Sikkerhetstillelser i byggekontrakter er sjelden gjensidig

Norsk Standard gir klare anbefalinger til gjensidig sikkerhetsstillelse og entreprenørgaranti. Det skjer svært sjeldent i praksis.

– For syv år siden ble garantiforsikring etablert som et nytt forsikringstilbud for medlemmer i MEF. I løpet av denne tiden er det stilt bortimot tusen garantier fra If. Det representer omtrent syv milliarder kroner i kontraktssum.

Det sier Ulf Michaelsen i forsikringsselskapet If.

Annonse

Krav om entreprenørgarantier er nedfelt i Norsk Standard. Dette er ikke en lov, men en anbefaling fra de store organisasjonene i næringslivet. Deriblant Statsbygg, EBA, Forsvarsbygg, KS, Statens vegvesen, OBOS og MEF.

Større arbeider

I standarden står det at dette er anbefalinger som organisasjonene er enig om og at disse bestemmelsene skal gjelde ved større bygg- og anleggsarbeider.

Videre at det er en forutsetning at standarden anvendes uten andre endringer eller avvik enn de standarden selv åpner for, bortsett fra dem som er nødvendige på grunn av spesielle forhold ved det enkelte prosjekt.

Norsk Standard gir klare anbefalinger.

Utførelsesentrepriser (NS8405):

  • 15 prosent sikkerhetsstillelse av byggherre
  • 10 prosent garanti i utførelsestiden for entreprenør
  • Etterfulgt av tre prosent reklamasjonsgaranti i tre år.

Totalentrepriser:

  • 17,5 prosent sikkerhetsstillelse av hovedentreprenør
  • 10 prosent garanti i utførelsestiden for total underentreprenør
  • Etterfulgt av tre prosent reklamasjonsgaranti i tre år.

Ulf Michaelsen, If. (Foto: MEF region øst)

– Til tross for anbefalingene i Norsk Standard, har vi erfart at disse blir strukket. Det går hovedsakelig i entreprenørens disfavør, sier Michaelsen.

Sjelden gjensidig

Bakgrunnen for at både byggherre eller hoved entreprenør skal stille sikkerhet, er at det skal være en gjensidighet i sikkerhetsstillelse.

– Svært sjelden ser vi at dette skjer. Oftest er det kun entreprenør som blir avkrevd sikkerhetsstillelse, sier Michaelsen.

Et godt råd – også på dette området – er å lese anbudsdokumentene nøye. Kontrakter krever sikkerhetsstillelse med en kostnad som må innregnes i tilbud.

Avvik fra standard

Avvik fra standarden må også tas hensyn til.

If har erfart at anbudsdokumentene stilte krav om et fast beløp i sikkerhetsstillelse før de visste hva tilbudssummen skulle bli, samt at det er stilt krav om andre type garantier enn det standarden anbefaler.

– I enkelte tilfeller etterspør entreprenører garantistillelse i avslutningen av et prosjekt som følge av at byggherre ikke vil betale sluttbeløp, før garanti er på plass. Da kan det være problematisk å få stilt garanti, sier Ulf Michaelsen.