Viktig dom om ansettelser ved nye kontrakter

Du har vunnet en kontrakt som et annet firma hadde før. Er du forpliktet til å overta de ansatte fra det andre firmaet? Det er nå avgjort i retten – foreløpig.

BREKSTAD: Reno Norden overtok fra 2015 kontrakten på innsamling av avfall i kommunene Ørland, Bjugn, Rissa og Åfjord. Oppdragsgiver er det interkommunale selskapet Fosen Renovasjon IKS.

Kontrakten ble før dette utført av Retura, og Reno Norden vant kontrakten i 2014 etter en anbudskonkurranse på vanlige vilkår.

Annonse

Vanlige ansettelser

I slutten av 2014 begynte Reno Norden på jobben med å skaffe folk. Omkring halvparten av Returas ansatte på kontrakten fikk jobb hos Reno Norden etter en åpen ansettelsesprosess.

Også det ganske vanlig.Men det som skjedde deretter var ikke fullt så vanlig.

To av de Retura-ansatte som ikke fikk jobb hos Reno Norden ga seg ikke uten kamp. De fikk tillitsvalgte og Norsk Transportarbeiderforbund med på laget, og bestemte seg for å trekke Reno Norden Fosen for retten.

MEF gikk inn i saken som partshjelp for Reno Norden.

Betydning for andre

Og nå starter det interessante, som har betydning langt ut over Fosen og renovasjonsbransjen.

Med støtte fra tillitsvalgte og jurister hevdet de to forsmådde at det dreide seg om en virksomhetsoverdragelse. Dermed skulle Reno Norden være forpliktet til å overta alle ansatte på kontrakten fra Retura.

Ansatte til ny kontrakt

En gang til, for å gjøre det klarere: Et foretak vinner en anbudskonkurranse, og får en kontrakt på kommunale tjenester.

Da skulle man være forpliktet til å overta ansatte fra firmaet som hadde kontrakten før.

Du ser parallellen til andre typer virksomhet, ikke sant?

All slags virksomhet

Oversatt til eksempelvis vinterdrift vil det si at ”Hansen Maskin AS” som får kontrakten på snørydding i en kommune må overta de ansatte fra ”Olsen Transport AS”, som hadde den kontrakten før.

Oppskalert til større drifts- og vedlikeholdskontrakter ville det hatt store konsekvenser for maskin- og anleggsbransjen om retten skulle gi de to renovasjonsarbeiderne rett.

Rettens avgjørelse

Men du kan ta det med ro: Fosen Tingrett har sagt nei. Rettens flertall har kommet til at det ikke foreligger en virksomhetsoverdragelse.

– Aktiviteten (dvs oppdraget, red anm) er både kapital- og arbeidsintenstivt. Reno Norden opererer med et oppdrag som i det ytre er identisk med det Retura hadde. I alle fall i forhold til rutegående avfallstømming. Flertallet anser likevel etter en helhetlig vurdering at det ikke er en overføring av en selvstendig økonomisk enhet som har bevart samme identitet som tidligere, skriver Fosen tingrett i dommen.

Eier eget utstyr

Eierskapet til utstyrsparken som trengs for å utføre oppdraget – det vil si renovasjonsbilene – fikk en rolle i saken. Både Retura og Reno Norden eier sitt eget utstyr.

Returas ”avtroppende” biler ble ikke overtatt av Reno Norden. Bilparken måtte fornyes uansett hvem som hadde fått kontrakten. Oppdragsgiver stilte nemlig krav om at kontrakten skal utføres med Euro 6-biler.

Utstyret mindre viktig

– Mindretallet har lagt stor vekt på Høyesteretts avgjørelse i 2010 (angående busser i rutekontrakt, red anm), som viser at nyanskaffelse av materiell spiller en tilbaketrukket rolle i en helhetlig vurdering. Særlig når utstyret er utrangert, som i denne saken, skriver Fosen tingrett.

