Nå blir det timesbetaling for salting

Fra denne sesongen endres oppgjørsformen på strøing. Statens vegvesen dropper pris pr tonn, betaler heller pr time. Hensikten: Bremse forbruk av salt og sand.

– Vi ønsker et virkemiddel som gir riktig innsats. Derfor beholder vi delvis mengdebasert oppgjør. Men i stedet for godtgjøring per tonn salt vil entreprenøren få godtgjort per time.

Abonnement på Anleggsmaskinen – kun kr 550 pr år/10 utgaver – bestill her

Annonse

Det sier Torstein Isaksen i Vegdirektoratets seksjon Prosjekt og kontrakt. Han har en nøkkelrolle i etaten på utforming av kontraktsmaler.

Betaler for tid

Nå endres altså oppgjørsformen på salting og sandstrøing, der det innføres en godtgjørelse pr time i stedet for mengden salt eller sand kjørt ut.

Over tid har Statens vegvesen sett en betydelig økning i både brøytekilometer og sand- og saltforbruk. På forsommeren 2016 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med oppgave å finne årsaker til dette, og foreslå tiltak for å bremse utviklingen.

Ett av tiltakene som ble utredet var endring i oppgjørsform på vintermengder.

Siden 2009 har driftskontraktene vært utformet slik at risiko og kostnad ved variasjon i vintermengder – det vil si sanding, salting og brøyting – er fordelt mellom entreprenør og byggherre. Derfor er det her en kombinasjon av mengdebasert oppgjør og rundsum.

2/3 av selvkost

Prinsippet er at entreprenøren skal få godtgjort ca to tredjedeler av selvkost for variable kostnader, variable kostnader for maskin, mannskap og sand/salt.

Slurry og salt

Slurry med kvernet salt t.v. Befuktet salt t.h.

Faste kostnader og 1/3 av variable kostnader legges på rundsum, som entreprenørene konkurrerer på. Brøyting har blitt godtgjort per kjørte kilometer.

I driftskontrakter fram til høsten 2018 har entreprenørene fått godgjort 2/3 av selvkost for variable kostnader, gjennom en pris per tonn utstrødd salt og sand.

– Denne oppgjørsformen kan ha ført til en økning i salt -og sandforbruk, og en ikke optimal bruk av disse materialene. Modellen for oppgjørsform for strøing med salt og sand ble derfor forslått endret fra arbeidsgruppen, sier Torstein Isaksen.

Han sier at Statens vegvesen ønsker å ha en faktor som motiverer entreprenøren til riktig innsats.

Delvis mengdebasert

Derfor skal det fortsatt være en delvis mengdebasert oppgjørsform. Men i stedet for godtgjøring per tonn salt vil entreprenørene altså nå få godtgjort per time.

– Dette vil trolig føre til en mer optimal bruk av sand og salt, sier Torstein Isaksen.

Brøyting vil fortsatt bli godtgjort per brøytet kilometer.

Denne endringen i oppgjørsform ble tatt med som en av flere tiltak i rapporten fra arbeidsgruppen og tiltakene i rapporten ble vedtatt iverksatt av Etatsledermøtet i SVV våren 2017. Beslutningen ble iverksatt i fjor vår, og endring i oppgjørsform er implementert i mal for driftskontrakter som hadde oppstart 1. september i år.

– Vi vil følge opp mengdene i forbindelse med vinterdrift tett de kommende sesongene. Vi er spent på å se om endringen i oppgjørsform har noen effekt, og helst bidrar til nedgang i brøytekilometer, sand- og saltmengde, sier han.