøretøyer som frakter farlig gods.

EØS-avtalen forplikter Norge til å benytte bestemmelsene i ADR for innenlands transport av sprengstoff og annet farlig gods.

ADR-godkjenning

Kjøretøy som skal transportere farlig gods, og som skal ha spesiell godkjenning i henhold til ADR, deles inn i fire typer: EX/II, EXIII, AT og FL.

For transport av 50 – 1000 kg sprengstoff kreves det kjøretøy med EX/II-godkjenning. For større mengder kreves det kjøretøy med EX/III-godkjenning.

Krav om motor med kompresjonstenning gjelder begge kategorier, og utelukker dermed el-lastebiler til transport av større mengder opptil 16 tonn.

Presisering etter publisering:

Kravet om kompresjonstenning gjelder uansett for transport av eksplosiver, også på begrenset mengde (under 50 kg), etter kap. 1.1.3.6 i ADR. 
Det presiseres av en bergsprengningsleder med god kjennskap til dette etter at denne artikkelen ble først publisert. 

Dette bestemmes av ADR, som er den internasjonale avtalen for veitransport av farlig gods. FNs økonomiske kommisjon for Europa, UNECE, er vert og sekretær for avtalen. Dersom sprengstoff skal kunne fraktes med elektrisk drevne kjøretøyer, så må det åpnes for dette i ADR.

ADR undersøker utslippsfrie biler

Der kan det være ting på gang.

– ADR er per i dag ikke tilpasset til bruk av elektriske kjøretøyer. Men det er etablert en internasjonal arbeidsgruppe med Norges deltagelse, som nå skal se på mulige endringer på dette feltet. Det gjenstår imidlertid å se om dette vil medføre at det blir tillatt å transportere sprengstoff på elektriske kjøretøyer. Sikkerheten vil uansett bli prioritert først, sier Skadberg.

De tekniske vedleggene til avtalen inneholder selve bestemmelsene. Disse, oppdateres hvert oddetallsår, med ADR 2021 som den nyeste utgaven. En fast arbeidsgruppe jobber med revisjon av bestemmelsene.

Batteri og hydrogen

Denne gruppen bærer det festlige navnet «working party 15» (WP.15), og møtes til sesjoner to ganger i året hos FN i Geneve. Norge har møte- og stemmerett i dette arbeidet.

Dersom det skal åpnes for elektrisk drift på eksplosivkjøretøyer, så må dette vedtas av WP.15. En egen, nyetablert arbeidsgruppe jobber spesifikt med farlig gods-kjøretøyer som drives på batterier eller brenselceller på hydrogen. Gruppen rapporterer løpende til WP.15

– Arbeidsgruppen vil ventelig legge fram et forslag til endringer av ADR etter hvert. Deretter vil dette forslaget bli behandlet av WP.15, sier Brit Skadberg i DSB.

ADR = Diesel

Til da er det et altså dieselbil som gjelder for sprengstofftransport. Også transport av godkjente transporttanker for drivstoff krever kjøretøy med ADR-godkjenning i kategori FL.

Dette utelukker inntil videre elektrisk varebil eller lastebil. Mindre drivstofftanker godkjent som IBC regnes som stykkgods, og krever ikke ADR-godkjenning.