Dette er nytt i Arbeidsmiljøloven

MEFs juridiske avdeling har laget denne oppsummeringen av de mest aktuelle endringene i Arbeidsmiljøloven.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden

Ved avtale med den enkelte arbeidstaker økes det daglige timetallet fra 9 til 10 timer og uketimetallet fra 48 til 50 timer

Ved avtale med tillitsvalgt i tariffbundet bedrift økes det daglige timetallet fra 10 til 12,5 timer.

Annonse

Det innebærer at ingen skal jobbe totalt mer, men det kan avtales å arbeide mer konsentrert i perioder mot tilsvarende fri i andre perioder

Bestemmelsen om beredskap utenfor arbeidstedet endres slik at 1/7 av vakten skal regnes med i den alminnelige arbeidstiden. Frem til 30. juni var denne brøken 1/5.

Grensene for overtidsarbeid

Det blir ingen økning av grensene for overtid som kan pålegges arbeidstaker

Overtid etter avtale med lokal tillitsvalgte økes fra 15 til 20 timer pr uke og fra 40 til 50 timer over fire sammenhengende uker

Arbeidstilsynets dispensasjonsadgang økes fra 20 til 25 timer pr uke

Midlertidig ansettelse

Det innføres en ny regel om at man kan ansette en arbeidstaker midlertidig i inntil 12 måneder, uten vilkår. Det betyr at det ikke trenger å være tidsavgrensede eller prosjektbaserte oppgaver.

Arbeidsforholdet må avsluttes senest 12 måneder etter tilstredelsen. Det er mulighet for å videreføre ansettelsen i form av fast ansettelse eller midlertidig på grunnlag av de reglene som også gjaldt før 1. juli. Det er viktig å presisere at midlertidige avtaler ikke kan omfatte mer enn 15% av arbeidstakerne i virksomheten. For små bedrifter vil det alltid være mulig å ha en arbeidstaker midlertidig, uavhengig av 15 % regelen.

Aldersgrense 72 år

Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven heves fra 70 til 72 år

Bedriftsintern aldersgrense kan ikke være lavere enn 70 år, og forutsetningen er at aldersgrensen er gjort kjent for arbeidstakerne, den er praktisert konsekvent og at arbeidstaker har rett til tilfredsstillende tjenestepensjonsordning

Gjør åpning for lavere grense enn 70 år som en sikkerhetsventil. Er ment å være en snever unntaksregel som må være begrunnet i nødvendighet av hensyn til helse og sikkerhet.

Det er her vedtatt overgangsregler slik at de som har en lavere aldersgrense som er fastsatt i tariffavtale kan beholde denne ut tariffperioden. Andre bedrifter som har lavere aldersgrense må endre denne senest ett år etter at loven har trådt i kraft – altså senest 1. juli 2016.

Kortere arbeidsgiverperiode ved permittering

Arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres.

For permittering som iverksettes fra 1. juli og senere reduseres arbeidsgiverperioden ved permittering fra 20 til 10 arbeidsdager. Samtidig økes den maksimale perioden man kan permittere uten lønn fra 26 til 30 uker over en løpende 18 måneders periode.