Store endringer i drifts- og vedlikeholdsmarkedet

Mindre kontrakter, spredt på flere entreprenører. Driftskontraktene hos de nye fylkene er fordelt på flere entreprenører enn under Statens vegvesen. MEF har undersøkt markedet etter regionreformen. Mesta taper markedsandeler, og advarer mot mer oppdeling.

Før regionreformen: Store kontrakter mellom SVV og store entreprenører, med mindre entreprenører som UE.

Etter regionreformen: Mindre kontrakter mellom fylkeskommunene og entreprenører. Kontraktene er spredt på flere entreprenører. Flere mindre entreprenører har kontrakter direkte med byggherre i stedet for å kjøre som UE for de større.

Annonse

Det er et av de viktigste funnene i en undersøkelse MEF har gjort hos statlige oppdragsgivere og landets fylkeskommuner denne våren.

Foreløpig oversikt

En foreløpig oversikt tegner dette bildet av bransjen nå i 2021:

Entreprenør Kilometer (cirka-tall)
Mesta 17 000
Veidekke 8 000
Presis Veidrift 7 000
Svevia 4 000
Risa 1 500
Andre 10 000

Her er alle fylker unntatt Viken med i beregningene. Viken hadde ikke besvart MEFs undersøkelse da dette ble skrevet i mai 2021.

Fortsatt er det altså velkjente riksentreprenører som har den største andelen kontrakter. Det nye er at gruppen «Andre» blir større enn den har vært før, på bekostning av

Totalt 31 entreprenører er nå hovedentreprenør på drift og vedlikehold rundt om i landet. Her er både riks- og fylkesvei med, med veier som driftes av både fylker, Statens vegvesen og Nye Veier AS. Stadig unntatt Viken, så totalantallet entreprenører er i realiteten høyere.

Første oversikt

Gjennom denne undersøkelsen har man for første gang siden 2019 fått en helhetlig oversikt over markedet innenfor drift og vedlikehold. Dette er den første undersøkelsen og oversikten siden driftsansvaret for fylkesveier ble overdratt til fylkeskommunene i forbindelse med regionreformen.

Ved oppstart av den siste sesongen med sams veiadministrasjon var det rundt 20 ulike entreprenører som hadde totalt omkring 98 driftskontrakter med Statens vegvesen.

Pr 1. september i år vil det være 31 entreprenører i Norge som har 118 driftskontrakter med fylker, Statens vegvesen eller Nye Veier. Altså flere entreprenører og flere kontrakter enn før.

Det er en utvikling MEF ser svært positivt på.

– Gledelig utvikling

– Dette er en gledelig utvikling! Vi ser at fylkene har innsett at store geografiske driftskontrakter gir en liten gevinst. Mange nå ser på løsninger som er tilpasset geografien i området, sier Martin Grønnslett.

Martin Grønnslett.

Han er MEFs regionsjef i region nord, og leder for MEFs Drifts og vedlikeholdsutvalg. Det er dette utvalget som står bak undersøkelsen.

Han understreker at dette er foreløpige tall, der Viken fylke mangler og der det kan være flere mulige feilkilder. Undersøkelsen er oppstarten på det som skal bli en løpende oppdatert oversikt over drifts- og vedlikeholdsmarkedet. MEF planlegger å publisere resultatene av undersøkelsen senere i år.

Tenke nytt

Etter oppdelingen av riks- og fylkesveier, er mange nødt til å tenke nytt for hvordan kontraktene bør settes opp.

Det mener Grønnslett vi ser mange gode eksempler på i de kommende kontraktene.

MEF er også glade for at denne oppdelingen gjør at flere mindre entreprenører kan ta skrittet opp fra UE til egne kontrakter.

– For MEF-medlemmene er det også svært gledelig at vi ser at flere får kontrakt direkte med oppdragsgiver, på den jobben de tidligere har utført som underentreprenør.  Vi tror at dette kan gi gode økonomiske resultater for oppdragsgiverne. At de som faktisk utfører jobben har direkte kontrakt med oppdragsgiverne vil være med på å redusere konfliktnivået, mener Grønnslett.

Mesta taper terreng

For større aktører ser det ikke like positivt ut. Flere større entreprenører har nå færre kontrakter enn før.

Av de større selskapene er den største overraskelsen at Mesta går ned. Selskapet hadde over 50 prosent markedsandel i 2017, og har gått ned til ca 33-34 prosent i 2021. Dette er den største endringen for de store entreprenørene i denne perioden.

Det er ikke et entydig bilde. Blant de større ser vi også at Presis Veidrift og Svevia har hatt en økning i samme periode.

– Mesta kan som en naturlig konsekvens av endringer i kontraktstrategi hos enkelte fylkeskommuner, komme til å redusere sin markedsandel innen drift og vedlikehold noe.

Mesta ikke bekymret

Det sier drifts- og vedlikeholdsdirektør Kristin Folge i Mesta.

Kristin Folge. (Foto: Mesta)

Hun er ikke spesielt bekymret for utviklingen. Mesta opplever god etterspørsel etter selskapet kompetanse og erfaring på å drifte og vedlikeholde veinettet over hele landet.

Mesta understreker at uttalelsen er gitt på grunnlag av en undersøkelse man ikke kjenner innholdet i. Selskapet har ingen egen oversikt over kontraktskilometer.

Kristin Folke advarer fylkeskommunene mot å stole på at små underentreprenører alene skal kunne levere på samme høye nivå som de store entreprenørene når det kommer til HMS, bærekraft, innovativ og digital utvikling etc.

– Dersom samarbeidsmodellen mellom oss etter hvert bortfaller eller smuldrer opp, risikerer en å sette bransjen tilbake i tid. Om kontrakter fragmenteres i for stor grad vil denne type ansvar og utvikling stå i fare for å pulveriseres, og bransjen vil miste retningen. Dette vil i så fall være bekymringsverdig, sier Kristin Folge.