Mistet sentral godkjenning etter ”praksisendring”

”Foretaket har dermed ikke dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet det er søkt om. (…) Direktoratet finner heller ikke grunnlag for å innvilge godkjenningsklasse i en lavere tiltaksklasse”.

Det er den brutalt nøkterne ordlyden i brevet Trond Fladby fikk fra Direktoratet for Byggkvalitet i begynnelsen av november.

Endring

Sist sommer bestemte han og kona Trine seg for å gjøre om det personlige foretaket til et AS. De har drevet selskapet TF Maskin sammen siden 90-tallet. Sentral godkjenning har han hatt siden 1999 i klasse 1.

Annonse

Den andre treårsperioden med godkjenning i klasse 2 går ut nå kommende januar. Med ny selskapsform følger også en nytt organisasjonsnummer. Sentral godkjenning er knyttet til dette nummeret. Fladby regnet med at det skulle være en ren formalitet å få sentral godkjenning ”overført” til det nye selskapet.

Avslo

Men den gang ei. DiBK avslo søknaden om godkjenning klasse 2, og ville ikke en gang gi godkjenning i klasse 1. Årsak: Trond Fladby mangler fagbrev.

– Jeg har blitt dum og ubrukelig over natta. Da jeg fikk godkjenning i 99 gikk det på erfaring, og jeg fikk godkjenning på grunn av praksis. Nå forlanger de fagbrev. Jeg får ikke en gang godkjenning i klasse 1, sier en rystet Trond Fladby.

Trond og Trine Fladby TF Maskin

RAMMET: Trond og Trine Fladby er rystet over DiBKs praksis.

I tillegg til Trond og kona Trine har firmaet fem ansatte og én innleid. Åtte personer er i arbeid hver dag, i en virksomhet som omsetter ni millioner. At virksomheten har vokst såpass er årsaken til overgangen fra personlig foretak til AS.

Katastrofe

Nå er Trond og Trine Fladby redd for at det overraskende avslaget kan få katastrofale konsekvenser for bedriften.

– Kommuner krever sentral godkjenning i klasse 2 av de som skal jobbe for dem. Man kan søke om lokal godkjenning. Men da må det betales, og da kan vi glemme å konkurrere om kommunale jobber. Det sitter en saksbehandler på et kontor inne i Oslo og hugger hodet av oss. Dette avslaget river beina under virksomheten vår. Når det innføres nye regler for å få førekort, så tar de ikke førerkortet ifra folk som allerede har det? Det henger ikke på greip, sier Trond Fladby.

Strammet inn

Maskinentreprenørenes Forbund har tatt denne saken opp med Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Spesialrådgiver Finn N. Bangsund i MEF har selv vært i kontakt med DiBK.

Der har han fått vite at avslaget til T.F. Maskin AS henger sammen med at direktoratet har strammet inn praksisen for hvordan de vurderer kvalifiserende praksis som kompensasjon for manglende utdanning. Den innstrammingen har til nå vært ukjent for Bangsund.

– Vi stiller spørsmål ved om direktoratet har vurdert konsekvensene av praksisendringen, som kan medføre at bedrifter går konkurs. Offentlige og større private oppdragsgiver stiller nemlig krav om at entreprenørene har sentral godkjenning. En del kommuner stiller også krav om tiltaksklasse 2 for å grave i offentlig vei, sier Finn N. Bangsund.

Hemmelig

Han er kritisk til direktoratets håndtering og en nærmest ”hemmelig” praksisendring.

– Bedriftens faglige kvalifikasjoner er de samme som tidligere. Det eneste bedriften har gjort er å organisere seg om til et aksjeselskap med nytt organisasjonsnummer.  Vi kan ikke ha en situasjon hvor myndighetene endrer sin praksis slik at bedrifter som tidligere er gitt sentral godkjenning innen tiltaksklasse 2 i neste omgang fratas godkjenningen helt, sier Bangsund.

 Stramme inn

Han avviser ikke at godkjenningsmyndigheten kan ha gode grunner for å stramme inn praksis. Men MEF mener det er uholdbart dersom dette medfører at bedrifter som allerede har hatt en sentral godkjenning i lengere tid mister den uten forvarsel.

Det kan bety kroken på døren for bedriften.

