Nye regler for ansatte som skifter beite

Ansatt som begynner i jobb hos konkurrent? Eller starter egen virksomhet, og er fristet til å kapre kunder? Les dette. Nye regler gjelder fra årsskiftet.

Ansatte som får seg jobb i et konkurrerende firma finnes det mange eksempler på. Ofte foregår det ryddig og greit, til alles fornøyelse.

Men det er flust av historer der ute om ansatte som har blitt «kapret», «rappet», «shanghaiet» eller hva slags ord man setter på det.

Annonse

Starter egen virksomhet

Nye regler i Arbeidsmiljøloven setter klarere grenser for hva som kan og ikke kan gjøres.

Mer om det straks.

Ansatte som slutter for å begynne for seg selv finnes det muligens enda flere eksempler på.

Maskinentreprenører er kanskje en av de bransjene der det er vanligst. Vi har ikke data som underbygger akkurat det, og det er uansett ikke viktig.

Poenget er dette:

Når en ansatt slutter for å starte egen virksomhet, så kan det være fristende å kontakte personer eller bedrifter som er kunder i den virksomheten man kommer fra. Det er lettere å skaffe kunder man allerede kjenner, enn å starte helt på null.

Eller…?

De nye reglene i Arbeidsmiljøloven setter klarere grenser også for denslags.

Konkurranseklausul

Verken «ansattkapring» eller «kundekapring» er god stil. Et annet fellestrekk er at de omfattes av det samme juridiske begrepet: Konkurranseklausul.

Egentlig er det et begrep i tre deler, som henger fast i hverandre:

  • Konkurranseklausuler
  • Kundeklausuler
  • Rekrutteringsklausuler

Det er avtaler som begrenser en persons mulighet til å ta arbeid i annen virksomhet eller å ta med seg kunder eller andre ansatte dit.

Kapittel 14 A i Arbeidsmiljøloven ble fornyet 1. januar 2016.

Alle slike klausul-avtaler inngått i år omfattes av de nye reglene. For konkurranseklausuler inngått før 2016 gjelder reglene fra 1. januar 2017. Det vil si om få dager.

Må endres før årsskiftet

– Det vil si at tidligere inngåtte klausuler av denne typen må endres i overensstemmelse med de nye reglene før årsskiftet, sier ansvarlig advokat Thomas Kollerød i MEFs juridiske avdeling.

Konkurranseklausul – konkurranseforbud

Tilbake til ansatte som begynner hos en konkurrent eller for seg selv.

Kan den arbeidsgiveren han slutter hos tvinge på ham/henne en «avtale» som begrenser muligheten til å begynne hos en annen arbeidgiver eller starte egen virksomhet?

Ja, men bare hvis en haug med «hvis-er» og «dersom-er» er oppfylt. Arbeidsgiveren som forlates må ha et særlig behov for vern mot konkurranse, og arbeidstakerens stilling og varigheten av ansettelsen teller med.

Eksempel:

1. En ansatt med dyp innsikt i virksomheten som forlates
2. En arbeidstaker uten ledende, overordnet eller særlig betrodd stilling

Hvem av disse tror du vil kunne omfattes av et konkurranseforbud?

Konkurranseklausul kan inngås for inntil ett år. Arbeidsgiver skal betale arbeidstakeren kompensasjon i karantenetiden:
– Full lønn opp til 8 G
– Deretter minst 70 prosent av lønn som overstiger 8 G, men…
– Maks tak på 12 G.

Kundeklausul

En arbeidstaker slutter. Enten for å begynne i annet firma, eller for å starte opp eget.

Kan han kontakte kunder i det firmaet han kommer fra?

Det kan avtales i en kundeklausul, en avtale mellom arbeidsgiver og -taker som slutter.

En kundeklausul kan bare omfatte kunder arbeidstakeren har hatt befatning med det siste året før han/hun sluttet. «Befatning» omfatter både kundeansvar og andre former for kontakt.

Noen rammer for kundeklausuler:

  • Kan ikke gjelde lenger enn ett år fra sluttdato.
  • Arbeidsgiver skal – på forespørsel – gi arbeidstaker en oversikt over hvilke kunder som ikke kan kontaktes.
  • Kunden selv kan ta kontakt med tidligere arbeidstaker, når det skjer på kundens initiativ.
  • Ingen krav til kompensasjon ved bruk av kundeklausul

Øverste leder i en virksomhet er unntatt fra reglene over, hvis han/hun har frasagt seg rettighetene det innebærer i bytte mot en etterlønnsavtale.

Rekrutteringsklausul

Så har vi det litt kilne temaet om å «snappe», «rappe», «kapre» eller «stjele» ansatte fra andre bedrifter.

Eller rekruttere folk, som noen kaller det.

Nærmere bestemt avtaler mellom firmaer om at en eller flere ansatte IKKE skal kunne ansettes i annen virksomhet?

En rekrutteringsklausul er en avtale mellom en arbeidsgiver og andre virksomheter, som hindrer eller begrenser arbeidstakers mulighet til å ta ansettelse i annen virksomhet.

Kan man i det hele tatt inngå sånne avtaler?

Som hovedregel: Nei.

Rekrutteringsklausuler mellom virksomheter er FORBUDT.

Det finnes kun ett unntak fra dette:
Hvis det pågår forhandlinger om virksomhetsoverdragelse eller hvis det akkurat er gjennomført en virksomhetsoverdragelse.
Rekrutteringsklausuler kan i slike tilfeller gjøres gjeldende under forhandlingene og, dersom forhandlingene ikke fører frem, inntil seks måneder etter at forhandlingene er avsluttet.
Det må gi skriftlig informasjon til arbeidstakerne det gjelder.