Retten mener forholdet til infrastruktur og arbeidsstokken må stå mer sentralt.

– Flertallet kan ikke se at investering i biler i seg selv er tilstrekkelig for å anse at virksomheten har en annen identitet enn den Retura drev, men det er et vektig moment. Bilene, som både er den største kapitalfaktoren og mest fremtredende i det ytre inntrykket av virksomheten, ble anskaffet av Reno Norden. Overføring av anbud er ikke ledsaget av noen aktiva fra Retura til Reno Norden. Dette taler imot at man stor overfor en overføring av en selvstendig økonomisk enhet. Dette er et tilfelle hvor en helt annen leverandør utfører de samme tjenester som en annen gjorde tidligere, skriver Fosen tingrett.

Viktig prinsipp

– Det prinsipielt viktige i saken var spørsmålet om overtakelsen av avfallshåndteringen var å anse som en virksomhetsoverdragelse.

Det skriver advokat Jan-Erik Sverre i advokatformaet Kvale. Han var prosessfullmektig for MEF da saken ble behandlet i Fosen Tingrett sist sommer.

Halvparten av de ansatte

– Sakens faktum var at Reno Norden vant et anbud om å overta avfallshåndteringen for Fosen Renovasjon IKS. Oppdraget besto i hovedsak av innsamling av husholdningsrenovasjon. Reno Norden overtok ikke noen kjøretøyer av Retura, men overtok ca halvparten av Returas tidligere ansatte etter en åpen ansettelsesprosess. Selv om virksomheten for en stor del kjennetegnes ved infrastrukturen (søppeldunkene, red anm) som oppdragsgiver stiller til disposisjon, er likevel bilene et så viktig og dominerende element at flertallet ikke anser at identiteten er i behold etter overføringen, skriver Sverre.

Lettet i MEF

Ansvarlig advokat Thomas Kollerød i MEFs juridiske avdeling er lettet over at Fosen tingrett har avsagt en så tydelig dom i en prinsipielt viktig sak.

– Det viktigste er at retten ved dette resultatet klart utelukker at denne type kontrakter ikke under noen omstendighet kan betraktes som en virksomhetsoverdragelse. Arbeidsgiver beholder styringsretten hva angår retten til å ansette hvem han ønsker, sier Kollerød.

I visshet om den store prinsipielle betydning har han fulgt spent med på saken. Mange av MEFs medlemmer arbeider på drift og vedlikeholdskontrakter.

Ligner driftskontrakter

– Disse har flere likheter med renovasjonskontraktene. Derfor er dommen så viktig, sier Kollerød.

Men om retten har sagt sitt, så er ikke problemstillingen lagt død. I alle fall når det gjelder renovasjon.

– Jan-Erik Sverre i Kvale skriver i notatet om dommen blant annet en antydning om at LO/NTL er i en prosess for å «søke endringer i rettstilstanden» på dette området. Hva betyr det? Må bransjen forberede seg på at LO vil kjempe for at det blir å anse som virksomhetsoverdragelse når man vinner en kontrakt som andre har hatt før?

Vil være tema framover

– Ja. Vi må påregne at dette vil være et tema mellom MEF og LO i tiden som kommer, sier Kollerød.

Her peker han på at partene i vårens tariffoppgjør protokollførte følgende om renovasjonskontrakter på anbud:

«Tidsbestemte renovasjonskontrakter for innsamling av husholdningsavfall kan skape utfordring i kontinuiteten for arbeidstakernes ansettelsesforhold. Partene er opptatt av denne problemstillingen. Partene er enige om at man igangsetter et utvalgsarbeid vedrørende problemstillingen når utfallet av pågående rettstvist mellom RenoNorden AS og ansatte organisert i Norsk Transportarbeiderforbund foreligger.»

Saken blir også et rettslig tema i lagmannsrett: LO-advokatene anker på vegne av de to ansatte saken til Frostating lagmannsrett.