– Vi mener at det i utgangspunktet bør stilles krav om formalkompetanse for å kunne få sentral godkjenning. Men samtidig er det nå slik at anleggsbransjen består av en rekke små bedrifter drevet av erfarne personer som ikke har fagbrev. Disse bedriftene har opparbeidet seg lang og god realkompetanse innen anleggsteknikk og innen det å drive en bedrift. De utgjør en viktig del av kapasiteten i bransjen og må ivaretas, sier Bangsund.

Fagbrev

Bedrifter som ikke har fagbrev har anledning til å skaffe seg dette ved å henvende seg til fylkeskommunen og avlegge en fagprøve. Spesialrådgiver Finn N. Bangsund oppfordrer berørte MEF-medlemsbedrifter til å gjøre dette.

MEF er redd for at flere bedrifter er i samme situasjon som T.F. Maskin AS.

Dialog

Forbundet er i dialog med DiBK for å få direktoratet til å la foretak som tidligere er gitt sentral godkjenning få beholde den.

– I det minste frem til at de har skaffet seg formalkompetanse, som T.F. Maskin nå er i ferd med å gjøre. Dette er en helt uholdbar situasjon for bedriftene i anleggsbransjen. Vi har derfor bedt om et møte med direktoratet for å finne en løsning på hvordan slike tilfeller kan håndteres, sier Finn N. Bangsund.

 – Vi var for strenge

Etter at MEF og Anleggsmaskinen tok opp saken har Direktoratet for byggkvalitet snudd. Fladbys firma TF Maskin AS får likevel sentral godkjenning, men kun i klasse 1.

– I tilfellet TF Maskin AS var vi for strenge. Vi har funnet grunnlag for å omgjøre det opprinnelige vedtaket, fordi det la for lite vekt på realkompetansen.

Det sier avdelingsdirektør Steinar Fretheim i Direktoratet for byggkvalitets avdeling for sentral godkjenning.

Da firmaet fikk nytt organisasjonsnummer i forbindelse med skifte av eierform ble det saksbehandlet som en ny søknad.

Formell

– Foretak skal ha tilstrekkelig formell kompetanse og relevant erfaring for å få sentral godkjenning, sier han.

For tiltaksklasse 1 kreves fagbrev og minimum to års relevant praksis ved første gangs søknad.

– Vi har mulighet til å la realkompetanse gjennom lang erfaring kompensere for mangel på formalkompetanse. Vi ser for eksempel at mange av de gode, klassiske maskinentreprenørbedriftene har et maskinførerbevis i ”bunn”, og praksis fra før godkjenningsordningen startet opp. Realkompetansen har en verdi, og det skal den fortsatt ha. Også i arbeidet med den nye godkjenningsordningen i 2015.

Teoretisk

– Hvor mange andre bedrifter må forberede seg på å få sine sentrale godkjenning sett på med nye øyne?

– Vi vet at det er en del bedrifter i samme situasjon som TF Maskin. Bedrifter som startet opp for mange år siden, med maskinførerbevis, ADK-sertifikat og forskjellige bransjekurs som teoretisk grunnlag, og som har skaffet seg mye erfaring. Realkompetansen har alltid vært en del av vurderingen, og skal fortsatt være det. Den vurderingen kan være vanskelig.

– Har flyttingen fra Oslo til Gjøvik noe med dette å gjøre?

– Nei. Men vi prøver å være mer tydelige på kvalifikasjonskravene nå enn før. For at vi skal få en likest mulig saksbehandling er det viktig at vi forholder oss til gjeldende regelverk. Men vi må også utøve godt skjønn der det er nødvendig, sier Steinar Fretheim.

Åpning

TF Maskin AS hadde godkjenning i klasse 2, men får nå i klasse 1. DiBK gir en åpning for godkjenning i klasse 2, hvis det blir ”anskaffet” et fagbrev.

 

– Det er vanskelig å si konkret, da det griper langt inn i saksbehandling. Generelt er kvalifikasjonene for klasse 2 teknisk fagskole eller mesterbrev og tre års praksis. Det kan hende realkompetanse kan være en del av den vurderingen. Men det gjelder ikke fra klasse 2 til 3. Der er kravet til teoretisk kompetanse fast, understreker Steinar Fretheim.

Rart

Trond Fladby er glad han i det minste får tilbake sentral godkjenning i klasse 1. Men han synes fortsatt det er rart.

– Man tar ikke førerkortet fra folk som allerede har det selv om reglene endres, sier han.

 

I løpet av 2015 skal den sentrale godkjenningsordningen endres. Det er ennå usikkert hvordan denne skal utformes. Ordningen med lokal godkjenning forsvinner etter 2015. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere.