Nye driftskontrakter lyses ut i Troms og Finnmark

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser ut sine første veidriftskontrakter etter regionreformen. Totalt 4500 kilometer vei. Noe splittes i mindre kontrakter, noe samles i større. – Et taktskifte, sier fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen.

Dagens felles drifts- og vedlikeholdskontrakter (med Statens vegvesen) for områdene Hammerfest, Nordkyn, Porsanger, Nordkapp, Hinnøy og Øyrike utløper til sommeren.

Brøytebil ved Kvalsund bru, nær Hammerfest. (Foto: Larsen Maskin)

Disse skal erstattes av flere mindre og større driftskontrakter som må anskaffes fra februar. I Drift Øst (Finnmark) er det per dags dato ca 1500 km fylkesveger som skal driftes og vedlikeholdes, og tilsvarende ca.3000 km veger i Drift vest (Troms).

Annonse

Det framgår av en pressemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

Drift vinter og sommer

Med drift menes det hovedsakelig vinterprosesser som brøyting, høvling, strøing, rydding av ras, tining og åpning stikkrenner m.m. For kontrakter som inneholder sommerprosesser er feiing/renhold vegområder og rasteplasser, drift av grøntarealer, høvling av grusveger, spyling av stikkrenner/kummer, oppretting skilt, nødreparasjon asfalt m.m. Mindre vedlikeholdsoppgaver i disse kontraktene kan være grøfting, drenering, masseutskifting, rekkverk, skilt, fjellskjæringer, vegetasjonsrydding m.m.

Det har vært kartlagt og vurdert de ulike driftskontraktene med tanke på varighet, kontraktsform, områder og størrelser og oppdeling av fag. Det er også hensyntatt tilrettelegging for næringslivet, samarbeid med kommuner ved tilstøtende roder og tilnærming til markedsituasjonen lokalt.

Kontraktene

De nye driftskontraktene som skal lyses ut vil få en varierende løpetid mellom 3 og 6 år (med 1+1 opsjonsår).

Hammerfest og Nordkapp

Snørydding i Hammerfest. (Foto: Larsen Maskin)

Splittes opp til 12-17 mindre driftskontraker for fylkesvegene i områdene. Totalt vil dette utgjøre 309 km fylkesveg. Rode variere, fra den korteste på fire kilometer til den lengste på 100 kilometer

– Disse vil primært omhandle vinterdrift med funksjonsansvar, opplyser fylkeskommunen.

Nordkyn og Porsanger

Klar til innsats på Nordkyn. (Foto: Oddbjørn Hansen)

Én større driftskontrakt for fylkesvegene i områdene, på grunn av mer sammenhengende roder og fjelloverganger som må koordineres.

Kontrakt Nordkyn og Porsanger består av 425 km veg. Omfatter oppgaver innen sommer og vinter, med en varighet på fem år.

Hinnøy og Øyriket

To driftskontrakter for fylkesvegene i området. Én som omfatter fylkesveger på Hinnøy i Harstad og Kvæfjord kommuner, mens den andre kontrakten Øyriket omfatter fylkesveger på Grytøy, Sandsøy og Bjarkøy i Harstad kommune. Kontraktene vil ha en varighet på fire år, med opsjon på ett år.

Kontraktene vil i hovedsak inneholde driftsoppgaver med funksjonsansvar knyttet til vinterdrift, samt beredskap for hendelser på vegnettet i vinterhalvåret. Kontrakt Hinnøy består av 140 km. Kontrakt Øyriket består av 57 km veg.

Byggherrestyrt utførelse

Kontraktsform blir en kombinasjon av fastpris og enhetspriskontrakter, der entrepriseformen er byggherrestyrte utførelsesentreprise. Det vil i tillegg bli satt kvalifikasjons- og miljøkrav.

Det er planlagt utlysing av konkurransegrunnlagene i løpet av mars 2021, med forventet oppstart av oppdraget i september 2021.

–Enkelte kontrakter vil også inneholde mindre tilstøtende kommunale veger, opplyser Troms og Finnmark fylkeskommune.

Anskaffelsen vil bli gjennomført i henhold til vedtatt fylkeskommunens vedtatte kontraktsstrategi. Den skal også ta hensyn til «Fem kjøreregler for bedre offentlige anskaffelser», for å skape sunn konkurranse på kort og lang sikt.