VA og avfall og brøyting er kritiske samfunnsfunksjoner

Brøyting, avfallshåndtering samt vann og avløp er av Helsedirektoratet definert innenfor 15 kritiske samfunnsfunksjoner. Personell som arbeider med dette kan være prioritert for tilbud om skole eller annet tilbud for sine barn.

Skoler og barnehager har stort sett stengt. Tusenvis av ansatte må være hjemme for å passe egne barn.

Helsedirektoratet har definert 15 spesifikke fag- og yrkesgrupper som samfunnskritiske funksjoner. Barn av medarbeidere innen disse gruppene skal fortsatt få tilbud om barnehage, skole eller annet omsorgstilbud.

Annonse

Helsedirektoratets vurdering bygger på en oversikt fra DSB (link til pdf).

Fagfolk på jobb

Dette for at fagfolk innen disse gruppene skal komme seg på jobb.

– Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt, sier Helsedirektoratet.

Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Brøyting og snørydding

Raymond Rottem kjørte brøytebil for Finnmark Entreprenør AS. (Foto: Jørn Søderholm)

Brøyting og snøryddig er ikke spesifikt nevnt som en av de 15. Men transport står på lista, og brøyting går inn under det punktet. Mange steder i landet er det på denne tiden av året liten tvil om at brøyting er en kritisk samfunnsfunksjon.

Vann og avløp er en av disse kritiske samfunnsfunksjonene. Det vil si personer i kommuner, IKS-selskaper eller hos entreprenører som har oppgaver knyttet til å sikre vannforsyning og avløp. Roller og ansvar varierer og det må gjøres en konkret vurdering lokalt.

Avfallshåndtering

Natur og miljø er en annen av de 15. Det vil si personer som jobber med forurensningsberedskap, meteorologiske tjenester og overvåkning av flom- og skredfare.

I oversikten fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) knytter miljø seg til akutt forurensning. En naturlig forståelse av miljø vil også omfatte avfallshåndtering, mener Kommunenes Sentralforbund (KS=.

– Dette gjelder særlig for avfall fra helseinstitusjoner, men også befolkningen generelt. Manglende avfallshåndtering kan på sikt også medføre sykdommer, som igjen vil belaste helsevesenet ytterligere. Personer som utfører oppgaver forbundet med dette er å anse som kritisk personell, skriver KS.