Kan gi kommune avfallsmonopol

Ny forskrift kan sette avfallsbransjen på hodet. Maskinentreprenørenes Forbud MEF) frykter for eksistensen til sine medlemsbedrifter.

En lokal forskrift om samtykke til innsamling av husholdningsavfall i Trondheim kommune skaper nå sjokkbølger i avfallsbransjen. I Forurensningslovens paragraf 30 står det at: «kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall», og det er presisert at «uten kommunens samtykke må ingen samle inn husholdningsavfall».

Det er denne lovparagrafen Trondheim kommune har tatt utgangspunkt i når de har utformet den nye forskriften, som i praksis sier at kommunen skal stille krav til, føre kontroll med og godkjenne alle som ønsker å drive med innsamling av privat husholdningsavfall (avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende). Dette kan potensielt få store konsekvenser for avfallsbransjen, med ringvirkninger over hele landet.

Annonse

Vil stille krav og føre kontroll

Bakgrunnen for forskriften er ifølge Trondheim kommune bl.a. å bedre kontrollen med husholdningsavfallet og sikre likebehandling av alle aktører som samler inn husholdningsavfall. At kommunen skal kontrollere og godkjenne eller vrake de ulike aktørene er blant annet «hensiktsmessig ut ifra et miljøperspektiv», heter det i høringsnotatet til forskriften. Videre påpekes det at «kommunen har…ikke fullstendig oversikt over omfanget av privates innsamling av husholdningsavfall. Ordningen med samtykke vil gi kommunen oversikt over denne innsamlingen, og gjøre det mulig å stille krav til og føre kontroll med aktørene. Statistikk over hvilke typer og mengder av avfall som samles inn, i tillegg til informasjon om hvordan avfallet behandles, er viktig kunnskap for kommunen».

Forskriften har vært på offentlig høring i høst, og MEF er en av tre aktører som har reagert til dels kraftig på forslaget.

MISTILLIT: – MEF opplever at forskriften viser ugrunnet mistillit til majoriteten av avfallsbransjens aktører, sier Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef Gjenvinning og avfallshåndtering i MEF. (Foto: Runar F. Daler).

Store konsekvenser

– Vi opplever at denne forskriften blir solgt inn nærmest som en ubetydelig teknisk justering i forbindelse med kommunesammenslåingen av Trondheim og Klæbu, som skjer 1. januar 2020. Faktum er at dette kan få store konsekvenser for de private avfallsselskapene. For å si det rett ut tror vi at den bakenforliggende intensjonen med denne forskriften er å begrense konkurransesituasjonen på avfallsmarkedet i Trondheim, på bekostning av de private aktørene, sier en engasjert næringspolitisk rådgiver i MEF, Tore A. Larsen.

– Selv om dette i første omgang dreier seg om en lokal forskrift i Trondheim, frykter vi dessuten at dette vil spre seg til store deler av landet. Ikke minst fordi forskriften ble utarbeidet av en arbeidsgruppe satt sammen av representanter fra kommunale etater i byer som Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Drammen.

Konkurransevridning

– Det er helt unødvendig å ødelegge et velfungerende marked på denne måten. Et kommunalt samtykke er første steg mot kommunalt monopol på alt avfall i Trondheim. Dessuten er forskriften tuftet på en utdatert lovparagraf som ikke har vært relevant eller nyttig på over 30 år, sier Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef Gjenvinning og avfallshåndtering i MEF.

– MEF ønsker i likhet med Trondheim kommune å fjerne useriøse aktører fra markedet, men en kommunal forskrift åpner for konkurransevridning, hvor det er kommunen som bestemmer hvem som får lov, om noen, til å betjene kunder, uttaler han.

GÅR UTOVER DE PRIVATE: – Vi tror den bakenforliggende intensjonen med denne forskriften er å begrense konkurransesituasjonen på avfallsmarkedet i Trondheim, på bekostning av de private aktørene, sier næringspolitisk rådgiver i MEF, Tore A. Larsen. (Foto: Jørn Søderholm).

– Stilles allerede strenge krav

I høringssvaret fra MEF heter det blant annet at «innføring av en forskrift for å regulere et åpent marked som har fungert godt i mange tiår, synes unødvendig og uhensiktsmessig. Vi ser på forskriften som et forsøk på å begrense konkurransen i Trondheim innen et segment av avfallsmarkedet som vi mener bør ligge utenfor normal definisjon av husholdningsavfall. At avfallet oppstår i husholdningen bør ikke veie mer enn at avfallet ligner mer på næringsavfall og dermed bør fortsette å bli håndtert i et fritt marked».

MEF skriver videre at «Trondheim kommune hevder det ikke stilles krav til aktører som i dag samler inn, transporterer og behandler avfall. Dette stiller vi oss uforstående til. Kravene våre medlemsbedrifter må oppfylle for å samle inn, transportere og behandle avfall (uavhengig av fraksjonstyper eller mengder) er omfattende. Kravene som stilles omhandler selskapets drift, miljøhensyn og sosiale hensyn».

– Direkte feil

«Private avfallsselskaper følger reglene i arbeidsmiljøloven, så vel som lokale eller nasjonale tariffavtaler som regulerer blant annet arbeidstid og arbeidsbelastning for de ansatte.

Kommunene har allerede i dag mulighet til å føre kontroll med aktørene i gjenvinnings- og avfallsbransjen, og er dessuten høringsinstans når konsesjon gis til slike aktører. Private avfallsselskaper må også oppfylle strenge regler for sikring av sine anlegg, maskiner og sin logistikk for å drive sikkert og dermed kvalifisere til god forsikring for sin drift,» argumenterer MEF i høringssvaret.

«De siste 10-15 årene har mange private selskaper blitt ISO-sertifisert på både kvalitet og miljø, og de fleste har stort fokus på kvalitetssikring i sin drift. Det blir derfor direkte feil å påstå at det ikke stilles krav til private avfallsselskaper og vi vil påstå at mange private selskaper tar et langt større ansvar for egen drift og ikke minst sporbarhet for hvor avfallet ender etter innsamling enn hva kommunene selv gjør», uttaler MEF.

– Ugrunnet mistillit

– MEF-medlemmer følger arbeidslivets spilleregler og stiller ofte langt strengere krav til internkontroll, troverdighet og forretningsetikk enn hva det offentlige stiller til sin egen drift. Vi mener det er unødvendig for kommunen å etablere en godkjenningsordning som er overflødig så lenge bedriften allerede må ha tillatelse fra Fylkesmannen til å behandle avfall. Dette er en ordning som kun vil forhindre verdiskapningen i privat sektor, og som vil gjøre det vanskeligere for våre medlemmer å drive forutsigbart og godt. MEF opplever at forskriften viser ugrunnet mistillit til majoriteten av avfallsbransjens aktører og håper politikerne tar til vett og stemmer ned forskriften, avslutter Sverre Huse-Fagerlie.

Siste nytt i denne saken i skrivende stund er at avgjørelsen i Trondheim bystyret er utsatt til 12. desember. Avfallsbransjen går en spennende førjulstid i møte.