Søppelfiske i Ålesund

Sunnmøre Transport AS hadde nylig besøk av fiskeriminister Per Sandberg i anledning at innsamlingsordningen for avfall i havet forlenges utover pilotperioden.

«Fishing for litter» (FFL) er et prosjekt som ble igangsatt av Miljødirektoratet i 2016 og involverer alle ledd i avfallskjeden fra havet til gjenvinning. Målet er å redusere mengden avfall i havet, samt å gi fiskeflåten en god løsning for håndtering av avfallet som kommer opp sammen med fisken.

IKKE BARE FISK I GARNET: Fiskeflåtene drar opp mye avfall sammen med fisken, hovedsakelig not, tauverk og garn. «Fishing for litter» (FFL) skal bidra til å redusere mengden avfall i havet. (Foto: Sverre Huse-Fagerlie).

IKKE BARE FISK I GARNET: Fiskeflåtene drar opp mye avfall sammen med fisken, hovedsakelig not, tauverk og garn. «Fishing for litter» (FFL) skal bidra til å redusere mengden avfall i havet. (Foto: Sverre Huse-Fagerlie).

Avfall i trål og nett

Historisk sett får fiskeflåten opp mye avfall i trålen og nett sammen med fisk, og dette avfallet har stort sett gått tilbake i havet i mangel på en bedre løsning. FFL er en ordning som sikrer at fiskeflåten får levert avfallet gratis videre til avfallsbedrifter på land når det først er fisket opp og samlet i sekker på dekk. Avfallsbedriftene som er med i ordningen får tilskudd som bidrar til kostnadsdekning for transport og håndtering av avfallet som blir levert inn.

Annonse

Målsettingene for ordningen er å:

  • Fjerne marint avfall fra havet
  • Øke fiskernes bevissthet med eget bidrag av avfall til miljøet
  • Overvåke regionale trender i marint avfall
  • Undersøke muligheter til å gjenvinne ressursene som tas opp av havet i form av marint avfall

Tatt opp 80 tonn avfall

Sunn-Trans AS i Ålesund har vært med i ordningen siden starten og har så langt tatt imot over 80 tonn avfall i ordningen. I all hovedsak er det snakk om not, tauverk og garn. Utfordringen til nå har vært å sikre god materialgjenvinning av dette avfallet, da tradisjonelle mottaksmarkeder i Asia har begrenset sitt mottak betraktelig siden 2016.

Finansiering

Fiskeriministeren er interessert i å se på muligheten for å finne en løsning på finansiering av FFL-ordningen på sikt, basert på en produsentansvarsordning for fiskeutstyr. Markedet har et klart behov for en bedre løsning enn hva vi har hatt til nå.

Brødrene Thor og Roger Hurlen, som driver Sunn-Trans AS, ser frem til et utvidet samarbeid med fiskerinæringen slik at en større andel av fiskeflåten samler opp avfall fra havet og får det inn i kretsløpet og vekk fra havet.

Tekst og foto: Sverre Huse-Fagerlie.